2C - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

1. Read the text about BASE jumping and choose the correct answers (a-c) to complete gaps 1-5. 2. Read the Listening Strategy. Then listen to Alex talking about wingsuit flying. Write the words he uses instead of the underlined words. 3. Listen to three other people talking about the extreme sports in the photos above. Match speakers 1-3 with photos A-C. 4. Listen again. Are these sentences true (T) or false (F)? To help you, listen for synonyms or antonyms of the underlined words.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. USE OF ENGLISH: Read the text about BASE jumping and choose the correct answers (a-c)to complete gaps 1-5.

(Đọc văn bản về BASE jumping và chọn câu trả lời đúng (a-c) để hoàn thành khoảng trống 1-5)

1   a   alike b   like c   similar
2   a   However b   Otherwise c   Instead
3   a   part b   place c   off
4   a   thanks b   because c   according
5   a   invented b   decided c   thought

BASE jumping

BASE jumping is an extreme sport. It is (1)____ to sky-diving, but there are important differences. Firstly, the jumps are much lower – usually no more than 600 metres. And secondly, there is no aircraft. (2)____, participants jump from some kind of bridge, building or cliff. The first BASE jump took (3)____ in 1912 in New York when Frederick Law jumped from the Statue of Liberty. In the 1960s and 70s, the sport became more popular, partly (4)____ to film-maker Carl Boenish. He made documentaries about BASE jumping and also (5)____ of the name. He died in 1984 while he was jumping in Norway. BASE jumping is a thrilling experience but it is very risky too.

Lời giải chi tiết:

1. c 2. c 3. b 4. a 5. c

BASE jumping is an extreme sport. It is (1) similar to sky-diving, but there are important differences. Firstly, the jumps are much lower – usually no more than 600 metres. And secondly, there is no aircraft.  (2) Instead, participants jump from some kind of bridge, building or cliff. The first BASE jump took (3) place in 1912 in New York when Frederick Law jumped from the Statue of Liberty. In the 1960s and 70s, the sport became more popular, partly (4) thanks to film-maker Carl Boenish. He made documentaries about BASE jumping and also (5) thought of the name. He died in 1984 while he was jumping in Norway. BASE jumping is a thrilling experience but it is very risky too.

Tạm dịch:

BASE jump là một môn thể thao mạo hiểm. Nó tương tự như lướt trên bầu trời, nhưng có những điểm khác biệt quan trọng. Thứ nhất, các bước nhảy thấp hơn nhiều - thường không quá 600 mét. Và thứ hai, không có máy bay; thay vào đó, những người tham gia nhảy từ một số loại cầu, tòa nhà hoặc vách đá. Lần nhảy đầu tiên diễn ra vào năm 1912 tại New York khi Frederick Law nhảy từ Tượng Nữ thần Tự do. Vào những năm 1960 và 70, môn thể thao này trở nên phổ biến hơn, một phần là nhờ nhà làm phim Carl Boenish. Anh ấy làm phim tài liệu về BASE jump và cũng nghĩ ra cái tên. Ông mất năm 1984 khi đang nhảy cầu ở Na Uy. Nhảy BASE là một trải nghiệm ly kỳ nhưng cũng rất mạo hiểm.

Bài 2

2. Read the Listening Strategy. Then listen to Alex talking about wingsuit flying. Write the words he uses instead of the underlined words.

(Đọc Chiến lược Nghe. Sau đó, hãy nghe Alex nói về bộ cánh bay. Viết những từ anh ấy sử dụng thay vì những từ được gạch chân.)

1. He spent a long time trying to find the right sport.

(Anh ấy đã dành một thời gian dài để cố gắng tìm ra môn thể thao phù hợp)

‘_________________________________________’

2. He disliked team games when he was a teenager.

(Anh ấy không thích các trò chơi đồng đội khi còn là một thiếu niên.)

‘_________________________________________’

3. He thinks wingsuit flying is a great feeling.

(Anh ấy nghĩ rằng bay trong bộ đồ bay là một cảm giác tuyệt vời.)

‘_________________________________________’

4. Unfortunately, it is expensive.

(Thật không may, nó đắt tiền.)

‘_________________________________________’

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

I spent ages trying to find the right sport. I played team games like football and volleyball when I was a teenager, but I didn’t enjoy them. I prefer to be in control – so I like individual sports. When I was nineteen, I discovered wingsuit flying. It’s an amazing feeling, because it really is like being a bird: you can choose which way to fly. I love it! The only problem is, it isn’t cheap. For that reason, I can’t do it as often as I want to.

