Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 4 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 4 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Tính nhẩm :

29 + 1 + 5 = …                       29 + 6 = …

69 + 1 + 7 = …                       69 + 8 = …

8 + 2 + 6 = …                         8 + 8 = …

28 + 3 + 2 = …                       28 + 5 = … 

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống : 

Bài 3. Điền >, <, = ?

           9 + 8 … 8 + 9

           18 + 4 … 18 + 5

           29 + 6 … 6 + 28

           38 + 7 … 39 + 5

           49 + 13 … 14 + 49

           98 … 89 + 8

Bài 4. Trường A có 29 giáo viên nam và 25 giáo viên nữ. Hỏi cả trường có tất cả bao nhiêu giáo viên ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Khoanh vào đáp án đúng :

Một sợi dây ban đầu dài 48cm. Người ta nối thêm một đoạn dài 4dm vào sợi dây đó. Độ dài của sợi dây sau khi nối thêm là :

A. 52cm                                       B. 44cm

C. 88cm                                       D. 88dm

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Thực hiện phép cộng các số từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ chấm.

Lời giải :

29 + 1 + 5 = 35                       29 + 6 = 35

69 + 1 + 7 = 77                       69 + 8 = 77

8 + 2 + 6 = 16                         8 + 8 = 16

28 + 2 + 3 = 33                       28 + 5 = 33

Bài 2.

Phương pháp giải : 

Cộng hai số hạng rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải :

Bài 3.

Phương pháp giải :

Tính giá trị các phép tính ở hai vế.

So sánh giá trị rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải :

\(\underbrace {9 + 8}_{17}\,\,\, = \,\,\,\underbrace {8 + 9}_{17}\)

\(\underbrace {18 + 4}_{22}\,\,\, < \,\,\,\,\underbrace {18 + 5}_{23}\)

\(\underbrace {29 + 6}_{35}\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {6 + 28}_{34}\)

\(\underbrace {38 + 7}_{45}\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {39 + 5}_{44}\)

\(\underbrace {49 + 13}_{62}\,\,\, < \,\,\,\,\underbrace {14 + 49}_{63}\)

\(98\,\,\, > \,\,\,\,\underbrace {89 + 8}_{97}\)

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Nam : 29 giáo viên

Nữ : 25 giáo viên

Tất cả : … giáo viên ?

Muốn tìm đáp số, ta lấy số giáo viên nam cộng với số giáo viên nữ.

Lời giải :

Trường A có tất cả số giáo viên là :

29 + 25 = 54 (giáo viên)

Đáp số : 54 giáo viên.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Ban đầu : 48cm

Nối thêm : 4dm

Cuối cùng : … cm?

Muốn tìm đáp án, ta lấy chiều dài sợi dây ban đầu cộng với độ dài đoạn nối thêm.

Lời giải :

Đổi : 4dm = 40cm.

Chiều dài sợi dây sau khi được nối thêm là :

48 + 40 = 88 (cm)

Khoanh đáp án C.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close