8H - Unit 8. Science - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

1. Read the task and the letter. What is the writer’s main reason for complaining? Choose a, b or c. 2. Read the Writing Strategy. Then complete the formal letter in exercise 1 with some of the conjunctions below. 3. Complete the phrases for summing up using the words below. Underline the phrase that the writer uses in the letter in exercise 1. 4. Read the task below. Then think about the problem and make notes. 5. Use your notes to write a formal letter of complaint.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the task and the letter. What is the writer’s main reason for complaining? Choose a, b or c.

(Đọc nhiệm vụ và lá thư. Lý do chính của người viết để phàn nàn là gì? Chọn a, b hoặc c.)

The writer thinks the schedule

 1. does not allow for teachers and students’ rest.

 2. does not make use of teachers and students’ time.

 3. does not encourage teachers and students.

During the pandemic, all your classes are now online and you have six periods every morning. Write a letter of complaint about this problem.

Dear Sir or Madam, 

I am writing to report an unreasonable class schedule in my school. (1)____________ all classes in my school have gone online because of the pandemic, the schedule has also been changed accordingly and at present, we are having 6 periods in the morning. 

The main problem is that there is only a five-minute break between the periods. In those five minutes, students have to log in and out of their classes as well as get prepared for the new class. Hardly do they have time to relax or to take their eyes off the screens. My concern is that in the long run, this practice may seriously affect students' eyes and vision in particular and their well-being in general. 

I understand that the school council wants to make the best use of online time and that teachers and students do not need long breaks to move from class to class as in offline classes. (2)__________, I believe after 45 minutes concentrating on lessons, teachers and students should be allowed decent time to recharge and to prepare better for the next class, (3) ___________having 10-minute breaks is probably a better option. 

In conclusion, I find this problem irritating. (4)_________ there is a change in the schedule, both teachers and students will feel exhausted by the end of the day. 

Yours faithfully, 

Pham Minh

Lời giải chi tiết:

The writer thinks the schedule

(Người viết cho rằng lịch trình)

1. does not allow for teachers and students’ rest.

(không cho phép giáo viên và học sinh nghỉ ngơi.)

2. does not make use of teachers and students’ time.

(không tận dụng thời gian của giáo viên và học sinh)

3. does not encourage teachers and students.

(không khuyến khích giáo viên và học sinh.)

=> Chọn A

Thông tin: “I believe after 45 minutes concentrating on lessons, teachers and students should be allowed decent time to recharge and to prepare better for the next class.”

Bài 2

2. Read the Writing Strategy. Then complete the formal letter in exercise 1 with some of the conjunctions below. 

(Đọc phần Chiến thuật Viết. Sau đó hoàn thiện bức thư ở bài 1 với một số liên từ dưới đây.)

however           if               or             since             so               unless                  rather than

Phương pháp giải:

Nghĩa của từ vựng 

 • however: tuy nhiên

 • if: nếu

 • or: hoăc

 • since: bởi vì

 • so: vì vậy

 • unless: nếu…không

 • rather than: hơn là

Lời giải chi tiết:

1. since 2. however 3. so 4. unless

Dear Sir or Madam, 

I am writing to report an unreasonable class schedule in my school. (1) Since all classes in my school have gone online because of the pandemic, the schedule has also been changed accordingly and at present, we are having 6 periods in the morning. 

The main problem is that there is only a five-minute break between the periods. In those five minutes, students have to log in and out of their classes as well as get prepared for the new class. Hardly do they have time to relax or to take their eyes off the screens. My concern is that in the long run, this practice may seriously affect students' eyes and vision in particular and their well-being in general. 

I understand that the school council wants to make the best use of online time and that teachers and students do not need long breaks to move from class to class as in offline classes. (2) However, I believe after 45 minutes concentrating on lessons, teachers and students should be allowed decent time to recharge and to prepare better for the next class, (3) so having 10-minute breaks is probably a better option. 

