Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 3 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 3 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Tính nhẩm :

9 + 3 + 1 = ...                    4 + 6 + 7 = ... 

2 + 5 + 8 = ...                    5 + 6 + 5 = ... 

3 + 4 + 7 = ...                    1 + 9 + 9 = ... 

Bài 2. >, <, = ?

9 + 5 … 15                          7 + 9 … 9 + 7

4 + 6 … 11                          9 + 4 … 2 + 9

3 + 9 … 10                          9 + 9 … 18

Bài 3. Đặt tính rồi tính :

22 + 8;         13 + 37;       44 + 16;

 ………          ……....        ……….

 ………          ………         ………. 

 ………          ………         ………. 

9 + 71;         36 + 24

 ………          ……....

 ………          ……....

 ………          ……....

Bài 4. Tóm tắt rồi giải bài toán :

Lớp 2A có 11 học sinh giỏi, lớp 2B có 19 học sinh giỏi. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu học sinh giỏi ?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Số ? 

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

- Nhóm các số có tổng bằng 10, rồi cộng với số còn lại.

- Ví dụ : 7 + 8 + 3 = (7 + 3) + 8 = 10 + 8 = 18.

Lời giải :

9 + 3 + 1 = 13                      4 + 6 + 7 = 17

2 + 5 + 8 = 15                      5 + 6 + 5 = 16

3 + 4 + 7 = 14                      1 + 9 + 9 = 19

Bài 2.

Phương pháp giải :

- Tính nhẩm các phép tính ở hai vế.

- So sánh kết quả hai vế rồi lựa chọn điền dấu cho thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải :

9 + 5 < 15                            7 + 9 = 9 + 7

4 + 6 < 11                            9 + 4 > 2 + 9

3 + 9 > 10                            9 + 9 = 18

Bài 3.

Phương pháp giải :

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt từ phải sang trái, chú ý số cần nhớ.

Lời giải :

\(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{22}\\{8}\end{array}} \\\,\,\,\,\;30\end{array}\)                \(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{13}\\{37}\end{array}} \\\,\,\,\,\;50\end{array}\)                \(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{44}\\{16}\end{array}} \\\,\,\,\,\;60\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{9}\\{71}\end{array}} \\\,\,\,\,\;80\end{array}\)                 \(\begin{array}{l}\underline { + \begin{array}{*{20}{c}}{36}\\{24}\end{array}} \\\,\,\,\,\;60\end{array}\) 

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Lớp 2A : 11 học sinh giỏi.

Lớp 2B : 19 học sinh giỏi.

Cả hai : … học sinh giỏi ?

Muốn tìm đáp số, lấy số học sinh giỏi của lớp 2A cộng với số học sinh giỏi của lớp 2B.

Lời giải :

Số học sinh giỏi của cả hai lớp là :

11 + 19 = 30 ( học sinh).

Đáp số : 30 học sinh giỏi.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính cộng, trừ rồi điền kết quả vào hình tròn. 

Lời giải :

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close