Tiếng Anh 9 Unit 7 7.3 Reading and Vocabulary

1 How often do you get a cold? Do you try to avoid a person who’s got a cold? Why? / Why not? 2 Look at the highlighted words in the two texts. Check your understanding. Use a dictionary if necessary. 3 Look at the poster. Where do you think you might see this information?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 How often do you get a cold? Do you try to avoid a person who’s got a cold? Why? / Why not?

(Bạn có thường xuyên bị cảm lạnh không? Bạn có cố tránh mặt một người đang bị cảm lạnh không? Tại sao? / Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

I don't often get colds. When I meet someone with a cold I try to avoid them because I'm afraid I'll catch the disease.

(Tôi không thường xuyên bị cảm lạnh. Khi tôi gặp một người bị cảm lạnh tôi sẽ cố tránh mặt họ bởi vì tôi sợ mình sẽ bị lây bệnh.)

Bài 2

2 Look at the highlighted words in the two texts. Check your understanding. Use a dictionary if necessary.

(Nhìn vào những từ được đánh dấu trong hai văn bản. Kiểm tra việc hiểu của bạn. Sử dụng từ điển nếu cần thiết.)

Lời giải chi tiết:

feed (v): cung cấp thức ăn cho ai đó hoặc cho động vật.

amounts (n): số lượng, tổng cộng của cái gì đó.

hydrates (n): chất khoáng hoặc chất khác có khả năng giữ nước, giúp cung cấp nước cho cơ thể.

sweat (n): chất lỏng tiết ra từ lỗ chân lông của da khi cơ thể nóng, thường để làm mát cơ thể, mồ hôi

explode (v): nổ, phát nổ mạnh mẽ.

raw (a): chưa chế biến, chưa nấu, đồ sống

remedy (n): biện pháp, cách giải quyết hoặc điều trị một vấn đề.

Bài 3

3 Look at the poster. Where do you think you might see this information?

(Nhìn vào tấm áp phích. Bạn nghĩ bạn có thể thấy thông tin này ở đâu?)

Lời giải chi tiết:

I think I can see this poster in the chemist’s or school health room.

(Tôi nghĩ tôi có thể nhìn thấy tấm áp phích này ở nhà thuốc hoặc phòng y tế của trường học.)

Bài 4

4 7.04 Read the poster. Mark the sentences T (true) or F (false).

(Đọc tấm áp phích. Đánh dấu các câu T (đúng) hoặc F (sai).)
Achoo! Have you got a cold? Read on for some great tips!
Always feed a cold. Perhaps you don’t feel like eating, but your body needs vitamins, so eat small amounts regularly.

Try hot chicken soup. Your body needs food and water. Hot soup clears your nose and the water in it hydrates you.

Fresh air won’t make your cold worse and migh make you feel better. But if you go outside, remember to wear warm clothes.
Don’t get too hot. Some people think it’s good to sweat if you’ve got a cold, but you will feel worse.

Get lots of vitamin C. You don’t have to drink loads of orange juice. Some green vegetables have more vitamin C in them. So try some broccoli.
(Hắt-xì! Bạn có bị cảm lạnh không? Đọc tiếp để biết một số lời khuyên tuyệt vời!

Luôn cho ăn khi bị cảm lạnh. Có lẽ bạn không muốn ăn, nhưng cơ thể bạn cần vitamin, vì vậy hãy ăn một lượng nhỏ thường xuyên.

Hãy thử súp gà nóng. Cơ thể bạn cần thức ăn và nước uống. Súp nóng làm sạch mũi và nước trong súp giúp bạn ngậm nước.

Không khí trong lành sẽ không làm bệnh cảm của bạn nặng hơn và có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng nếu ra ngoài nhớ mặc áo ấm nhé.

Đừng quá nóng. Một số người cho rằng đổ mồ hôi là điều tốt khi bạn bị cảm lạnh, nhưng bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn.

Bổ sung nhiều vitamin C. Bạn không cần phải uống nhiều nước cam. Một số loại rau xanh có nhiều vitamin C hơn. Vì vậy, hãy thử một ít bông cải xanh.)

