7F - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

1. Complete the holiday-related compound nouns. Use the words below. which of them are written as one word? 2. Read the texts. Are the sentences true (T) or false (F)? 3. Read the Reading Strategy. For questions 1-4, choose the correct option (a-d).

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Complete the holiday-related compound nouns. Use the words below. which of them are written as one word?

back      camp      pen      sun      sun      sun      travel      travel

1   ______________guide

2   ______________burn

3   ______________friend

4   ______________cream

5   ______________pack

6   ______________glasses

7   ______________site

8   ______________programme

Phương pháp giải:

Nghĩa của từ vựng 

 • travel guide: hướng dẫn viên du lịch

 • sunburn: cháy nắng

 • sunlounger: ghế tắm nắng

 • penfriend: bạn qua thư

 • suncream: kem chống nắng

 • backpack: ba lô

 • nightclub: hộp đêm

 • sunglasses: kính râm

 • campsite: khu cắm trại

 • travel programme: chương trình du lịch

Lời giải chi tiết:

1. travel 2. sun 3. sun 4. pen 5. sun 6. back 7. night 8. sun 9. camp 10. travel

1. travel guide 

2. sunburn

3. sunlounger

4. penfriend

5. suncream

6. backpack

7. nightclub

8. sunglasses

9. campsite

10. travel programme

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read the texts. Are the sentences true (T) or false (F)?

(Đọc đoạn văn. Các câu đúng (T) hay sai (F)?)

1   Sam’s parents chose his holiday. ◻

2   Sam had a frightening experience. ◻

3   The weather was good during Harriet’s holiday. ◻

4   Harriet’s holiday was shorter than she expected. ◻

What happened during your worst holidays? Sam at Harriet tell us about theirs…

SAM

My parents have always believed that we should learn to look after ourselves from an early age. That included holidays. I remember my poor brother went on a canoeing trip with a cousin when they were both just twelve years old. They had a miserable time and have never really recovered from the experience. When I was fifteen, they decided I was old enough to go on holiday with just my best friend. ‘You're going to hitch-hike to the lake district with a tent and a backpack; you're going to camp up the mountains for a week; and then - if you're still alive - you're going to hitch-hike back again.’ so we hitch-hiked for hundreds of kilometres. We camped, we got cold and wet and scared, and couldn't afford to buy enough food. But somehow we survived.

HARRIET

When I was seventeen, some friends and I decided to go backpacking and Wales during the school holidays. The first two days were fine. But at the end of the second day, we lost our way. It was pouring with rain and it was getting dark. We eventually came to a farmhouse and knocked on the door. We were so dirty and wet that they did not let us into the house. We had to wait in the garage! But they let us phone the hotel. Anyway, the hotel manager kindly sent a car for us. But the next day it was still raining so we decided to take the train home. I've learned why no one goes backpacking in Britain in March - it rains non-stop and the fields are covered in deep mud.

I've never had such a miserable time!

Phương pháp giải:

Bài dịch

SAM

Cha mẹ tôi luôn tin rằng chúng ta nên học cách chăm sóc bản thân ngay từ khi còn nhỏ. Điều đó bao gồm các ngày lễ. Tôi nhớ người anh trai tội nghiệp của tôi đã đi ca nô với một người anh họ khi cả hai mới mười hai tuổi. Họ đã có một khoảng thời gian khốn khổ và chưa bao giờ thực sự phục hồi sau trải nghiệm. Khi tôi mười lăm tuổi, họ quyết định rằng tôi đã đủ lớn để đi nghỉ chỉ với người bạn thân nhất của mình. 'Bạn sẽ đi quá giang đến quận ven hồ với một cái lều và một chiếc ba lô; bạn sẽ cắm trại trên núi trong một tuần; và sau đó - nếu bạn vẫn còn sống - bạn sẽ đi quá giang - lại đi bộ đường dài. ”Vì vậy, chúng tôi đã quá giang hàng trăm km. Chúng tôi đi lại, chúng tôi bị lạnh và ẩm ướt và sợ hãi, và không thể mua đủ thức ăn. Nhưng bằng cách nào đó chúng tôi vẫn sống sót.