Tạm dịch: 

Tôi đã dành nhiều thời gian để cố gắng tìm môn thể thao phù hợp. Tôi đã chơi các trò chơi đồng đội như bóng đá và bóng chuyền khi còn là một thiếu niên, nhưng tôi không thích chúng. Tôi thích kiểm soát hơn - vì vậy tôi thích các môn thể thao cá nhân. Khi tôi mười chín tuổi, tôi phát hiện ra bộ cánh bay. Đó là một cảm giác tuyệt vời, bởi vì nó thực sự giống như một con chim: bạn có thể chọn cách bay. Tôi thích nó! Vấn đề duy nhất là, nó không hề rẻ. Vì lý do đó, tôi không thể làm điều đó thường xuyên như tôi muốn.

Lời giải chi tiết:

1. ages 2. didn’t enjoy 3. amazing 4. it isn’t cheap

1. a long time = ages: nhiều năm

Thông tin: “I spent ages trying to find the right sport.”

2. dislike = didn’t enjoy: không thích

Thông tin: “. I played team games like football and volleyball when I was a teenager, but I didn’t enjoy them.”

3. great = amazing: thú vị

Thông tin: “It’s an amazing feeling, because it really is like being a bird”

4. it is expensive = it isn’t cheap: nó đắt

Thông tin: “The only problem is, it isn’t cheap.”

Bài 3

3. Listen to three other people talking about the extreme sports in the photos above. Match speakers 1-3 with photos A-C.

(Nghe ba người khác nói về các môn thể thao mạo hiểm trong các bức ảnh trên. Ghép người nói 1-3 với ảnh A-C.)

Phương pháp giải:

Speaker 1: 

I started doing it about five years ago. At that time, I didn’t know what the word ‘creeking’ meant! But I was already a fan of kayaking and I suppose I was looking for a new challenge. The first time I saw it, I thought, hey, this doesn’t look possible! You can’t take a kayak down a waterfall! But actually, it doesn’t feel quite as bad when you’re doing it because you’re in control … most of the time. And now, I just love creeking. The adrenaline is amazing. I can’t go back to ordinary kayaking … never!

Speaker 2:

Free soloing is the most extreme form of climbing because it doesn’t use any equipment at all – no ropes, no safety gear, nothing. It’s just the climber and the cliff or mountain. I started doing it ten years ago, because I was looking for a physical challenge. It needs a lot more strength than ordinary climbing – you need strong fingers, hands and arms in particular. And of course, it’s dangerous sometimes, but I don’t think about that. For me, it’s all about testing myself, not about risking my life.

Speaker 3:

When I first told people I was into volcano boarding, people thought I was joking. That’s because most of them didn’t know anything at all about the sport. I didn’t know anything about it either, until I was in Nicaragua on holiday three years ago. I visited a volcano called Cerro Negro – the name just means ‘black hill’. It’s a young, active volcano – and the best place in the world for volcano boarding. So I decided to try it. It takes 45-minutes to walk up the volcano. Then just a few minutes to surf down it. It was amazing – really thrilling. But very hot!

Tạm dịch: 

Người nói 1:

Tôi bắt đầu làm điều đó khoảng năm năm trước. Lúc đó, tôi không biết từ "creeking" nghĩa là gì! Nhưng tôi đã là một người yêu thích chèo thuyền kayak và tôi cho rằng tôi đang tìm kiếm một thử thách mới. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ, này, điều này có vẻ không khả thi! Bạn không thể chèo thuyền kayak xuống thác nước! Nhưng trên thực tế, cảm giác không tệ như khi bạn làm việc đó vì bạn luôn kiểm soát… hầu hết thời gian. Và bây giờ, tôi chỉ thích “creeking”. Adrenaline thật tuyệt vời. Tôi không thể quay lại chèo thuyền kayak bình thường… không bao giờ!

Người nói 2:

Một mình là hình thức leo núi khắc nghiệt nhất vì nó hoàn toàn không sử dụng bất kỳ thiết bị nào - không có dây thừng, không có thiết bị an toàn, không có gì cả. Nó chỉ là người leo núi và vách đá hoặc núi. Tôi bắt đầu làm điều đó cách đây mười năm, bởi vì tôi đang tìm kiếm một thử thách về thể chất. Nó cần sức mạnh hơn rất nhiều so với leo núi thông thường - bạn cần các ngón tay, bàn tay và cánh tay khỏe mạnh. Và tất nhiên, đôi khi điều đó rất nguy hiểm, nhưng tôi không nghĩ về điều đó. Đối với tôi, tất cả chỉ là thử nghiệm bản thân, không phải mạo hiểm mạng sống của mình.

