Tiếng Anh 9 Unit 4 4.1 Vocabulary

1 Which jobs in the photo (A-D) would you like to do? 2 4.01 Study the Vocabulary A box. Find some of the jobs in the photos. Listen and check.3 In pairs, take turns to describe a job for your partner to guess.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Lisa: It’s great to have hands-on experience. I didn’t …                

(Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm thực tế. Tôi đã không…)
Alex: I’ve really enjoyed it and it looks good on my CV! It was …

(Tôi thực sự thích nó và nó trông rất đẹp trong CV của tôi! Đó là…)

Jack: It’s helped me decide what I want to do in the future and it’s given …

(Nó đã giúp tôi quyết định những gì tôi muốn làm trong tương lai và nó đã giúp tôi…)
Ella: It was more interesting than I expected. I learned so much …

(Nó thú vị hơn tôi mong đợi. Tôi đã học được rất nhiều…)

4.1 VOCABULARY

Work and jobs

(Công việc và việc làm)

I can talk about jobs and work experience.

(Tôi có thể nói về công việc và kinh nghiệm làm việc.)
1 Which jobs in the photo (A-D) would you like to do?

(Bạn muốn làm công việc nào trong ảnh (A-D)?)

Lời giải chi tiết:

I want to be a chef. I want to experience cooking delicious dishes.

(Tôi muốn làm đầu bếp. Tôi muốn được trải nghiệm nấu các món ăn ngon.)

Bài 2

2 4.01 Study the Vocabulary A box. Find some of the jobs in the photos. Listen and check.

(Học hộp từ vựng A. Tìm một số công việc trong các bức ảnh. Nghe và kiểm tra.)

Vocabulary A                                      Jobs

(Từ Vựng A)                                       (Việc Làm)

cleaner    lifeguard      scientist      cook     manager        writer            engineer        painter

plumber      librarian       interpreter       psychologist  

Compound nouns

(Danh từ ghép)                      

app designer         dentist’s assistant       film director       travel agent    fashion designer

music critic         computer programmer      flight attendant   veterinary assistant       

lorry driver

Tạm dịch:

cleaner (n): người dọn dẹp

lifeguard (n): nhân viên cứu hộ

scientist (n): nhà khoa học

cook (n): đầu bếp

manager (n): giám đốc

writer (n): nhà văn

engineer (n): kỹ sư

painter (n): họa sĩ

plumber (n): thợ sửa ống nước

librarian (n): thủ thư

interpreter (n): thông dịch viên

psychologist (n): nhà tâm lý học       

app designer (n): nhà thiết kế ứng dụng        

entist’s assistant (n): trợ lý của thực tập sinh

film director (n): đạo diễn phim

travel agent (n): đại lý du lịch           

fashion designer (n): nhà thiết kế thời trang              

music critic (n): nhà phê bình âm nhạc                     

computer programmer (n): lập trình máy tính

flight attendant (n): tiếp viên hàng không

veterinary assistant (n): phụ tá thú y 

lorry driver (n): lái xe tải

Lời giải chi tiết:

A-scientist

(nhà khoa học)

B- librarian

(thủ thư)

C- cook

(đầu bếp)

D- plumber

(thợ sửa ống nước)

Bài 3

3 In pairs, take turns to describe a job for your partner to guess.

(Theo cặp, lần lượt mô tả một công việc để bạn cùng đoán.)
I help people understand each other when they don’t speak the same language.

(Tôi giúp mọi người hiểu nhau khi họ không nói cùng một ngôn ngữ.)

Lời giải chi tiết:

I work in a healthcare setting, assisting medical professionals in communicating with patients who speak different languages to ensure accurate understanding and proper care. What job am I describing?

(Tôi làm việc trong môi trường chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ các chuyên gia y tế giao tiếp với những bệnh nhân nói các ngôn ngữ khác nhau để đảm bảo hiểu biết chính xác và chăm sóc thích hợp. Tôi đang mô tả công việc gì?)

Bài 4

4 4.02 Study the Vocabulary B box. Complete the article with the words and phrases below. Listen and check.

(Nghiên cứu hộp Từ vựng B. Hoàn thành bài viết với các từ và cụm từ dưới đây. Nghe và kiểm tra.)

company               flexible              overtime            hourly rate         part time        paid holiday

Tạm dịch:

company (n): công ty

flexible (a): linh hoạt

overtime: tăng ca

hourly rate: tỷ lệ hàng giờ

part time: bán thời gian

paid holiday: ngày nghỉ được trả lương

Vocabulary B                                                  Working conditions

(Từ vựng B)                                                     (Điều liện làm việc)

It's a full-time/part-time/temporary/permanent/summer job.

(Đó là công việc toàn thời gian/bán thời gian/tạm thời/vĩnh viễn/mùa hè.)

I work in a big company/in a small firm.

(Tôi làm việc ở một công ty lớn/ở một công ty nhỏ.)

It's well-paid/badly-paid.

(Nó được trả lương cao/được trả lương thấp.)

The hourly rate is ...

(Giá theo giờ là...)

We work shifts/flexible hours / nine to five.

(Chúng tôi làm việc theo ca/giờ linh hoạt/9 đến 5 giờ.)

We often work overtime.

(Chúng tôi thường xuyên làm việc ngoài giờ.)

