5H - Unit 5. Ambition - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

1. Put elements 1-7 in the correct places (A-G) in the letter. 2. Complete gaps 1-5 in the letter with these phrases. 3. Complete the summary of the e-mail. 4. Read the Writing Strategy above and the volunteering advertisement below. Write an email applying for the volunteering role. Follow the paragraph plan below.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Put elements 1-7 in the correct places (A-G) in the letter. 

(Đặt các phần tử 1-7 vào các vị trí chính xác (A-G) trong bức thư.)

1   the address the letter is going to

2   the writer’s name

3   the writer’s address

4   the date

5   the writer’s signature

6   the person the letter is going to

7   the subject line

From: Alex Davies <AlexRDavies@hotmail.com

Sent: Saturday, November 03, 10:06 am

[A]_____To: coachsarah@netballau.com

[B]_____Subject: Application for volunteer netball team leader

[C]_____20 Crown Road 

Bath 

BA2 3NN

[D]_____3rd November, 2019

[E]_____ Dear Mrs Carey, 

I (1)_____ in the leisure centre for a volunteer netball team leader, and I (2)_____ the role.

I am the captain of my school netball team and would love to help out with your netball team.

I (3)_____ playing lots of sports at school including hockey, table tennis and badminton I love playing team games. I (4)_____ be a great team leader because I am sociable and responsible.

I can come to training every Wednesday after school and I'm available for Saturday games.

I look forward to hearing from you soon. 

Yours (5)_____ 

[F]_____ Alex Davies 

Alex Davies 

[G]_____ Alex Davies, Ryton School

Phương pháp giải:

1   the address the letter is going to: địa chỉ nhận của thư 

2   the writer’s name: tên người viết

3   the writer’s address: địa chỉ người viết

4   the date: ngày 

5   the writer’s signature: kí tên người viết

6   the person the letter is going to: người nhận

7   the subject line: dòng tiêu đề

Lời giải chi tiết:

1. A 2. G 3. C 4. D 5. F 6. E 7. B

Bài 2

2. Complete gaps 1-5 in the letter with these phrases.

(Hoàn thành các khoảng trống 1-5 trong lá thư với các cụm từ này)

a. have an experience

b. sincerely

c. am emailing to apply for

d. saw your advertisement

e. believe I would

Phương pháp giải:

- have an experience: có một trải nghiệm

- sincerely: kính thư

- am emailing to apply for: đang viết mail ứng tuyển cho

- saw your advertisement: thấy quảng cáo của bạn

- believe I would: tin rằng tôi sẽ

Lời giải chi tiết:

1. d 2. c 3. a 4. e 5. b

From: Alex Davies <AlexRDavies@hotmail.com

Sent: Saturday, November 03, 10:06 am

To: coachsarah@netballau.com

Subject: Application for volunteer netball team leader

20 Crown Road 

Bath 

BA2 3NN

3rd November, 2019

Dear Mrs Carey, 

I (1) saw your advertisement in the leisure centre for a volunteer netball team leader, and I (2) am emailing to apply for the role.

I am the captain of my school netball team and would love to help out with your netball team.

I (3) have an experience playing lots of sports at school including hockey, table tennis and badminton I love playing team games. I (4) believe I would be a great team leader because I am sociable and responsible.

I can come to training every Wednesday after school and I'm available for Saturday games.

I look forward to hearing from you soon. 

Yours (5) sincerely

Alex Davies 

Alex Davies 

Alex Davies, Ryton School

Tạm dịch:

Kính gửi bà Carey,

Tôi đã nhìn thấy quảng cáo của bạn trong trung tâm giải trí cho trưởng nhóm bóng lưới tình nguyện và tôi đang gửi email để đăng ký vai trò này.

Tôi là đội trưởng đội bóng lưới của trường tôi và rất muốn giúp đỡ đội bóng lưới của bạn.

Tôi có kinh nghiệm chơi rất nhiều môn thể thao ở trường bao gồm khúc côn cầu, bóng bàn và cầu lông. Tôi thích chơi các trò chơi đồng đội. Tôi tin rằng tôi sẽ là một trưởng nhóm tuyệt vời vì tôi là người hòa đồng và có trách nhiệm.

Tôi có thể đến tập vào mỗi thứ Tư sau giờ học và tôi sẵn sàng tham gia các trận đấu vào thứ Bảy.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Trân trọng

Alex Davies

Alex Davies

Alex Davies, Trường Ryton

Bài 3

3. Complete the summary of the e-mail.

(Hoàn thành bản tóm tắt của e-mail)

The writer is applying for the voluntary role of (1)__________

He saw the advert (2)_____. He thinks that his (3)_____will be useful for the job. he has experience of playing (4)_____. He thinks he is (5)_____ and (6)_____. He can (7)_____ every week and is available for (8)_____.

Lời giải chi tiết:

1. netball team leader 2. in the leisure centre 3. talent 4. lots of sports 5. sociable 6. responsible 7. come to training 8. Saturday games

The writer is applying for the voluntary role of (1) netball team leader 

He saw the advert (2) in the leisure centre. He thinks that his (3) talent will be useful for the job. He has experience of playing (4) lots of sports. He thinks he is (5) sociable and (6) responsible. He can (7) come to training every week and is available for (8) Saturday games

Tạm dịch:

Người viết đang đăng ký tình nguyện làm trưởng nhóm đội bóng lưới.

