6H - Unit 6. Money - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

1. Read the task and the essay. Are the sentences true (T) or false (F)? 2. Read the Writing Strategy. Then underline the following in the essay. 3. Read the task in exercise 1 again. Make notes for your answer. 4. Use your notes from exercise 3 to write an essay. Include an introduction and a conclusion.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Chân trời sáng tạo

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Read the task and the essay. Are the sentences true (T) or false (F)?

(Đọc nhiệm vụ và bài luận. Các câu đúng (T) hay sai (F)?)

1   Sarah wants a sound system because she hasn’t got anything for listening to music.

2   Her brother loves football.

3   She’d give money to an organisation that helps homeless people.

4   She’d spend most of the money.


If you won €1 million in the lottery, what would you do with it? Write an essay and include your ideas. Give reasons for your choices.

If I won €1 million, there are a lot of things I would like to do with the money. It would be nice to buy myself something, but it would also be good to help others.

First of all, I would buy myself a docking station with fantastic speakers. Although I have got an MP3 player and some speakers, they are not very good.

Secondly, I would buy a new car for my mum. Her car is really old. I would buy my brother a Liverpool kit and a scarf. He is a really big Liverpool fan!

Thirdly, there are a lot of homeless people in my city. I would donate money to the local hostel. If I gave them €5,000, they could buy a lot of meals for homeless people.

Finally, I would save at least half of the money. In my opinion, it would be silly to spend it all now. What is more, if I invested the money, it would grow, and I would have more to spend in the future.

To sum up, I would buy something nice for myself and other members of my family, support local charities, and also save some money for the future.

Phương pháp giải:

Bài dịch

Nếu bạn trúng số € 1 triệu, bạn sẽ làm gì với nó? Viết một bài luận và bao gồm các ý tưởng của bạn. Đưa ra lý do cho sự lựa chọn của bạn.

Nếu tôi giành được 1 triệu euro, có rất nhiều điều tôi muốn làm với số tiền đó. Sẽ rất tốt nếu mua cho mình một thứ gì đó, nhưng cũng sẽ rất tốt nếu giúp đỡ người khác.

Trước hết, tôi sẽ mua cho mình một đế cắm với những chiếc loa tuyệt vời. Mặc dù tôi đã có một máy nghe nhạc MP3 và một số loa, chúng không tốt lắm.

Thứ hai, tôi sẽ mua một chiếc ô tô mới cho mẹ tôi. Xe của cô ấy thực sự cũ. Tôi sẽ mua cho anh tôi một bộ quần áo bóng đá và một chiếc khăn quàng cổ của Liverpool. Anh ấy là một CĐV thực sự lớn của Liverpool!

Thứ ba, có rất nhiều người vô gia cư trong thành phố của tôi. Tôi sẽ quyên góp tiền cho nhà trọ địa phương. Nếu tôi đưa cho họ 5.000€, họ có thể mua rất nhiều bữa ăn cho những người vô gia cư.

Cuối cùng, tôi sẽ tiết kiệm được ít nhất một nửa số tiền. Theo tôi, sẽ là ngớ ngẩn nếu tiêu hết vào lúc này. Hơn nữa, nếu tôi đầu tư tiền, nó sẽ lớn lên và tôi sẽ có nhiều hơn để chi tiêu trong tương lai.

Tóm lại, tôi sẽ mua một cái gì đó tốt đẹp cho bản thân và các thành viên khác trong gia đình, ủng hộ các tổ chức từ thiện địa phương và cũng để dành một số tiền cho tương lai.

Lời giải chi tiết:

1. F 2. T 3. T 4. F

1   Sarah wants a sound system because she hasn’t got anything for listening to music. => FALSE

(Sarah muốn có một hệ thống âm thanh vì cô ấy không có bất cứ thứ gì để nghe nhạc.)

Thông tin: “Although I have got an MP3 player and some speakers, they are not very good.”

