2F - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

1. Match the pairs of adjectives with similar meanings. Put them in the correct columns. 2. Read the text. Underline five extreme adjectives from exercise 1. 3. Read the Reading Strategy. Match sentences A-G with gaps 1-5 in the text. There are two extra sentences. 4. Read the text again, including the missing sentences. Are the sentences true (T) or false (F)? Write the paragraph (A-E) which contains the answer.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Match the pairs of adjectives with similar meanings. Put them in the correct columns.

(Nối các cặp tính từ có nghĩa tương tự. Đặt chúng vào các cột chính xác.)

Simple adjective Extreme adjective
surprising (1) astonishing
(2)  delicious
beautiful  (3) 
(4)  awful 
unpleasant  (5) 
(6)  starving 
small  (7) 
(8)  brilliant 
frightening  (9) 
(10)  tragic 
dirty  (11) 
(12) huge 
tired  (13) 

Phương pháp giải:

- astonishing (a): bất ngờ 

- bad (a): tệ

- big (a): lớn

- disgusting (a): kinh khủng

- exhausted (a): kiệt sức

- filthy (a): bẩn thỉu

- good (a): tốt

- hungry (a): đói

- sad (a): buồn

- stunning (a): kinh ngạc

- tasty (a): ngon

- terrifying (a): hoảng sợ 

- tiny (a): bé nhỏ

Lời giải chi tiết:

Simple adjective

(Tính từ đơn giản)

Extreme adjective

(Tính từ cực độ)

surprising (1) astonishing
(2) tasty delicious
beautiful (3) stunning
(4) bad awful
unpleasant (5) disgusting
(6) hungry starving
small (7) tiny
(8) good brilliant
frightening (9) terrifying
(10) sad tragic
dirty (11) filthy
(12) big huge
tired (13) exhausted
Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read the text. Underline five extreme adjectives from exercise 1.

(Đọc văn bản. Gạch chân năm tính từ cực độ trong bài tập 1.)

Alone at sea

[A]

On 29 January 1982, Steven Callahan left the Canary Islands in a small yacht. (1)__________ But a week later, during an awful storm, something (probably a whale) hit the yacht and made a huge hole in it. (2)__________ He had to act quickly!

[B]

Steven got into an inflatable life raft and just had time to get a sleeping bag, a first-aid kit, some food, maps, and a torch from the yacht before it sank. He also managed to get a copy of a book called Sea Survival. (3)__________ But he couldn’t rescue the radio from the yacht.

[C]

(4)__________ His food ran out after a few days so he had to survive by catching sea-birds, fish and flying fish. He drank rain water which he caught in the raft.

[D]

After about two months at sea, the raft was 3,000 km from the place where the yacht sank. (5)__________ But unfortunately they didn’t see him. He was beginning to think that he might not survive. He was starving, exhausted, weak and very thin.

[E]

Finally, after 76 days, some fishermen saw the sea-birds that were flying around the raft and took Steven to the island of Guadeloupe. After his terrifying experience, he was finally in the Caribbean!

Lời giải chi tiết:

Alone at sea

[A]

On 29 January 1982, Steven Callahan left the Canary Islands in a small yacht. (1)__________ But a week later, during an awful storm, something (probably a whale) hit the yacht and made a huge hole in it. (2)__________ He had to act quickly!

[B]

Steven got into an inflatable life raft and just had time to get a sleeping bag, a first-aid kit, some food, maps, and a torch from the yacht before it sank. He also managed to get a copy of a book called Sea Survival. (3)__________ But he couldn’t rescue the radio from the yacht.

[C]

(4)__________ His food ran out after a few days so he had to survive by catching sea-birds, fish and flying fish. He drank rain water which he caught in the raft.

[D]

After about two months at sea, the raft was 3,000 km from the place where the yacht sank. (5)__________ But unfortunately they didn’t see him. He was beginning to think that he might not survive. He was starving, exhausted, weak and very thin.

[E]

Finally, after 76 days, some fishermen saw the sea-birds that were flying around the raft and took Steven to the island of Guadeloupe. After his terrifying experience, he was finally in the Caribbean!

Bài 3

3. Read the Reading Strategy. Match sentences A-G with gaps 1-5 in the text. There are two extra sentences.

(Đọc Chiến lược Đọc. Nối các câu A-G với khoảng trống 1-5 trong văn bản. Có hai câu phụ.)

A. During this time, Steven saw nine ships.

(Trong thời gian này, Steven đã nhìn thấy chín con tàu.)

