Bài tập cuối tuần Toán 2 tuần 12 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 12 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với dạng bài tập giúp các em ôn tập lại kiến thức đã được học trong tuần

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Tìm x :

a) x + 7 = 13          b) 14 + x = 43

  ……………………      …………………… 

  ……………………      …………………… 

c) x + 36 = 24 + 39         

……………………

……………………

Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ là :

 63 và 27;              83 và 19

………………               ………………

………………               ………………

………………               ………………

33 và 6;                   53 và 15.

………………               ………………

………………               ………………

………………               ………………

Bài 3. Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu) :

Bài 4. Sau khi cho Lan 15 viên kẹo, Vy còn lại 18 viên. Hỏi ban đầu Vy có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 5. Trong hình bên là những chiếc lá. Em hãy tô màu vào một số chiếc lá, sao cho còn lại 5 chiếc lá chưa tô màu.

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp giải :

Muốn tìm x, ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Lời giải :

a) x + 7 = 13

          x = 13 – 7

          x = 6.

b) 14 + x = 43

            x = 43 – 14

            x = 29.

c) x + 36 = 24 + 39

    x + 36 = 63

            x = 63 – 36

            x = 27.

Bài 2.

Phương pháp giải :

Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hang thẳng cột với nhau.

Tính : Trừ các số lần lượt từ phải qua trái.

Lời giải :

\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{63}\\{27}\end{array}} \\\,\,\,\,36\end{array}\)              \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{83}\\{19}\end{array}} \\\,\,\,\,64\end{array}\)

\(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{33}\\{6}\end{array}} \\\,\,\,\,27\end{array}\)               \(\begin{array}{l}\underline { - \begin{array}{*{20}{c}}{53}\\{15}\end{array}} \\\,\,\,\,38\end{array}\)                  

Bài 3.

Phương pháp giải :

Thực hiện các phép tính trong ô, rồi nối hai phép tính có kết quả bằng nhau với nhau.

Lời giải :

 

Bài 4.

Phương pháp giải :

Tóm tắt :

Cho đi : 15 viên kẹo

Còn lại : 18 viên kẹo

Ban đầu : … viên kẹo ?

Muốn tìm đáp số, ta lấy số kẹo còn lại cọng với số kẹo đã cho.

Lời giải :

Số kẹo ban đầu của Vy là :

18 + 15 = 33 (viên)

Đáp số : 33 viên kẹo.

Bài 5.

Phương pháp giải :

Đếm tổng số chiếc lá rồi trừ đi 5, ta sẽ tìm được số chiếc lá cần tô

Lời giải :

Có tất cả 13 chiếc lá.

Số chiếc lá cần tô là : 13 – 5 = 8 (chiếc lá)

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close