2   Her brother loves football. => TRUE

(Anh trai cô rất thích bóng đá.)

Thông tin: “He is a really big Liverpool fan!”

3   She’d give money to an organisation that helps homeless people. => TRUE

(Cô ấy muốn trao tiền cho một tổ chức giúp đỡ những người vô gia cư.)

Thông tin: “I would donate money to the local hostel. If I gave them €5,000, they could buy a lot of meals for homeless people.”

4   She’d spend most of the money. => FALSE

(Cô ấy sẽ tiêu hầu hết số tiền.)

Thông tin: “I would save at least half of the money.”

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read the Writing Strategy. Then underline the following in the essay:

(Đọc Chiến lược Viết. Sau đó gạch chân những điều sau trong bài luận)

1   one concession clause (starting with even though, although, etc.)

2   three second conditional sentences (with an if clause and a main clause).

3   one phrase for introducing an opinion.

4   four phrases for listing four points.

5   one phrase for introducing an additional point.

Lời giải chi tiết:

1   one concession clause (starting with even though, although, etc.)

(một mệnh đề nhượng bộ (bắt đầu bằng even though, although, v.v.))

Although I have got an MP3 player and some speakers, they are not very good.

2   three second conditional sentences (with an if clause and a main clause).

(ba câu điều kiện loại hai (với một mệnh đề if và một mệnh đề chính).)

If I won €1 million, there are a lot of things I would like to do with the money. 

If I gave them €5,000, they could buy a lot of meals for homeless people.

If I invested the money, it would grow, and I would have more to spend in the future.

3   one phrase for introducing an opinion.

(một cụm từ để giới thiệu một ý kiến.)

In my opinion,

4   four phrases for listing four points.

(bốn cụm từ để liệt kê bốn điểm.)

First of all, …

Secondly, …

Thirdly, …

Finally, …

5   one phrase for introducing an additional point.

(một cụm từ để giới thiệu một điểm bổ sung.)

What is more,…

Bài 3

3. Read the task in exercise 1 again. Make notes for your answer.

(Đọc lại nhiệm vụ ở bài tập 1. Ghi chú cho câu trả lời của bạn.)

Introduction: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

First idea: 

_____________________________________________________

Reasons: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Second idea: 

_____________________________________________________

Reasons: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Third idea: 

_____________________________________________________

Reasons: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Fourth idea: 

_____________________________________________________

Reasons: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Conclusion: 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Lời giải chi tiết:

Introduction: 

- keep for myself.

- do a lot of things for everyone. 

First idea: 

- buy a laptop.

Reasons: 

- make presentations at school.

- learn more effectively.

Second idea: 

- buy a new house for my parents in Ho Chi Minh City.

Reasons

- my current house is small.

- gift for my parents.

Third idea: 

- help the disadvantaged and the homeless.

Reasons: 

- share money with those who are in trouble. 

- have good meals. 

Fourth idea: 

- send to a bank.

Reasons: 

- take interest every month.

Conclusion: 

- buy a laptop, house

- help people 

- send to a bank

Bài 4

4. Use your notes from exercise 3 to write an essay. Include an introduction and a conclusion. 

(Sử dụng các ghi chú của bạn từ bài tập 3 để viết một bài luận. Bao gồm phần mở đầu và phần kết luận.)

Lời giải chi tiết:

If I won €1 million in the lottery, I would like to do many things. It would be very warm to spend things for my family, it’s also meaningful to help other people.

First of all, I want a new laptop for myself. even though I have a smartphone, it would be easier to make presentations and learn more effectively if I had a laptop.

Secondly, I would buy my parents a new house which is in Ho Chi Minh city. The reason I choose it is because my current house is rather small. Moreover, this is also my gift to my parents because they always support me. 

Giving money to charity to help disadvantaged people and the homeless is the third thing that comes to my mind. In my opinion, happiness is sharing with everyone. Therefore, I would buy them food to help them have delicious meals. 