Người nói 3: 

Khi tôi lần đầu tiên nói với mọi người rằng tôi đã trượt núi lửa, mọi người nghĩ rằng tôi đang nói đùa. Đó là bởi vì hầu hết họ không biết gì về môn thể thao này. Tôi cũng không biết gì về nó, cho đến khi tôi ở Nicaragua vào kỳ nghỉ ba năm trước. Tôi đã đến thăm một ngọn núi lửa có tên là Cerro Negro - cái tên chỉ có nghĩa là ‘ngọn đồi đen’. Đó là một ngọn núi lửa trẻ, đang hoạt động - và là nơi tốt nhất trên thế giới để lên núi lửa. Vì vậy, tôi quyết định thử nó. Mất 45 phút để đi bộ lên núi lửa. Sau đó, chỉ cần một vài phút để lướt xuống nó. Nó thật tuyệt vời - thực sự ly kỳ. Nhưng rất nóng!

Lời giải chi tiết:

A. Speaker 2

B. Speaker 3

C. Speaker 1

Bài 4

4. Listen again. Are these sentences true (T) or false (F)? To help you, listen for synonyms or antonyms of the underlined words.

(Nghe lại. Những câu này đúng (T) hay sai (F)? Để giúp bạn, hãy nghe từ đồng nghĩa hoặc trái nghĩa của những từ được gạch dưới.)

Speaker 1
1   When he first saw the sport, he thought it looked impossible.
2   He thinks the sport feels worse when you’re actually doing it.
Speaker 2  
3   She wanted a sport that was physically difficult.
4   She often thinks about the risks involved in her sport.
Speaker 3  
5   He was familiar with the sport before he went to Nicaragua.
6   He found the experience not very exciting.

Phương pháp giải:

Speaker 1: 

I started doing it about five years ago. At that time, I didn’t know what the word ‘creeking’ meant! But I was already a fan of kayaking and I suppose I was looking for a new challenge. The first time I saw it, I thought, hey, this doesn’t look possible! You can’t take a kayak down a waterfall! But actually, it doesn’t feel quite as bad when you’re doing it because you’re in control … most of the time. And now, I just love creeking. The adrenaline is amazing. I can’t go back to ordinary kayaking … never!

Speaker 2:

Free soloing is the most extreme form of climbing because it doesn’t use any equipment at all – no ropes, no safety gear, nothing. It’s just the climber and the cliff or mountain. I started doing it ten years ago, because I was looking for a physical challenge. It needs a lot more strength than ordinary climbing – you need strong fingers, hands and arms in particular. And of course, it’s dangerous sometimes, but I don’t think about that. For me, it’s all about testing myself, not about risking my life.

Speaker 3:

When I first told people I was into volcano boarding, people thought I was joking. That’s because most of them didn’t know anything at all about the sport. I didn’t know anything about it either, until I was in Nicaragua on holiday three years ago. I visited a volcano called Cerro Negro – the name just means ‘black hill’. It’s a young, active volcano – and the best place in the world for volcano boarding. So I decided to try it. It takes 45-minutes to walk up the volcano. Then just a few minutes to surf down it. It was amazing – really thrilling. But very hot!

Tạm dịch: 

Người nói 1:

Tôi bắt đầu làm điều đó khoảng năm năm trước. Lúc đó, tôi không biết từ "creeking" nghĩa là gì! Nhưng tôi đã là một người yêu thích chèo thuyền kayak và tôi cho rằng tôi đang tìm kiếm một thử thách mới. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ, này, điều này có vẻ không khả thi! Bạn không thể chèo thuyền kayak xuống thác nước! Nhưng trên thực tế, cảm giác không tệ như khi bạn làm việc đó vì bạn luôn kiểm soát… hầu hết thời gian. Và bây giờ, tôi chỉ thích “creeking”. Adrenaline thật tuyệt vời. Tôi không thể quay lại chèo thuyền kayak bình thường… không bao giờ!

Người nói 2:

Một mình là hình thức leo núi khắc nghiệt nhất vì nó hoàn toàn không sử dụng bất kỳ thiết bị nào - không có dây thừng, không có thiết bị an toàn, không có gì cả. Nó chỉ là người leo núi và vách đá hoặc núi. Tôi bắt đầu làm điều đó cách đây mười năm, bởi vì tôi đang tìm kiếm một thử thách về thể chất. Nó cần sức mạnh hơn rất nhiều so với leo núi thông thường - bạn cần các ngón tay, bàn tay và cánh tay khỏe mạnh. Và tất nhiên, đôi khi điều đó rất nguy hiểm, nhưng tôi không nghĩ về điều đó. Đối với tôi, tất cả chỉ là thử nghiệm bản thân, không phải mạo hiểm mạng sống của mình.

