Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 22 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 22 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Hình nào là đường gấp khúc thì đánh dấu X vào ô trống : 

Câu  2. Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a)  2 × 7 + 3 = 2 × 10

                    = 20         ......

b)  2 × 7 + 3 = 14 + 3

                    = 17          ......

c)  4 × 7 – 2 = 4 × 5

                   = 20         ......

d)  4 × 7 – 2 = 28 – 2

                   = 26         ......

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Tính độ dài đường gấp khúc ABCD. 

Bài giải

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Bài 2. Tính độ dài đường gấp khúc MNPQR. 

Bài giải

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Bài 3. Một người nuôi thỏ có 8 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 5 con thỏ. Hỏi người đó nuôi bao nhiêu con thỏ?

Bài giải

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………..............

Bài 4 . Viết số thích hợp vào ô trống :

4

×

 

=

20

 

 

×

3

=

27

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Phương pháp:

Đường gấp khúc là hình gồm các đoạn thẳng, không có đường cong trong đó.

Cách giải: 

Câu 2.

Phương pháp:

- Tính giá trị phép nhân trước.

- Lấy giá trị vừa tìm được cộng hoặc trừ với số còn lại.

Cách giải: 

a)  2 × 7 + 3 = 2 × 10

                     = 20         (S)

b)  2 × 7 + 3 = 14 + 3

                   = 17          (Đ)

c)  4 × 7 – 2 = 4 × 5

                    = 20         (S)

d)  4 × 7 – 2 = 28 – 2

                    = 26         (Đ)

Phần 2. Tự luận

Bài 1. 

Phương pháp:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CD.

Cách giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Bài 2. 

Phương pháp:

Độ dài đường gấp khúc MNPQR là tổng độ dài các đoạn thẳng MN, NP, PQ và QR.

Cách giải:

Độ dài đường gấp khúc MNPQR là:

2 + 2 + 2 + 2 = 8 (dm)

Đáp số: 8dm.

Bài 3. 

Phương pháp:

Để tìm số con thỏ người đó nuôi ta lấy số con thỏ nhốt trong 1 chuồng nhân với 8 (vì có 8 chuồng thỏ).

Cách giải:

Người đó nuôi số con thỏ là:

5 × 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ.

Bài 4. 

Phương pháp:

Nhẩm lại các bảng nhân đã học rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Cách giải:

4

×

5

=

20

 

9

×

3

=

27

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close