Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 15 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Bài tập cuối tuần 15 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Tính nhẩm :

38 + 62 = …                           46 + 54 = …                          15 + 85 = …

62 + 38 = …                           54 + 46 = …                          85 + 15 = …

100 – 62 = …                         100 – 54 = …                        100 – 15 = …

100 – 38 = …                         100 – 46 = …                        100 – 85 = …

Bài 2. Tìm \(x\) :

        44 – \(x\) = 29

      ……………...... 

      ……………......  

      100 – \(x\) = 33

      ……………...... 

      ……………...... 

       77 – \(x\) = 48

      ……………...... 

      ……………...... 

Bài 3. Năm nay, tổng số tuổi của bố, mẹ và Hương là 65 tuổi. Biết Hương năm nay 7 tuổi, bố hơn Hương 24 tuổi. Hỏi mẹ Hương năm nay bao nhiêu tuổi? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4.

a) Vẽ đường thẳng đi qua 2 điểm A và B :

b) Ba điểm M, N và P có thẳng hàng không ?

 

Bài 5. Khoanh vào đáp án đúng :

Kết quả của phép tính 100 – 25 là : 

A. 125                         B. 85                        C. 75                           D. 80

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Thực hiện phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100 rồi điền kết quả vào chỗ chấm.

Lưu ý : Phép cộng có tính chất kết hợp:  a + b = b + a.

Lời giải : 

38 + 62 = 100                     46 + 54 = 100                   15 + 85 = 100

62 + 38 = 100                     54 + 46 = 100                   85 + 15 = 100

100 – 62 = 38                     100 – 54 = 46                    100 – 15 = 85

100 – 38 = 62                     100 – 46 = 54                    100 – 85 = 15

Bài 2.

Phương pháp giải ;

\(x\) ở vị trí số trừ, muốn tìm \(x\) ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Lời giải :

     44 – \(x\) = 29

             \(x\) = 44 – 29

             \(x\) = 15.

     100 – \(x\) = 33 

               \(x\) = 100 – 33

               \(x\) = 67.        

     77 – \(x\) = 48

             \(x\) = 77 – 48

             \(x\) = 29.

Bài 3.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Tổng : 65 tuổi

Hương : 7 tuổi

Bố hơn Hương : 24 tuổi

Mẹ : … tuổi ?

Cách giải

- Tìm số tuổi của bố Hương ta lấy số tuổi của Hương cộng với 24 tuổi.

- Tìm tổng số tuổi của bố Hương và Hương.

- Tìm số tuổi của mẹ, ta lấy tổng số tuổi của ba người trừ đi tổng số tuổi của bố và Hương.

Lời giải : 

Số tuổi của bố Hương hiện nay là:

7 + 24 = 31 (tuổi)

Tổng số tuổi của bố và Hương hiện nay là:

31 + 7 = 38 (tuổi)

Số tuổi của mẹ Hương hiện nay là:

65 – 38 = 27 (tuổi)

Đáp số : 27 tuổi.

Bài 4.

Phương pháp giải :

a) Đặt cạnh thước kẻ trùng với hai điểm A, B; kẻ một đường thẳng đi qua hai điểm đó.

b) Đặt thước vào các điểm, nếu ba điểm cùng nằm trên một cạnh của thước thì ba điểm đó thẳng hàng.

Lời giải :

a) Đặt cạnh thước kẻ trùng với hai điểm A, B; kẻ một đường thẳng đi qua hai điểm đó như sau:

b) Dùng thước kiểm tra ta thấy ba điểm M, N, P cùng nằm trên một cạnh của thước nên ba điểm M, N, P thẳng hàng.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Thực hiện phép trừ 100 cho một số rồi chọn đáp án đúng.

Lời giải :

Ta có : 100 – 25 = 75.

Vậy đáp án đúng là C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close