1 You should try to stop eating when you’ve got a cold.

(Bạn nên cố gắng ngừng ăn khi bị cảm lạnh.)
2 Soup can help a cold, but you must drink water with it.

(Súp có thể giúp chữa cảm lạnh, nhưng bạn phải uống nước cùng với nó.)
3 Going outside can help when you’ve got a cold.

(Đi ra ngoài có thể giúp ích khi bạn bị cảm lạnh.)
4 Sweating won’t make you feel better.

(Đổ mồ hôi sẽ không làm bạn cảm thấy tốt hơn.)
5 Orange juice is the best source of vitamin C.

(Nước cam là nguồn cung cấp vitamin C tốt nhất.)

Lời giải chi tiết:

1 F

Giải thích: Always feed a cold. Perhaps you don’t feel like eating, but your body needs vitamins, so eat small amounts regularly.

(Luôn cho ăn khi bị cảm lạnh. Có lẽ bạn không muốn ăn, nhưng cơ thể bạn cần vitamin, vì vậy hãy ăn một lượng nhỏ thường xuyên.)

2 T

Giải thích: Hot soup clears your nose and the water in it hydrates you.

(Súp nóng làm sạch mũi và nước trong súp giúp bạn ngậm nước.)

3 T

Giải thích: Fresh air won’t make your cold worse and migh make you feel better.

(Không khí trong lành sẽ không làm bệnh cảm của bạn nặng hơn và có thể khiến bạn cảm thấy dễ chịu hơn. )

4 T

Giải thích: Some people think it’s good to sweat if you’ve got a cold, but you will feel worse.

(Một số người cho rằng đổ mồ hôi là điều tốt khi bạn bị cảm lạnh, nhưng bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn.)

5 F

Giải thích: You don’t have to drink loads of orange juice. Some green vegetables have more vitamin C in them.

(Bạn không cần phải uống nhiều nước cam. Một số loại rau xanh có nhiều vitamin C hơn.)

Bài 5

5 7.05 Read the blog post. Answer the questions. Do not use more than three words.

(Đọc bài đăng trên blog. Trả lời các câu hỏi. Không sử dụng nhiều hơn ba từ.)

1 What does the blogger normally write about?

(Blogger thường viết về cái gì?)
2 How long does the blogger hope the virus will last?

(Blogger hy vọng virus sẽ tồn tại được bao lâu?)
3 What effect do raw onions have on a virus?

(Hành sống có tác dụng gì đối với virus?)
4 What is dark chocolate good for?

(Sô cô la đen tốt cho việc gì?)
I’ve always blogged about keeping healthy, but guess what! Today I’m sweating, my throat hurts, my nose is running and my head feels like it’s going to explode. Yes, I’ve caught a cold and I’ve got a party on Saturday! I think it’s time to find some cool ideas to help me get better fast.

Eating well is super important. Fruit and vegetables are a must, but I’ve read that onions can fight a virus if you eat them raw – just like eating an apple! Yuk! I might try it, but I don’t think anyone will want to talk to me at the party! Another remedy is chocolate. Apparently, dark chocolate can stop a cough, so I’m definitely going to try that. Hot chocolate with chilli works best because the spice fights the cold. Yum!
I’ve got a virus but I’m going to grab some chocolate and go to bed. Wishing you all a happy and healthy weekend!

(Tôi luôn viết blog về việc giữ gìn sức khỏe, nhưng hãy đoán xem! Hôm nay tôi đổ mồ hôi, cổ họng đau rát, nước mũi và đầu tôi như muốn nổ tung. Vâng, tôi bị cảm lạnh và tôi phải tổ chức một bữa tiệc vào thứ Bảy! Tôi nghĩ đã đến lúc tìm ra một số ý tưởng hay ho để giúp tôi nhanh chóng khỏe hơn.

