Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 2 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 2 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Tính nhẩm :

50 – 10 – 20 = ......

20 + 50 = ......                        

60 – 30 = ...... 

40 + 10 + 30 =  ......

70 – 30 = ......   

80 – 20 – 20 =  ......                     

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

44 + 24;                                   26 + 63;

.............                                   ..............

.............                                   ..............

.............                                   ..............

71 + 15;                                   45 – 13;

.............                                   ..............

.............                                   ..............

.............                                   ..............

86 – 22;                                   94 – 43.

.............                                   ..............

.............                                   ..............

.............                                   ..............

Bài 3. Viết các số :

a) Bé hơn 27 và lớn hơn 22:

...................................................................

b) Lớn hơn 72 và bé hơn 79.

...................................................................

Bài 4. Giải bài toán sau.

Lớp 2B có 16 học sinh nữ và 13 học sinh nam. Hỏi lớp 2B có tổng số bao nhiêu học sinh ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Ngoài vườn có 24 bông hoa. Lan hát 10 bông hoa vào tặng mẹ. Hỏi ngoài vườn còn tất cả bao nhiêu bông hoa ?

A. 12 bông hoa.                      

B. 13 bông hoa.                      

C. 14 bông hoa.

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

- Thực hiện phép cộng, trừ các chữ số hàng chục rồi viết thêm số 0 vào kết quả vừa tìm được.

Lời giải :

50 – 10 – 20 = 20 ;

20 + 50 = 70 ;                      

60 – 30 = 30 ; 

40 + 10 + 30 = 80 ;

70 – 30 = 40 ;

80 – 20 – 20 = 40.     

Bài 2.

Phương pháp giải :

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng, trừ lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải :

\(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{44}\\{24}\end{array}} \\\,\,\,\,\;68\end{array}\)                                    \(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{26}\\{63}\end{array}} \\\,\,\,\,\;89\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{71}\\{15}\end{array}} \\\,\,\,\,\;86\end{array}\)                                    \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{45}\\{13}\end{array}} \\\,\,\,\,\;32\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{86}\\{22}\end{array}} \\\,\,\,\,\;64\end{array}\)                                    \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{94}\\{43}\end{array}} \\\,\,\,\,\;51\end{array}\)

Bài 3.

Phương pháp giải : 

Vận dụng :

- Số liền sau của a thì lớn hơn a một đơn vị.

- Số liền trước của a thì bé hơn a một đơn vị.

Viết các số trong phạm vi đã cho.

Lời giải :

a) Các số bé hơn 27 và lớn hơn 22 là : 26, 25, 24, 23.

b) Các số lớn hơn 72 và bé hơn 79 là : 73, 74, 75, 76, 77, 78.

Bài 4.

Phương pháp giải :

    Tóm tắt :

Nữ : 16 học sinh.

Nam : 13 học sinh.

Tất cả : … học sinh ?

Muốn tìm lời giải, ta lấy số học sinh nữ cộng với số học sinh nam của lớp 2B.

Lời giải :

Tổng số học sinh của lớp 2B là :

16 + 13 = 29 (học sinh).

Đáp số : 29 học sinh.

Bài 5.

Phương pháp giải :

    Tóm tắt :

Ban đầu : 24 bông hoa.

Lan hái : 10 bông hoa.

Còn lại : … bông hoa ?

Muốn tìm lời giải, lấy số bông hoa ngoài vườn ban đầu trừ đi số bông hoa Lan đã hái.

Lời giải :

Số bông hoa còn lại ngoài vườn là :

24 – 10 = 14 (bông hoa).

Đáp số : 14 bông hoa.

Chọn đáp án C.

 Loigiaihay.com 

Tải về

Quảng cáo
close