Tiếng Anh 9 Unit 1 1.7 Writing

1 Look at the photo. What are they doing and how do you think they’re feeling? 2 Read Bình’s description of a personal challenge. Which paragraph describes:

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Look at the photo. What are they doing and how do you think they’re feeling?

(Nhìn vào bức ảnh. Họ đang làm gì và bạn nghĩ họ đang cảm thấy thế nào?)

Lời giải chi tiết:

In the photo, people are playing indoor rock climbing. I think they are feeling very excited and happy when playing this sport.

(Trong bức ảnh, mọi người đang chơi môn leo núi trong nhà. Tôi nghĩ họ đang cảm thấy rất hào hứng và vui vẻ khi chơi môn này.)

Bài 2

2 Read Bình’s description of a personal challenge. Which paragraph describes:

(Đọc mô tả của Bình về một thử thách cá nhân. Đoạn văn nào mô tả:)
a a challenge that helped Bình?

(Một thử thách đã giúp Bình?)

b how the experience changed Bình?

(Trải nghiệm đó đã thay đổi Bình như thế nào?)
c  a bad experience in the past?

(Một trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ?)
I’ve always loved trying new things, so when Phong invited me to go climbing, I was excited. The problem is I’m scared of heights. I first realised this when I was crossing the Glass Bridge in Sa Pa on a school trip. Suddenly, somebody screamed and I saw that part of the floor was glass. I started shaking and my hands were sweating. I was disappointed with myself and sad. 

Soon after that, I heard about the climbing class and I decided to give it a go. When I arrived and saw the climbing wall, I gasped. It was quite high, but the instructor helped me and showed me how to climb slowly and safely. At the beginning, it was quite difficult, but gradually I felt less anxious although I had to concentrate very hard. 

The experience has made me more confident. That day, I got a buzz out of climbing and I couldn’t stop smiling. Now I climb regularly and I’m never scared.  

(Tôi luôn thích thử những điều mới nên khi được Phong rủ đi leo núi, tôi rất hào hứng. Vấn đề là tôi sợ độ cao. Lần đầu tiên tôi nhận ra điều này là khi đi qua Cầu Kính ở Sa Pa trong một chuyến dã ngoại cùng trường. Đột nhiên, có ai đó hét lên và tôi thấy phần sàn nhà đó là kính. Tôi bắt đầu run rẩy và tay tôi đổ mồ hôi. Tôi thất vọng về bản thân và buồn bã.

Ngay sau đó, tôi nghe nói về lớp học leo núi và quyết định tham gia. Khi đến nơi và nhìn thấy bức tường leo núi, tôi há hốc mồm. Nó khá cao nhưng người hướng dẫn đã giúp đỡ và chỉ cho tôi cách leo lên từ từ và an toàn. Lúc đầu thì khá khó khăn nhưng dần dần tôi cảm thấy bớt lo lắng hơn mặc dù phải tập trung rất nhiều.

Trải nghiệm đã giúp tôi tự tin hơn. Ngày hôm đó, tôi cảm thấy thích thú khi leo núi và không thể ngừng mỉm cười. Bây giờ tôi leo núi thường xuyên và tôi không bao giờ sợ hãi.)

Lời giải chi tiết:

a 2

b 3

c 1

Bài 3

3 Study the Writing box. Find examples of these phrases in Bình’s description.

(Nghiên cứu hộp Viết. Tìm ví dụ về những cụm từ này trong phần mô tả của Bình.)

Phương pháp giải:

Writing                           A description of a personal challenge
(Viết)                                   (Mô tả về một thử thách cá nhân)

Reason for the challenge
(Lý do cho thử thách)

I’ve always loved / wanted / dreamed about …

(Tôi luôn yêu/mong muốn/mơ về…)
The problem is / was I …

(Vấn đề là/ có phải tôi…)
I first realised this when …

(Lần đầu tiên tôi nhận ra điều này là khi…)
Description of the challenge
(Mô tả thử thách)

Soon after that, I heard about / saw …

(Ngay sau đó, tôi nghe nói/thấy…)
… I decided to give it a go.

(… Tôi quyết định thử.)
When I arrived at / started / saw … , I gasped / screamed.

(Khi tôi đến/bắt đầu/thấy… , tôi thở hổn hển/la lên.)
At the beginning, it was difficult / impossible to do, but gradually I felt …

(Lúc đầu thì khó/không thể làm được nhưng dần dần tôi cảm thấy…)
In the end, I …

(Cuối cùng, tôi…)
After the challenge
(Sau thử thách)

The experience has made me …

(Trải nghiệm đó đã khiến tôi…)
That day, I …

(Ngày hôm đó, tôi…)
Now I’m not afraid of …

(Bây giờ tôi không sợ…)
Now I … regularly.