In conclusion, I find this problem irritating. (4) Unless there is a change in the schedule, both teachers and students will feel exhausted by the end of the day. 

Yours faithfully, 

Tạm dịch:

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để báo cáo lịch học không hợp lý trong trường của tôi. Vì tất cả các lớp học trong trường của tôi đều học trực tuyến vì đại dịch, thời khóa biểu cũng đã được thay đổi cho phù hợp và hiện tại, chúng tôi đang học 6 tiết vào buổi sáng.

Vấn đề chính là chỉ có năm phút giải lao giữa các tiết. Trong năm phút đó, học sinh phải đăng nhập và đăng xuất khỏi lớp học của mình cũng như chuẩn bị cho lớp học mới. Họ hầu như không có thời gian để thư giãn hoặc rời mắt khỏi màn hình. Tôi lo ngại về lâu dài, việc làm này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị giác và thị lực của học sinh nói riêng và sức khỏe của các em nói chung.

Tôi hiểu rằng hội đồng trường muốn tận dụng tốt nhất thời gian trực tuyến và giáo viên và học sinh không cần nghỉ dài để chuyển từ lớp này sang lớp khác như trong các lớp học ngoại tuyến. Tuy nhiên, tôi tin rằng sau 45 phút tập trung làm bài, giáo viên và học sinh nên có thời gian thoải mái để nạp năng lượng và chuẩn bị tốt hơn cho tiết học tiếp theo, vì vậy, nghỉ giải lao 10 phút có lẽ là một lựa chọn tốt hơn.

Tóm lại, tôi thấy vấn đề này gây khó chịu. Trừ khi có sự thay đổi trong lịch trình, cả giáo viên và học sinh sẽ cảm thấy kiệt sức vào cuối ngày.

Trân trọng,

Bài 3

3. Complete the phrases for summing up using the words below. Underline the phrase that the writer uses in the letter in exercise 1. 

(Hoàn thành các cụm từ để tổng kết bằng các từ bên dưới. Gạch chân cụm từ mà người viết sử dụng trong bức thư ở bài tập 1.)

all               balance            conclusion               opinion                     reasons

1   All in _________________, I believe …

2   On _________________, I think …

3   Overall, … in my _________________.

4   In _________________, …

5   For these ________________, I strongly believe that …

Lời giải chi tiết:

1. all 2.  balance 3. opinion 4. conclusion 5. reasons

1   All in all, I believe …

(Nói chung, tôi tin rằng…)

2   On balance, I think …

(Về sự cân bằng, tôi nghĩ…)

3   Overall, … in my opinion.

(Nhìn chung,… theo ý kiến của tôi.)

4   In conclusion,

(Tóm lại là, …)

5   For these reasons, I strongly believe that …

(Vì những lý do này, tôi thực sự tin rằng…)

Câu 4

4. Read the task below. Then think about the problem and make notes.

(Đọc nhiệm vụ bên dưới. Sau đó, suy nghĩ về vấn đề và ghi chú.)

Your school has just launched a new official website which most students find quite confusing and hard to use. Write a letter of complaint about it. 

(Trường bạn vừa mới phát hành một trang web chính thức khiến đa số học sinh cảm thấy bối rối và khó sử dụng. Viết một bức thư phàn nàn về điều đó.)

Lời giải chi tiết:

Explain the problem clearly and why it is an issue for you. 

- the website is hard to use for students. 

- affect my student’s result 

Give more details about the problems. 

- it doesn’t update knowledge after lessons at school.

- the letters are too small to read. 

- problem with the progress.

Give reasons why you think the problem needs to be solved. 

- affect academic result of student. 

- affect to eyes and their motivation. 

State what you want to happen in the future.

- change in the format 

- update everyday

- simple design

Bài 5

5. Use your notes to write a formal letter of complaint.

 

(Sử dụng phần ghi chép của bạn để viết một bức thư phàn nàn theo phong cách trang trọng.)

