Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 11 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 11 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x\) :

a) \(x\) + 26 = 72

………………...

………………...

b) 17 + \(x\) = 32

………………...

………………...

c) \(x\)+ 28 = 52

………………...

………………...

d) \(x\) + 9 = 32

………………...

………………...

Bài 2. Viết số thích hợp vào ô trống : 

Bài 3. Viết chữ số thích hợp vào ô trống : 

Bài 4. Một sợi dây dài 72cm. Người ta cắt đi một đoạn, đoạn dây còn lại dài 29cm. Hỏi đoạn dây đã cắt đi dài bao nhiêu cen-ti-mét ?

………………………………...........................................................................................

………………………………...........................................................................................

………………………………...........................................................................................

Bài 5. Số ? 


Trong đã cho có …  hình chữ nhật.

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Muốn tìm \(x\), ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải :

a) \(x\) + 26 = 72

            \(x\) = 72 – 26

            \(x\) = 46.

b) 17 + \(x\) = 32

            \(x\) = 32 – 17

            \(x\) = 15.

c) \(x\) + 28 = 52

            \(x\) = 52 – 28

           \(x\) = 24.

d) \(x\) +  9 = 32

           \(x\) = 32 – 9

           \(x\) = 23.

Bài 2.

Phương pháp giải :

Muốn điền đáp số vào chỗ trống, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải : 

Bài 3.

Phương pháp giải :

a) Tính kết quả hai vế rồi điền số thích hợp vào ô trống.

b)  Nhận thấy số nằm giữa 28 và 30 là 29, nên ta thực hiện phép trừ 42 cho 29 để tìm ra số thích hợp.

Lời giải :

a) Ta có:  62 – 27 = 35 ;  14 + 19 = 33.

Mà 35 > 34 > 33.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 4.

b) Ta có: 28 < 29 < 30, do đó : 42 – 1\(\square\) = 29.

Lại có: 42 – 29 = 13.

Vậy số thích hợp điền vào ô trống là 3.

Ta có kết quả chung như sau: 

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Ban đầu : 72cm

Còn lại : 29cm

Cắt đi : ... cm ?

Muốn tìm lời giải, ta lấy chiều dài ban đầu của sợi dây trừ đi chiều dài còn lại.

Lời giải :

Chiều dài của đoạn dây bị cắt đi là :

72 – 29 = 43 (cm)

Đáp số : 43cm.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Liệt kê tất cả các hình chữ nhật có trong hình rồi đếm số lượng.

Lời giải :

Hình đã cho có các hình chữ nhật : ABMK, ABHI, ACGI, ADFI, BCGH, BDFH, CDEN, ENGF, CDFG, KMHI

Vậy trong hình đã cho có 10 hình chữ nhật. 

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close