You can get a bonus / a pay rise.

(Bạn có thể nhận được tiền thưởng/tăng lương.)

You have paid holidays.

(Bạn đã được trả lương ngày nghỉ.)

Could you be a teen treep?

Lots of young people I know are starting to get part-time and full-time jobs. They work a lot of               

                       so they are too tired to go out. The                        for their jobs is low-for example, my friend, who is a waiter, earns £4.50 an hour. When they complain, I want to say, 'Why don't you start your own                       then?' I'm a teen 'trep' that's short for 'entrepreneur'. I create online games. OK, so I don't get any                      and I usually save money during the year so I can take a break in the summer. On the other hand, the hours are                       and there's lots of freedom. So what makes a successful trep? First of all, you need to think outside the box. You'll also need communication skills and good problem solving skills. If this sounds like you, why not be the next teen trep?

Lời giải chi tiết:

Could you be a teen trep?

Lots of young people I know are starting to get part-time and full-time jobs. They work a lot of overtime, so they are too tired to go out. The hourly rate for their jobs is low - for example, my friend, who is a waiter, earns £4.50 an hour. When they complain, I want to say, 'Why don't you start your own company then?' I'm a teen 'trep' that's short for 'entrepreneur'. I create online games. OK, so I don't get any paid holiday and I usually save money during the year so I can take a break in the summer. On the other hand, the hours are flexible and there's lots of freedom. So what makes a successful trep? First of all, you need to think outside the box. You'll also need communication skills and good problem-solving skills. If this sounds like you, why not be the next teen trep?

(Bạn có thể là một thiếu niên trep?

Rất nhiều người trẻ mà tôi biết đang bắt đầu tìm việc làm bán thời gian và toàn thời gian. Họ làm việc ngoài giờ rất nhiều nên quá mệt mỏi để có thể ra ngoài. Mức lương theo giờ cho công việc của họ thấp - ví dụ, bạn tôi, làm bồi bàn, kiếm được 4,50 bảng một giờ. Khi họ phàn nàn, tôi muốn nói, 'Vậy tại sao bạn không thành lập công ty riêng của mình?' Tôi là một thanh thiếu niên 'trep', viết tắt của 'doanh nhân'. Tôi tạo ra các trò chơi trực tuyến. Được rồi, tôi không được nghỉ phép có lương và tôi thường tiết kiệm tiền trong năm để có thể nghỉ hè. Mặt khác, giờ giấc linh hoạt và có nhiều tự do. Vậy điều gì tạo nên một chuyến đi trep thành công? Trước hết, bạn cần phải suy nghĩ sáng tạo. Bạn cũng sẽ cần kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt. Nếu điều này có vẻ giống bạn, tại sao không trở thành teen trep tiếp theo?)

Bài 5

5 In pairs, discuss uss the question: In your opinion, which jobs should be better paid? Why?

(Theo cặp, thảo luận với chúng tôi câu hỏi: Theo bạn, công việc nào nên được trả lương cao hơn? Tại sao?)

I think doctors should be better paid because they have to work very hard and they do not often have holidays.

(Tôi nghĩ các bác sĩ nên được trả lương cao hơn vì họ phải làm việc rất chăm chỉ và không thường xuyên có ngày nghỉ.)

Lời giải chi tiết:

Jobs that require high skill, responsibility, and physical risk, such as doctors, emergency responders, and certain manual labor roles, should be better paid. Additionally, essential but traditionally undervalued roles like caregivers and educators deserve fair compensation for their significant contributions to society.

(Những công việc đòi hỏi kỹ năng cao, trách nhiệm và rủi ro về thể chất, chẳng hạn như bác sĩ, người ứng cứu khẩn cấp và một số vai trò lao động chân tay nhất định, nên được trả lương cao hơn. Ngoài ra, những vai trò thiết yếu nhưng bị đánh giá thấp theo truyền thống như người chăm sóc và nhà giáo dục xứng đáng được đền bù công bằng cho những đóng góp đáng kể của họ cho xã hội.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.2 Grammar

  1 What are the advantages and disadvantages of an open air cinema? Do you think it would be fun to work in one? 2 Read the email. What are Dimitris’ plans?3 Study the Grammar box. Find more examples of these forms in the email.

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.3 Reading and Vocabulary

  1 Do you think summer jobs are a good idea? Why? / Why not? 2 4.04 Read the ads quickly. What jobs are advertised? 3 Look at the highlighted words in the ads. Check your understanding. Use a dictionary if necessary.

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.4 Grammar

  1 4.05 Listen and answer the questions. 2 Study the Grammar box. Find more examples of the Future Continuous in the dialogue. 3 Complete the sentences about Bình and Kelly with the Future Continuous form of the verbs in brackets.

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.5 Listening and Vocabulary

  1 Have you ever won a prize? What was it? What was it for? 2 4.06 Study the Vocabulary box. Then write the correct word for each definition. Listen and check.3 Look at the photos of Max and Hannah. What do you think their jobs are?

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.6 Speaking

  1 Do you find it easy to remember instructions or do you often forget things? 2 Look at the photo. What is Bình doing? 3 4.09 Listen and answer the questions.4 Study the Speaking box. Find more examples of instructions and reminders in the dialogue.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close