B. Water was coming in and the boat was sinking fast.

(Nước tràn vào và thuyền đang chìm nhanh.)

C. But he couldn’t swim back to the yacht.

(Nhưng anh ấy không thể bơi trở lại du thuyền.)

D. It contained lots of useful information about surviving at sea.

(Nó chứa rất nhiều thông tin hữu ích về việc sống sót trên biển.)

E. He was planning to sail to the Caribbean.

(Anh ta định đi thuyền đến Caribbean)

F. Some men were fishing near Steven’s raft.

(Một số người đàn ông đang đánh cá gần bè của Steven.)

G. Alone in the life raft, Steven travelled slowly across the Atlantic Ocean.

(Một mình trên bè cứu sinh, Steven chậm rãi đi khắp Đại Tây Dương.)

Lời giải chi tiết:

1. E 2. B 3. D 4. G 5. F

Bài 4

4. Read the text again, including the missing sentences. Are the sentences true (T) or false(F)? Write the paragraph (A-E) which contains the answer.

(Đọc lại văn bản, kể cả những câu còn thiếu. Các câu đúng (T) hay sai (F)? Viết đoạn văn (A-E) có chứa câu trả lời.)

1. Steven wanted to sail to the Canary Islands. T or F?

Paragraph?

2. Steven’s nightmare started four days into the trip. T or F?

Paragraph?

3. Steven managed to get some useful things from the sinking yacht. T or F?

 Paragraph?

4. Steven ate birds and fish in order to survive. T or F?

 Paragraph?

5. Steven didn’t reach the Caribbean. T or F?

 Paragraph? 

Phương pháp giải:

Đoạn văn hoàn chỉnh:

Alone at sea

[A]

On 29 January 1982, Steven Callahan left the Canary Islands in a small yacht. (1) He was planning to sail to the Caribbean. But a week later, during an awful storm, something (probably a whale) hit the yacht and made a huge hole in it. (2) Water was coming in and the boat was sinking fast. He had to act quickly!

[B]

Steven got into an inflatable life raft and just had time to get a sleeping bag, a first-aid kit, some food, maps, and a torch from the yacht before it sank. He also managed to get a copy of a book called Sea Survival. (3) It contained lots of useful information about surviving at sea. But he couldn’t rescue the radio from the yacht.

[C]

(4) Alone in the life raft, Steven travelled slowly across the Atlantic Ocean. His food ran out after a few days so he had to survive by catching sea-birds, fish and flying fish. He drank rain water which he caught in the raft.

[D]

After about two months at sea, the raft was 3,000 km from the place where the yacht sank. (5) Some men were fishing near Steven’s raft. But unfortunately they didn’t see him. He was beginning to think that he might not survive. He was starving, exhausted, weak and very thin.

[E]

Finally, after 76 days, some fishermen took Steven to the island of Guadeloupe. After his terrifying experience, he was finally in the Caribbean!

Tạm dịch:

Một mình trên biển

[A]

Vào ngày 29 tháng 1 năm 1982, Steven Callahan rời quần đảo Canary trên một chiếc du thuyền nhỏ. Anh ta định đi thuyền đến Caribê. Nhưng một tuần sau, trong một cơn bão khủng khiếp, một thứ gì đó (có thể là một con cá voi) đã va vào du thuyền và tạo ra một lỗ lớn trên đó. Nước tràn vào và thuyền đang chìm nhanh. Anh phải nhanh chóng hành động!

[B]

Steven đã vào một chiếc bè cứu sinh bơm hơi và chỉ kịp lấy túi ngủ, bộ sơ cứu, một số thức ăn, bản đồ và một ngọn đuốc từ du thuyền trước khi nó chìm. Anh ta cũng đã tìm được một bản sao của một cuốn sách có tên Sea Survival. Nó chứa rất nhiều thông tin hữu ích về việc sống sót trên biển. Nhưng anh ấy không thể cứu chiếc radio khỏi du thuyền.

[C]

Một mình trên bè cứu sinh, Steven chậm rãi chèo qua Đại Tây Dương. Thức ăn của anh hết sạch sau vài ngày nên anh phải sống bằng nghề đánh bắt chim biển, cá và cá chim. Anh ta uống nước mưa mà anh ta hứng được trên bè.