Lời giải chi tiết:

Dear Sir or Madam,

I’m writing to report about the new official website of our school. Because of technologically advanced, teaching on social media platform is also more popular. However, there are some problems with our new website and it leads to some consequences.

Many students told me that the website is very hard to use. That is also one of the reasons causes bad academic result at school. Specifically, the size of the letters is very small, so they can't read it clearly. The second one, it doesn't update the knowledge that the students learned at school. Therefore, it's very hard for them to review the lessons. Last but not least, they have to do homework on the website, but when they submit, it doesn't save the result. 

Because of those reasons, the problem needs to be solved because it affects directly to my students and their results as well as their eyes. 

In conclusion, I find this problem irritating. Unless there is a change in the format, update, and design, both teachers and students will feel disapointed and loose motivation.

Yours faithfully, 

Tạm dịch:

Thưa ông hoặc bà,

Tôi viết thư này để báo cáo về trang web chính thức mới của trường chúng tôi. Bởi vì công nghệ tiên tiến, việc giảng dạy trên nền tảng mạng xã hội cũng phổ biến hơn. Tuy nhiên, có một số vấn đề với trang web mới của chúng tôi và nó dẫn đến một số hậu quả.

Nhiều sinh viên nói với tôi rằng trang web rất khó sử dụng. Đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả học tập không tốt ở trường. Cụ thể, kích thước chữ rất nhỏ nên không đọc rõ được. Thứ hai, nó không cập nhật kiến thức mà học sinh đã học ở trường. Vì vậy, thực sự rất khó cho các em trong việc ôn lại các bài học. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là các em phải làm bài trên trang web, nhưng khi nộp bài lại không lưu kết quả.

Vì những lý do đó, vấn đề cần được giải quyết vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh của tôi và kết quả cũng như đôi mắt của các em.

Tóm lại, tôi thấy vấn đề này gây khó chịu. Trừ khi có sự thay đổi về hình thức, cập nhật và thiết kế, cả giáo viên và học sinh sẽ cảm thấy thất vọng và mất động lực.

Trân trọng,

 • 8G - Unit 8. Science - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Label the gadgets with the words below. 2. Match the parts of the gadgets (1-10) with the words below (a-j). 3. Listen to a customer complaining in a shop. Then answer the questions. 4. Listen again and complete the sentences with the words below. Circle the correct speaker (C – customer or SA – shop assistant) for each sentence. 5. Read the Speaking Strategy. Then read the speaking task and write answers to all the questions below. 6. Now do the task using your notes from exercise 5.

 • 8F - Unit 8. Science - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the sentences with nouns formed from the verbs and adjectives below in brackets. 2. Read the texts and match two of the inventions with the photos (A-B). 3. Read the Reading Strategy. Then decide if the sentences below are true (T), false (F) or ‘does not say’ (DNS).

 • 8E - Unit 8. Science - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the test with these prepositions: about, at, for, in, of, and with. you will have to use some prepositions more than once. 2. Circle the correct prepositions to complete the sentences. 3. Study the dictionary entries and answer the questions. 4. Read the Vocab boost. Write some words that often go with these verbs.

 • 8D - Unit 8. Science - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the sentences below with the present perfect passive form of the verbs in brackets. 2. Look at the pictures, then complete the sentences with the present perfect passive form of the verbs below. 3. Complete the questions using the present perfect passive form and ever. Then answer the questions with information that is true for you. 4. Rewrite these sentences to make them passive. Include by _ to say who or what carries out the action. 5. Complete the dialogue using passive present p

 • 8C - Unit 8. Science - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the sentences with the verbs below. Remember to use the correct form of the verb. 2. Complete the definitions using the verbs below. 3. Read the Listening Strategy. Then listen to four speakers. What are their intentions? Complete the sentences with the -ing form of verbs from exercise 2. 4. Read the questions below. Then listen to the speakers and circle the correct answers.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close