Tiếng Anh 9 Unit 1 Vocabulary in action

1 Use the glossary to find: 2 Use the glossary to find an adjective which describes: 3 1.11 Listen and repeat. 4 1.12 Listen and put the words into the correct column.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Use the glossary to find:

(Sử dụng từ điển để tìm:)
1 Three adjectives to describe positive emotions: ...

(Ba tính từ để mô tả cảm xúc tích cực:...)
2 One action people do when they’re nervous or frightened: ...

(Một hành động mà mọi người thường làm khi lo lắng hoặc sợ hãi: ...)
3 One adjective that means ‘on time’: ...

(Một tính từ có nghĩa là 'đúng giờ': ...)
4 One adjective that means ‘rounded and plump’: ...

(Một tính từ có nghĩa là 'tròn trịa và đầy đặn': ...)
5 One action people do when they think something is wrong: ...

(Một hành động mọi người làm khi họ nghĩ có điều gì đó không ổn)

Lời giải chi tiết:

1 joyful, calm, confident

(hạnh phúc, điềm tĩnh, tự tin)

2 scream

(la hét)

3 punctual

(đúng giờ)

4 chubby

(đầy đặn)

5 criticise

(phê bình)

Bài 2

2 Use the glossary to find an adjective which describes:

(Sử dụng bảng thuật ngữ để tìm tính từ mô tả:)
1 your best friend’s personality

(tính cách của người bạn thân nhất của bạn)
2 your mum’s personality

(tính cách của mẹ bạn)
3 how you feel when you have a test at school

(bạn cảm thấy thế nào khi làm bài kiểm tra ở trường)
4 how you feel if you get bad marks in an essay

(bạn cảm thấy thế nào nếu bị điểm kém trong một bài luận)
5 how you feel if a friend argues with you

(bạn cảm thấy thế nào nếu một người bạn tranh cãi với bạn)

Lời giải chi tiết:

1 confident

(tự tin)

2 gentle

(dịu dàng)

3 confused

(bối rối)

4 miserable

(buồn rầu)

5 annoyed

(khó chịu)

Bài 3

PRONUNCIATION

3 1.11 Listen and repeat.

(Lắng nghe và nhắc lại.)

Bài 4

4 1.12 Listen and put the words into the correct column.

(Nghe và đặt các từ vào đúng cột.)

push move adventure lose nervous
look should prove generous temperature

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5 1.13 Listen and read the dialogue in pairs.

(Nghe và đọc đoạn hội thoại theo cặp.)
Jack: What does it mean by “taking an adventure”?

("Tham gia một cuộc phiêu lưu" có nghĩa là gì?)
Linh: It means pushing boundaries, trying new things, things like that.

(Nó có nghĩa là vượt qua các ranh giới, thử những điều mới, những điều tương tự.)
Jack: Does it mean moving beyond routine or losing ourselves in new experiences?

(Nó có nghĩa là vượt ra ngoài thói quen hay đánh mất chính mình trong những trải nghiệm mới?)
Linh: Yes, it does. I think adventures shape who we are.

(Vâng. Tôi nghĩ những cuộc phiêu lưu định hình con người chúng ta.)
Jack: I agree. Looking back, I think the best memories are from adventures.

(Tôi đồng ý. Nhìn lại, tôi nghĩ những kỷ niệm đẹp nhất là từ những cuộc phiêu lưu.)
Linh: True. We prove our capabilities and grow.

(Đúng vậy. Chúng tôi chứng minh khả năng của mình và phát triển.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Revision

  1 Write the correct word for each sentence. 2 Complete the sentences with the Past Simple or Past Continuous form of the verbs in brackets.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 1.7 Writing

  1 Look at the photo. What are they doing and how do you think they’re feeling? 2 Read Bình’s description of a personal challenge. Which paragraph describes:

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 1.6 Speaking

  1 Can you remember the first day at your school? What was it like? 2 1.09 Listen and answer the questions. 3 Study the Speaking box. Find more examples in the dialogue.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 1.5 Listening and Vocabulary

  1 Do you like trying new things? Why? / Why not? 2 1.06 Complete the sentences with words from the Vocabulary box. Listen and check.3 This photo is an example of ‘projection mapping’. Have you ever seen this on TV or where you live? How do you think it works?

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 1.4 Grammar

  1 Read the text quickly. What was Malavath’s challenge? 2 Read the text again. In pairs, ask and answer the questions.3 Study the Grammar box. Find more examples of past tenses in the article.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close