[D]

Sau khoảng hai tháng lênh đênh trên biển, chiếc bè cách nơi du thuyền bị chìm 3.000 km. Một số người đàn ông đang đánh cá gần bè của Steven. Nhưng tiếc là họ không nhìn thấy anh ta. Anh ta bắt đầu nghĩ rằng anh ta có thể không sống sót. Anh ta đã chết đói, kiệt sức, yếu ớt và rất gầy.

[E]

Cuối cùng, sau 76 ngày, một số ngư dân đã đưa Steven đến đảo Guadeloupe. Sau trải nghiệm đáng sợ của mình, cuối cùng anh ấy cũng đã ở Caribê!

Lời giải chi tiết:

1. F

Paragraph A

2. F

Paragraph A

3. T

Paragraph B

4. T

Paragraph C

5. F

Paragraph E

1. Steven wanted to sail to the Canary Islands. 

(Steven muốn đi thuyền đến quần đảo Canary.) => FALSE => Paragraph A

Thông tin:Steven Callahan left the Canary Islands in a small yacht. He was planning to sail to the Caribbean.”

(Steven Callahan rời quần đảo Canary trên một chiếc du thuyền nhỏ. Anh ta định đi thuyền đến Caribê.)

2. Steven’s nightmare started four days into the trip. 

(Cơn ác mộng của Steven bắt đầu bốn ngày sau chuyến đi.) => FALSE => Paragraph A

Thông tin: “But a week later, during an awful storm, something (probably a whale) hit the yacht and made a huge hole in it.”

(Nhưng một tuần sau, trong một cơn bão khủng khiếp, một thứ gì đó (có thể là một con cá voi) đã va vào du thuyền và tạo ra một lỗ lớn trên đó.)

3. Steven managed to get some useful things from the sinking yacht. 

(Steven xoay sở để có được một số thứ hữu ích từ chiếc du thuyền đang chìm) => TRUE => Paragraph B

Thông tin: “Steven got into an inflatable life raft and just had time to get a sleeping bag, a first-aid kit, some food, maps, and a torcha copy of a book called Sea Survival”.

(Steven đã vào một chiếc bè cứu sinh bơm hơi và chỉ kịp lấy túi ngủ, bộ sơ cứu, một số thức ăn, bản đồ và một ngọn đuốc…một bản sao của một cuốn sách có tên Sea Survival.)

4. Steven ate birds and fish in order to survive. 

(Steven đã ăn chim và cá để tồn tại) => TRUE => Paragraph C

Thông tin: “He had to survive by catching sea-birds, fish and flying fish.”

(Anh phải sống bằng nghề đánh bắt chim biển, cá và cá chim.)

5. Steven didn’t reach the Caribbean. 

(Steven đã không đến được Caribe) => FALSE => Paragraph E

Thông tin: “After his terrifying experience, he was finally in the Caribbean!”

(Sau trải nghiệm đáng sợ của mình, cuối cùng anh ấy cũng đã ở Caribê!)

 • 2G - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Label pictures 1-9 with the words below. 2. Which pieces of equipment from exercise 1 do you use for … 3. Choose the correct words to complete the sentences about the photo below. 4. Read the Speaking Strategy. Then write five sentences to describe the photo below. Use phrases from exercise 3. 5. Read the examiner’s questions in the task and make notes. 6. Now do the task using your notes from exercises 5.

 • 2H - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Label the photos with the words below. 2. Read the Writing Strategy. Then complete the invitation and the reply with the abbreviations below. 3. Write an invitation to a party. Include these points. 4. Imagine you are Andy. Write a reply to Mike’s invitation to meet up.

 • 2E - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Write the noun form of these verbs. Some are the same as the verb. 2. Complete the text with the noun form of the verbs in brackets. You may need the plural form. 3. Study the dictionary entries. Then answer the questions below. 4. Read the Vocab boost! box. Then complete the labels and add any other words you can. Use a dictionary to help you.

 • 2D - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Choose the correct tense to complete the sentences. 2. Complete the sentences. Use the past simple form of one verb and the past continuous form of the other. 3. Complete the text with the past simple or past continuous form of the verbs in brackets. 4. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. 5. Complete the sentences with your own ideas. Use the past simple or past continuous.

 • 2C - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Read the text about BASE jumping and choose the correct answers (a-c) to complete gaps 1-5. 2. Read the Listening Strategy. Then listen to Alex talking about wingsuit flying. Write the words he uses instead of the underlined words. 3. Listen to three other people talking about the extreme sports in the photos above. Match speakers 1-3 with photos A-C. 4. Listen again. Are these sentences true (T) or false (F)? To help you, listen for synonyms or antonyms of the underlined words.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close