Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 27 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 27 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm \(x\) biết: 

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm.

    12dm …                                                      12cm …

b) Tính chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 21dm; 22dm; 23dm và 24dm.

    80dm …                                                      90dm …

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tìm \(x\):

a) \(x\) : 3 = 5                               b) \(x\) : 5 = 4

     …………                               …………

     …………                               …………

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống: 

Bài 3. Có 20 cái bánh chia đều vào 5 đĩa. Hỏi mỗi cái đĩa có bao nhiêu cái bánh?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Có một số bút chì chia vào 10 hộp, mỗi hộp có 5 bút chì. Hỏi có tất cả bao nhiêu bút chì?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Tính chu vi hình tam giác biết độ dài các cạnh là 7cm; 8cm và 9cm.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 

Phương pháp:

\(x\) là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải:  

Câu 2. 

Phương pháp:

- Muốn tính chu vi hình tam giác ta lấy độ dài ba cạnh cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

- Muốn tính chu vi hình tứ giác ta lấy độ dài bốn cạnh cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Cách giải:

a) Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 3cm, 4cm, 5cm là:

           3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Vậy ta có kết quả như sau:

   12dm   (S)                                          12cm  (Đ)

b) Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 21dm; 22dm; 23dm và 24dm là:

   21 + 22 + 23 + 24 = 90 (dm)

Vậy ta có kết quả như sau:

    80dm   (S)                                         90dm  (Đ)

Phần 2. Tự luận

Bài 1. 

Phương pháp:

\(x\) là số bị chia, muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Cách giải: 

a) \(x\) : 3 = 5

          \(x\) = 5 × 3

          \(x\) =  15

b) \(x\) : 5 = 4

          \(x\) = 4 × 5

          \(x\) =  20

Bài 2. 

Phương pháp:

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Cách giải: 

Bài 3. 

Phương pháp:

Để tím số cái bánh có trong mỗi đĩa ta lấy số cái bánh có tất cả chia cho số đĩa.

Cách giải:

Mỗi đĩa có số cái bánh là:

20 : 5 = 4 (cái bánh)

Đáp số: 4 cái bánh.

Bài 4. 

Phương pháp:

Để tìm số bút chì có tất cả ta lấy số bút chì có trong mỗi hộp nhân với số hộp.

Cách giải:

Có tất cả số bút chì là:

5 × 10 = 50 (bút chì)

Đáp số: 50 bút chì.

Bài 5. 

Phương pháp:

Muốn tính chu vi hình tam giác ta lấy độ dài ba cạnh cộng lại với nhau (cùng một đơn vị đo).

Cách giải:

Chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là 7cm, 8cm và 9cm là:

           7 + 8 + 9 = 24 (cm)

                    Đáp số: 24cm.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close