HARRIET

Khi tôi mười bảy tuổi, một số bạn bè và tôi quyết định đi du lịch bụi và đến xứ Wales trong kỳ nghỉ học. Hai ngày đầu ổn. Nhưng vào cuối ngày thứ hai, chúng tôi đã lạc đường. Trời đổ mưa và trời sắp tối. Cuối cùng chúng tôi đến một trang trại và gõ cửa. Chúng tôi rất bẩn và ướt nên họ đã cho chúng tôi vào nhà. Chúng tôi đã phải đợi trong nhà để xe! Nhưng họ cho chúng tôi gọi điện thoại cho khách sạn. Dù sao, người quản lý khách sạn đã vui lòng gửi một chiếc xe hơi cho chúng tôi. Nhưng ngày hôm sau trời vẫn mưa nên chúng tôi quyết định đi tàu về nhà. Tôi đã biết tại sao không ai đi du lịch bụi ở Anh vào tháng 3 - trời mưa không ngớt và những cánh đồng ngập trong bùn sâu.

Tôi chưa bao giờ có một thời gian khốn khổ như vậy!

Lời giải chi tiết:

1. T 2. T 3. F 4. T

1   Sam’s parents chose his holiday. => TRUE

(Cha mẹ của Sam đã chọn kỳ nghỉ của anh ấy.)

Thông tin: “When I was fifteen, they decided I was old enough to go on holiday with just my best friend.”

2   Sam had a frightening experience. => TRUE

(Sam đã có một trải nghiệm đáng sợ.)

Thông tin: “We camped, we got cold and wet and scared, and couldn't afford to buy enough food.”

3   The weather was good during Harriet’s holiday. => FALSE

(Thời tiết tốt trong kỳ nghỉ của Harriet.)

Thông tin: “- it rains non-stop and the fields are covered in deep mud.”

4   Harriet’s holiday was shorter than she expected. => TRUE

(Kỳ nghỉ của Harriet ngắn hơn cô ấy mong đợi.)

Thông tin: “But the next day it was still raining so we decided to take the train home.”

Bài 3

3. Read the Reading Strategy. For questions 1-4, choose the correct option (a-d).

(Đọc Chiến lược Đọc. Đối với câu hỏi 1-4, chọn phương án đúng (a-d).)

1   When Sam’s brother was twelve, he and his cousin

a   did not enjoy their trip together.

b   had a terrible holiday, but got over it quickly.

c   went camping near the River Thames.

d   went canoeing with his parents.


2   On Sam’s first holiday without his parents, he

a   walked all the way to the Lake District.

b   had to hitch-hike across some mountains.

c   kept warm, but couldn’t keep dry.

d   ate less food than he wanted to eat.


3   Harriet

a   went on holiday with six friends.

b   has been on one holiday without her mum and dad.

c   arranged accommodation before the holiday.

d   had a miserable time from the start of the holiday.


4   The holiday taught Harriet

a   that it’s best to take a map with you when you go backpacking.

b   never to go backpacking in Britain.

c   why backpacking in Britain in March isn’t popular.

d   to check the weather forecast before a holiday.

Lời giải chi tiết:

1. A 2. D 3. C 4. C

1   When Sam’s brother was twelve, he and his cousin

(Khi anh trai của Sam mười hai tuổi, anh ấy và em họ của mình.)

a   did not enjoy their trip together.

(đã không tận hưởng chuyến đi của họ cùng nhau.)

b   had a terrible holiday, but got over it quickly.

(đã có một kỳ nghỉ tồi tệ, nhưng đã vượt qua nó một cách nhanh chóng.)

c   went camping near the River Thames.

(đã đi cắm trại gần sông Thames.)

d   went canoeing with his parents.

(đã đi chèo thuyền với cha mẹ của mình.)