Ăn uống tốt là siêu quan trọng. Trái cây và rau quả là những thứ bắt buộc phải có, nhưng tôi đọc được rằng hành tây có thể chống lại vi-rút nếu bạn ăn sống - giống như ăn một quả táo! Yuk! Tôi có thể thử, nhưng tôi không nghĩ sẽ có ai muốn nói chuyện với tôi trong bữa tiệc! Một phương thuốc khác là sô cô la. Rõ ràng, sô cô la đen có thể ngăn cơn ho, vì vậy tôi chắc chắn sẽ thử nó. Sôcôla nóng với ớt có tác dụng tốt nhất vì gia vị giúp chống lại cái lạnh. Ừm!

Tôi bị nhiễm vi rút nhưng tôi sẽ lấy một ít sô cô la và đi ngủ. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và khỏe mạnh!)

Lời giải chi tiết:

1 Health topics.

(Chủ đề sức khỏe.)

2 Not specified.

(Không được chỉ định.)

3 Fight a virus.

(Chống lại một loại virus.)

4 Stop a cough.

(Ngừng ho.)

Bài 6

6 In pairs, take turns to answer the questions. Use information from the two texts and your own experience.

(Theo cặp, lần lượt trả lời các câu hỏi. Sử dụng thông tin từ hai văn bản và kinh nghiệm của riêng bạn.)
1 What do you think are the best remedies for a cold?

(Bạn nghĩ phương pháp điều trị cảm lạnh nào là tốt nhất?)
I always drink hot lemon and honey.

(Tôi luôn uống chanh nóng và mật ong.)
2 How do you feel when you’ve got a cold? Do you try to carry on with your life or do you usually stay in bed and rest?
(Bạn cảm thấy thế nào khi bị cảm lạnh? Bạn có cố gắng tiếp tục cuộc sống của mình hay bạn thường nằm trên giường và nghỉ ngơi?)

Lời giải chi tiết:

When I have a cold, I usually feel congested and tired. I try to carry on with my daily routine as much as possible, but I also make sure to rest and drink plenty of fluids to help my body recover faster. Sometimes I might take a day off to stay in bed if I'm feeling particularly unwell.

(Khi bị cảm lạnh, tôi thường cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Tôi cố gắng tiếp tục công việc hàng ngày của mình nhiều nhất có thể, nhưng tôi cũng đảm bảo nghỉ ngơi và uống nhiều nước để giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn. Đôi khi tôi có thể nghỉ một ngày để nằm trên giường nếu cảm thấy đặc biệt không khỏe.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 7 7.4 Grammar

  1 Look at the photo. What are Phong and Trúc Anh doing? Why is it important to put someone who is hurt in the recovery position? 2 7.06 Listen. Why does Trúc Anh lift Bình's head? 3 Study the Grammar box. Find more examples of reported commands and requests in the dialogue.

 • Tiếng Anh 9 Unit 7 7.5 Listening and Vocabulary

  1 Which sports can you see in the photos? Which do you think look the most exciting? Why? 2 7.08 Study the Vocabulary box. Write the words in the correct category. Use a dictionary if necessary. Listen and check. 3 7.09 Complete the sentences with words from the Vocabulary box. Listen and check.

 • Tiếng Anh 9 Unit 7 7.6 Speaking

  1 Do you know a cure for hiccups? What is it and does it work? 2 Look at the photo. What do you think is happening? 3 7.12 Listen. Do the friends stop Trúc Anh’s hiccups? How? 4 Study the Speaking box. Find more examples in the dialogue.

 • Tiếng Anh 9 Unit 7 7.7 Writing

  1 Complete the survey about you. 2 Work in groups. Discuss these questions: 3 Work in groups. Imagine you want to survey your classmates about their health issues. Tick (✔) the questions you will ask. Add other five questions.

 • Tiếng Anh 9 Unit 7 Vocabulary in action

  1 Use the glossary to find: 2 Choose the correct option. 3 In pairs, ask and answer the questions in Exercise 2.4 7.14 PRONUNCIATION Listen and repeat the groups of words. 5 7.15 Mark the stress in the words below. Write them in the correct category in Exercise 4. Listen and check.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close