Finally, I would keep the remaining in the bank to save for my studying in the future. Every month, I could take interest from the bank and use it. 

In conclusion, I would buy something nice for myself, my family, support the disadvantaged and the homeless, and save some money in the bank for the future.

Tạm dịch:

Nếu tôi trúng số 1 triệu € trong cuộc xổ số, tôi muốn làm nhiều thứ. Sẽ rất ấm áp nếu dành những thứ cho gia đình mình, giúp đỡ người khác cũng rất ý nghĩa.

Trước hết, tôi muốn có một chiếc máy tính xách tay mới cho riêng mình. mặc dù tôi có một chiếc điện thoại thông minh, nhưng sẽ dễ dàng thuyết trình và học tập hiệu quả hơn nếu tôi có một chiếc máy tính xách tay.

Thứ hai, tôi sẽ mua cho bố mẹ một ngôi nhà mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Lý do tôi chọn nó vì căn nhà hiện tại của tôi khá nhỏ. Hơn nữa, đây cũng là món quà tôi dành tặng bố mẹ vì họ luôn ủng hộ tôi.

Đưa tiền cho quỹ từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và người vô gia cư là điều thứ ba tôi nghĩ đến. Theo tôi, hạnh phúc là chia sẻ cho mọi người. Vì vậy, tôi sẽ mua thức ăn cho họ để giúp họ có những bữa ăn ngon.

Cuối cùng, tôi sẽ giữ số tiền còn lại trong ngân hàng để tiết kiệm cho việc học của mình trong tương lai. Hàng tháng, tôi có thể lấy lãi từ ngân hàng và sử dụng nó.

Nói chung, tôi sẽ mua một cái gì đó tốt đẹp cho gia đình mình, hỗ trợ những người khó khăn và người vô gia cư, và tiết kiệm một số tiền trong ngân hàng cho tương lai.

 • 6G - Unit 6. Money - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Match the symbols (A -H) with the parts of the school (1-8) below. 2. Match the phrases below with categories A – D. 3. Listen to a student presenting her answer to the task below. 4. Read the Speaking Strategy. Then listen again. Which of the phrases in exercise 2 does the student use? 5. Now prepare to do the task below. Make notes. 6. Now do the task from exercise 5 using your notes.

 • 6F - Unit 6. Money - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Circle the correct words (a or b) to complete the text. 2. Read the text about Warren Buffet, ignoring the gaps. Which sentence is true: a, b or c? 3. Read the Reading Strategy. Then match sentences A-G with gaps 1-5 in the text. There are two extra sentences. 4. Read the text again, including the missing sentences in exercise 3. Are the sentences true (T) or false (F)?

 • 6E - Unit 6. Money - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Circle the correct verb form in the sentences. Tick the box if both forms are correct. 2. Complete the text with the infinitive or -ing form of the verbs in brackets. Sometimes both are correct. 3. Study the dictionary entries and answer the questions. 4. Write example sentences to show the verb patterns for these verbs.

 • 6D - Unit 6. Money - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Read the example of the past perfect. Then look at the timeline and answer the question below. 2. Complete the sentences with the past perfect form of the verbs in brackets. 3. Complete the text with the past perfect form of the verbs in brackets. 4. Rewrite the following sentences using one past perfect verb and one past simple verb. 5. Look at the updates showing what Callum did yesterday. Then write more sentences like the example. Use the past perfect and the past simple.

 • 6C - Unit 6. Money - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

  1. Circle the correct verbs to complete the sentences. 2. Listen to the true story of a student in Australia. Which is the best title? Tick a, b or c. 3. Read the Listening Strategy and the summary below. What kind of information do you need for each answer? Choose from the alternatives below. 4. Listen again and write the correct words to complete the gaps in the summary in exercise 3. Use between 1 and 3 words for each gap. 5. Read the questions and think about the kind of information you need

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close