Người nói 3: 

Khi tôi lần đầu tiên nói với mọi người rằng tôi đã trượt núi lửa, mọi người nghĩ rằng tôi đang nói đùa. Đó là bởi vì hầu hết họ không biết gì về môn thể thao này. Tôi cũng không biết gì về nó, cho đến khi tôi ở Nicaragua vào kỳ nghỉ ba năm trước. Tôi đã đến thăm một ngọn núi lửa có tên là Cerro Negro - cái tên chỉ có nghĩa là ‘ngọn đồi đen’. Đó là một ngọn núi lửa trẻ, đang hoạt động - và là nơi tốt nhất trên thế giới để lên núi lửa. Vì vậy, tôi quyết định thử nó. Mất 45 phút để đi bộ lên núi lửa. Sau đó, chỉ cần một vài phút để lướt xuống nó. Nó thật tuyệt vời - thực sự ly kỳ. Nhưng rất nóng!

Lời giải chi tiết:

1. T 2. F 3. T 4. F 5. F 6. F

1. When he first saw the sport, he thought it looked impossible.

(Khi anh ấy lần đầu tiên nhìn thấy môn thể thao này, anh ấy đã nghĩ rằng nó trông bất khả thi.)

Thông tin: look impossible = doesn’t look possible

“The first time I saw it, I thought, hey, this doesn’t look possible!” 

(Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, tôi đã nghĩ, này, điều này có vẻ không khả thi)

=> TRUE

2. He thinks the sport feels worse when you’re actually doing it.

(Anh ấy cho rằng môn thể thao này cảm thấy tồi tệ hơn khi bạn thực sự thực hiện nó.)

Thông tin: feels worse >< doesn’t feel quite as bad.

But actually, it doesn’t feel quite as bad when you’re doing it because you’re in control”

(Nhưng trên thực tế, cảm giác không tệ như khi bạn làm việc đó vì bạn luôn kiểm soát.)

=> FALSE

3. She wanted a sport that was physically difficult.

(Cô muốn một môn thể thao khó về thể chất.)

Thông tin: physically difficult = physical challenge.

“because I was looking for a physical challenge.”

(bởi vì tôi đang tìm kiếm một thử thách thể chất.)

=> TRUE

4. She often thinks about the risks involved in her sport.

(Cô ấy thường nghĩ về những rủi ro liên quan đến môn thể thao của mình.)

Thông tin: often thinks >< don’t think about.

“And of course, it’s dangerous sometimes, but I don’t think about that”

(Và tất nhiên, đôi khi nó nguy hiểm, nhưng tôi không nghĩ về điều đó.)

=> FALSE

5. He was familiar with the sport before he went to Nicaragua.

(Anh ấy đã làm quen với môn thể thao này trước khi đến Nicaragua.)

Thông tin: was familiar with >< didn’t know anything about.

“I didn’t know anything about it either, until I was in Nicaragua on holiday three years ago.”

(Tôi cũng không biết gì về nó, cho đến khi tôi ở Nicaragua vào kỳ nghỉ ba năm trước.)

=> FALSE

6. He found the experience not very exciting.

(Anh ấy thấy trải nghiệm không thú vị lắm.)

Thông tin: not very exciting >< amazing.

“It was amazing – really thrilling”

(Nó thật tuyệt vời - thực sự lôi cuốn.)

=> FALSE

 • 2D - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Choose the correct tense to complete the sentences. 2. Complete the sentences. Use the past simple form of one verb and the past continuous form of the other. 3. Complete the text with the past simple or past continuous form of the verbs in brackets. 4. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. 5. Complete the sentences with your own ideas. Use the past simple or past continuous.

 • 2E - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Write the noun form of these verbs. Some are the same as the verb. 2. Complete the text with the noun form of the verbs in brackets. You may need the plural form. 3. Study the dictionary entries. Then answer the questions below. 4. Read the Vocab boost! box. Then complete the labels and add any other words you can. Use a dictionary to help you.

 • 2F - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Match the pairs of adjectives with similar meanings. Put them in the correct columns. 2. Read the text. Underline five extreme adjectives from exercise 1. 3. Read the Reading Strategy. Match sentences A-G with gaps 1-5 in the text. There are two extra sentences. 4. Read the text again, including the missing sentences. Are the sentences true (T) or false (F)? Write the paragraph (A-E) which contains the answer.

 • 2G - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Label pictures 1-9 with the words below. 2. Which pieces of equipment from exercise 1 do you use for … 3. Choose the correct words to complete the sentences about the photo below. 4. Read the Speaking Strategy. Then write five sentences to describe the photo below. Use phrases from exercise 3. 5. Read the examiner’s questions in the task and make notes. 6. Now do the task using your notes from exercises 5.

 • 2H - Unit 2. Adventure - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Label the photos with the words below. 2. Read the Writing Strategy. Then complete the invitation and the reply with the abbreviations below. 3. Write an invitation to a party. Include these points. 4. Imagine you are Andy. Write a reply to Mike’s invitation to meet up.

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close