=> Chọn A

Thông tin: “I remember my poor brother went on a canoeing trip with a cousin when they were both just twelve years old. They had a miserable time and have never really recovered from the experience.”

2   On Sam’s first holiday without his parents, he

(Vào kỳ nghỉ đầu tiên của Sam mà không có cha mẹ của mình, anh ấy)

a   walked all the way to the Lake District.

(đi bộ đến Lake District.)

b   had to hitch-hike across some mountains.

(đã phải đi quá giang qua một số ngọn núi.)

c   kept warm, but couldn’t keep dry.

(giữ ấm, nhưng không thể giữ khô.)

d   ate less food than he wanted to eat.

(đã ăn ít thức ăn hơn anh ấy muốn ăn.)

=> Chọn D

Thông tin: “We camped, we got cold and wet and scared, and couldn't afford to buy enough food.”

3   Harriet

a   went on holiday with six friends.

(đã đi nghỉ với sáu người bạn.)

b   has been on one holiday without her mum and dad.

(đã được vào một kỳ nghỉ mà không có mẹ và cha của cô ấy.)

c   arranged accommodation before the holiday.

(sắp xếp chỗ ở trước kỳ nghỉ.)

d   had a miserable time from the start of the holiday.

(đã có một khoảng thời gian khốn khổ từ đầu kỳ nghỉ.)

=> Chọn C

Thông tin: “But they let us phone the hotel. Anyway, the hotel manager kindly sent a car for us.” 

4   The holiday taught Harriet

(Kỳ nghỉ đã dạy cho Harriet)

a   that it’s best to take a map with you when you go backpacking.

(tốt nhất là bạn nên mang theo bản đồ khi đi du lịch bằng ba lô.)

b   never to go backpacking in Britain.

(không bao giờ đi phượt kiểu mang ba lô ở Anh.)

c   why backpacking in Britain in March isn’t popular.

(tại sao du lịch bụi ở Anh vào tháng 3 không phổ biến.)

d   to check the weather forecast before a holiday.

(để kiểm tra dự báo thời tiết trước kỳ nghỉ.)

=> Chọn C

Thông tin: “I've learned why no one goes backpacking in Britain in March.”

 • 7G - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the tourist attractions with a, e, i, o and u. 2. Put the phrases into the correct groups. 3. Complete the sentences with the words below. 4. Listen to two people discussing a trip to a city. Choose the correct answers. 5. Read the Speaking Strategy and the task below. Then make notes on each of the four points. 6. Now do the task from exercise 5 using your notes.

 • 7H - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the collocations with the verbs below. 2. Read the blog post. Find two more activities you can add to 1-4 in exercise 1. 3. Read the Writing Strategy. Then find these sentences in the blog post. What word or words did the writer omit from the start? 4. Read the sentences below. Cross out the words which could be omitted to make them more informal. 5. Read the task. Then prepare to write your blog post by inventing answers to questions 1-5 below. 6. Write your blog post using your not

 • 7E - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the text with the words below. 2. Match the two halves of the compounds. 3. Complete the sentences with the compounds in exercise 2. 4. Read the Vocab boost! box. Study the dictionary extract below and answer the questions. 5. Use a dictionary to find compounds that include these words.

 • 7D - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. How do these tenses / model verbs change in reported speech. 2. Circle the correct words. 3. How do these references to time and place change in reported speech? 4. Complete the text with said or told. 5. Rewrite the sentences as reported speech. If necessary, change the pronouns, possessive adjectives and references to time and place. 6. Read the reported conversation between two identical twins. Write the direct speech below.

 • 7C - Unit 7. Tourism - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Read the Listening Strategy. Then listen and underline the stressed word in the sentences below. 2. Listen again. Decide which sentence came before each sentence in exercise 1: a or b. Only one option makes sense with the stressed words. 3. Read the mini-dialogues and underline the word you need to stress in each of B’s lines. 4. Listen and check your answers to exercise 3. 5. Listen to a true story. Look at the map and identify the route Sandy Valdivieso and her husband flew. Is it 1, 2, 3 o

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close