Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 24 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 24 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Thương là kết quả của phép tính nhân     …

b) Thương là kết quả của phép tính chia      …

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Thương của 12 và 2 là bao nhiêu?

10 …                                                  6 …

b) Thương của 12 và 3 là bao nhiêu ?

9 …                                                    4 …

Câu 3. Nối phép tính với kết quả của phép tính đó:

 

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tính

 3 × 4 = …                        3 × 6 = …                          3 × 9 = …

12 : 3 =…                         18 : 3 = …                         27 : 3 = …

Bài 2. Có 15 bút chì xếp đều vào 3 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu bút chì? 

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Có 18 kg gạo chia đều vào 3 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Tính:

Bài 5. Số? 

Lời giải chi tiết

Phần 1.

Câu 1.

Phương pháp:

- Đọc kĩ các câu đã cho rồi xác định tính đúng – sai của mỗi câu.

- Xem lại lí thuyết về phép nhân, phép chia.

Cách giải:

a) Thương là kết quả của phép tính nhân     (S)

b) Thương là kết quả của phép tính chia      (Đ)

Câu 2.

Phương pháp:

a) Để tìm thương của 12 và 2, ta thực hiện phép chia 12 : 2.

b) Để tìm thương của 12 và 3, ta thực hiện phép chia 12 : 3.

Cách giải:

a)  Thương của 12 và 2 là :

                   12 : 2 = 6

Vậy ta điền như sau:

10    (S)                                 6       (Đ)

b) Thương của 12 và 3 là :

                   12 : 3 = 4

Vậy ta điền như sau:

9      (S)                                4       (Đ)

Câu 3.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 3 để tìm kết quả của mỗi phép chia, sau đó nối phép tính với kết quả của phép tính đó.

Cách giải: 

Phần 2.

Bài 1.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng nhân 3, bảng chia 3 rồi điền kết quả vào chỗ chấm.

Cách giải:

         3 × 4 = 12

         12 : 3 = 4

         3 × 6 = 18

        18 : 3 = 6

         3 × 9 = 27

         27 : 3 = 9

Bài 2.

Phương pháp:

Để tìm số bút chì có trong mỗi hộp ta lấy số bút chì chia cho 3 (vì có 3 hộp).

Cách giải:

Mỗi hộp có số bút chì là:

15 : 3 = 5 (bút chì)

Đáp số: 5 bút chì.

Bài 3.

Phương pháp:

Để tìm số ki-lô-gam gạo có trong mỗi túi ta lấy số ki-lô-gam gạo chia cho 3 (vì có 3 túi).

Cách giải:

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:

18 : 3 = 6 (kg)

Đáp số: 6kg.

Bài 4.

Phương pháp:

Nhẩm lại bảng chia 3 rồi điền kết quả vào ô trống. 

Cách giải:

Bài 5.

Phương pháp:

Nhẩm lại các bảng chia đã học rồi điền số thích hợp vào chỗ chấm.

Cách giải:

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close