Anh ấy đã nhìn thấy mẩu quảng cáo ở trung tâm giải trí. Anh cho rằng tài năng của mình sẽ có ích cho công việc. Anh ấy có kinh nghiệm chơi nhiều môn thể thao. Anh ấy cho rằng mình là người hòa đồng và có trách nhiệm. Anh ấy có thể đến tập luyện mỗi tuần và sẵn sàng cho các trận đấu vào thứ bảy.

Bài 4

4. Read the Writing Strategy above and the volunteering advertisement below. Write an email applying for the volunteering role. Follow the paragraph plan below.

(Đọc Chiến lược viết ở trên và quảng cáo tình nguyện bên dưới. Viết một email đăng ký cho vai trò tình nguyện viên. Thực hiện theo kế hoạch đoạn văn dưới đây.)

Paragraph plan

A   what the volunteering role is and how you found out about it

B   why you are interested in the role

C   why you are the right person for the role

D   which days you can attend

E   what you would like to happen next

Looking for energetic and organised volunteers!

We are holding two charity swimming competitions on Friday and Saturday, December 16 and 17 at Alton Leisure Centre. We need help with collecting money, timekeeping, prize giving and photos! Please email to apply.

Phương pháp giải:

Paragraph plan

A   what the volunteering role is and how you found out about it

- photos. 

- Website of Alton Leisure Centre. 

B   why you are interested in the role

- love taking pictures, 

- enjoying competition atmosphere. 

C   why you are the right person for the role

- flexible and responsible,

- experience in many events at my university. 

D   which days you can attend

- December 16 and 17

E   what you would like to happen next

- I look forward to hearing from you.

Lời giải chi tiết:

From: Kate Nguyen <katenguyen123@gmail.com

Sent: Saturday, December 10, 8:00 am

To: coachmytran@altoncenter

Subject: Application for volunteer photographer

49 Nguyen Hue Street 

10th December, 2022

Dear Madam,

I noticed the advertisement for a volunteer photographer on your website and am writing to apply for this position.

During my four years at my university, I am a leader of a photography club. I think this is a job where my skill will be useful.

I am a person who love taking pictures and catching every moment to have good photographs. Besides, I really enjoy the competitive atmosphere. Furthermore, I believe I possess the personal qualities necessary for the job. I am flexible and responsible, which makes me successful when I worked for various events at my school.

I can attend the competitions on both December 16 and 17 because I will be free during next week.  

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

Kate 

Kate Nguyen

Tạm dịch:

Người gửi: Kate Nguyễn <katenguyen123@gmail.com>

Đã gửi: Thứ bảy, ngày 10 tháng 12, 8 giờ sáng

Tới: coachmytran @altoncenter.com

Chủ đề: Ứng tuyển cho nhiếp ảnh gia tình nguyện

49 Nguyễn Huệ

10 tháng 12, 2022

Thưa bà,

Tôi nhìn thấy quảng cáo cho một nhiếp ảnh gia tình nguyện trên trang web của ba và tôi đang viết thư để ứng tuyển vào vị trí này.

Trong bốn năm học đại học, tôi là trưởng nhóm nhiếp ảnh. Tôi nghĩ đây là một công việc mà kỹ năng của tôi sẽ hữu ích.

Tôi là người rất thích chụp ảnh và nắm bắt từng khoảnh khắc để có những bức ảnh đẹp. Bên cạnh đó, tôi rất thích bầu không khí thi đấu. Hơn nữa, tôi tin rằng mình có những phẩm chất cá nhân cần thiết cho công việc. Tôi linh hoạt và có trách nhiệm, điều này giúp tôi thành công khi làm việc cho nhiều sự kiện khác nhau ở trường của mình.

Tôi có thể tham dự các cuộc thi vào cả ngày 16 và 17 tháng 12 vì tôi sẽ rảnh trong tuần tới.

Tôi mong muốn được nhận hồi âm từ bà.

Trân trọng,

Kate

Kate Nguyen

 • 5G - Unit 5. Ambition - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the definition with the words below. 2. Which qualities from exercise 1 do you think you have? Write three. 3. Read the task below. Then listen to a candidate doing the task and tick the job he chooses. 4. Read the Speaking Strategy. Then listen again and complete the sentences with the words below. 5. You are going to do the task in exercise 3. Look at the two jobs below and make notes. 6. Now do the task in exercise 3, using your notes from exercise 5.

 • 5F - Unit 5. Ambition - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the collocations in the sentences. Use the words below. 2. Look quickly at texts A-C. Match each text with the correct photo (1-3). 3. Read the reading Strategy. Then complete the sentences with information from the text.

 • 5E - Unit 5. Ambition - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the text with the prefixes below. 2. Complete the sentences with the prefixes below. 3. Complete the second sentence so that it means the same as the first. Use one word only, beginning with a prefix from exercise 1 or 2. 4. Read the Vocab boost! box. Add these words and phrases to the mind-map for jobs.

 • 5D - Unit 5. Ambition - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Complete the sentences with who, which, where, or whose. 2. Join the two sentences with a relative pronoun (who, which, where, or whose). 3. Complete the questions 1-5 with clauses a-e. Add a relative pronoun only when necessary. 4. Complete the sentences with the relative pronouns. 5. Complete the text with the relative clauses (a-f).

 • 5C - Unit 5. Ambition - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Look at the jobs and answer the questions. 2. Read the Listening Strategy. Then choose the correct words and phrases to complete the sentences. 3. Read the sentences and choose the correct ending, a or b. 4. Listen to an interview with a female lorry driver called Sally Stone. What did she do before she became a lorry driver? 5. Read the sentences below. Then listen again. Are the sentences true (T) of false (F)?

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close