(Bây giờ tôi… thường xuyên.)
I’m thinking of becoming a …
(Tôi đang nghĩ đến việc trở thành một…)

Lời giải chi tiết:

I’ve always loved trying new things, so when Phong invited me to go climbing, I was excited.

(Tôi luôn thích thử những điều mới nên khi được Phong rủ đi leo núi, tôi rất hào hứng.) 

Soon after that, I heard about the climbing class and I decided to give it a go. 

(Ngay sau đó, tôi nghe nói về lớp học leo núi và quyết định tham gia.)

Now I climb regularly and I’m never scared.  

(Bây giờ tôi leo núi thường xuyên và tôi không bao giờ sợ hãi.)

Bài 4

4 In pairs, choose one of these challenges and answer the questions below.

(Theo cặp, chọn một trong những thử thách này và trả lời các câu hỏi bên dưới.)
● joining a new sports team

(tham gia một đội thể thao mới)
● performing in front of your school mates

(biểu diễn trước các bạn cùng trường)
● staying with a family in another country

(ở cùng gia đình ở nước khác)
● taking an important exam

(tham gia một kỳ thi quan trọng)
1 Why is the challenge difficult?

(Tại sao thử thách lại khó khăn?)
2 How would you feel before, during and after the challenge?

(Bạn cảm thấy thế nào trước, trong và sau thử thách?)

Lời giải chi tiết:

I once went through a challenge: joining a new basketball team. At first I found it difficult to get along with people. But after going through a match together, we got along very well. I feel like joining the basketball team is the best thing I've ever done.

(Tôi đã từng trải qua một thử thách đó là tham gia vào một đội bóng rổ mới. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó để hòa hợp với mọi người. Nhưng sau khi cùng nhau trải qua 1 trận đấu chúng tôi đã rất ăn ý với nhau. Tôi cảm thấy tham gia vào đội bóng rổ là việc tuyệt vời nhất tôi đã làm từ trước đến nay.)

Bài 5

Writing Time
5 Write a description (100-120 words) of a personal challenge. In your description, you should write about:

(Viết mô tả (100-120 từ) về một thử thách cá nhân. Trong mô tả của bạn, bạn nên viết về:)
● what the challenge was.

(thử thách là gì.)
● why you wanted to do the challenge.

(tại sao bạn muốn thực hiện thử thách này.)
● how you felt during the challenge.

(bạn cảm thấy thế nào trong suốt thử thách.)
● how you felt after the experience.

(bạn cảm thấy thế nào sau trải nghiệm đó.)

Lời giải chi tiết:

When I was little I always wanted to go hiking with my dad because I felt it would be such a wonderful thing. And when I was 15 years old, my father proposed a mountain climbing trip with me. I feel extremely excited. We started at 6 a.m. when the sun was just rising. At first everything seemed difficult because I was not familiar with the terrain, but then I was able to go more easily. I felt extremely happy when I completed the challenge.

(Khi tôi còn nhỏ tôi đã luôn mong muốn được đi leo núi cùng với bố của tôi bởi vì tôi cảm thấy đó sẽ là một điều vô cùng tuyệt vời. Và năm tôi 15 tuổi bố tôi đã đề nghị một chuyến leo núi với tôi. Tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Chúng tôi đã xuất phát lúc 6 giờ sáng khi mặt trời mới mọc. Ban đầu mọi thứ có vẻ khó khăn vì tôi chưa quen với địa hình, nhưng sau đó tôi đã có thể đi dễ dàng hơn. Tôi cảm thấy vô cùng vui sướng khi đã hoàn thành thử thách.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Vocabulary in action

  1 Use the glossary to find: 2 Use the glossary to find an adjective which describes: 3 1.11 Listen and repeat. 4 1.12 Listen and put the words into the correct column.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Revision

  1 Write the correct word for each sentence. 2 Complete the sentences with the Past Simple or Past Continuous form of the verbs in brackets.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 1.6 Speaking

  1 Can you remember the first day at your school? What was it like? 2 1.09 Listen and answer the questions. 3 Study the Speaking box. Find more examples in the dialogue.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 1.5 Listening and Vocabulary

  1 Do you like trying new things? Why? / Why not? 2 1.06 Complete the sentences with words from the Vocabulary box. Listen and check.3 This photo is an example of ‘projection mapping’. Have you ever seen this on TV or where you live? How do you think it works?

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 1.4 Grammar

  1 Read the text quickly. What was Malavath’s challenge? 2 Read the text again. In pairs, ask and answer the questions.3 Study the Grammar box. Find more examples of past tenses in the article.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close