Tiếng Anh 9 Unit 2 2.7 Writing

1 Which of the following ways have you tried to recycle plastic items in your house? 2 Read the following paragraph. Which ideas are mentioned in Exercise 1? Which ideas are not mentioned?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Which of the following ways have you tried to recycle plastic items in your house?

(Bạn đã thử tái chế các vật dụng bằng nhựa trong nhà theo cách nào sau đây?)

 

1 Use refillable water bottles

(Sử dụng chai nước có thể tái sử dụng)
2 Avoid singleuse plastics

(Tránh đồ nhựa dùng một lần)
3 Use a recycling bin

(Sử dụng thùng tái chế)
4 Donate or repurpose plastic items

(Tặng hoặc tái sử dụng các mặt hàng nhựa)
5 Send plastic items to recycling centres

(Gửi đồ nhựa đến trung tâm tái chế)

Lời giải chi tiết:

I once tried recycling plastic items by using reusable plastic water bottles.

(Tôi đã từng thử tái chế vật dụng nhựa bằng cách sử dụng những chai nước nhựa có thể tái sử dụng.)

Bài 2

2 Read the following paragraph. Which ideas are mentioned in Exercise 1? Which ideas are not mentioned?

(Đọc đoạn văn sau. Những ý tưởng nào được đề cập trong Bài tập 1? Những ý tưởng nào không được đề cập?)
Recycling plastic

(Tái chế nhựa)

Recycling plastic items is an important step towards reducing plastic waste. Initially, we can check our local recycling centres to find out which types of plastic are accepted in our area. The next step is to keep a separate bin for plastic items such as bottles and plates. It is vital to clean them before recycling to avoid contamination. Additionally, it is crucial that we can reuse these items to reduce waste. Next, families can also choose to use refillable water bottles each time we go out. Lastly, although single-use plastics are convenient to use, it is of utmost importance to avoid using them. By making small changes in our daily routines, we can contribute to limiting plastic waste and preserving our green planet.

(Tái chế các mặt hàng nhựa là một bước quan trọng để giảm thiểu rác thải nhựa. Ban đầu, chúng tôi có thể kiểm tra các trung tâm tái chế tại địa phương để tìm hiểu loại nhựa nào được chấp nhận trong khu vực của chúng tôi. Bước tiếp theo là dành một thùng riêng cho các đồ nhựa như chai, đĩa. Điều quan trọng là phải làm sạch chúng trước khi tái chế để tránh ô nhiễm. Ngoài ra, điều quan trọng là chúng ta có thể tái sử dụng những vật dụng này để giảm thiểu chất thải. Tiếp theo, các gia đình cũng có thể lựa chọn sử dụng bình nước có thể tái sử dụng mỗi khi ra ngoài. Cuối cùng, mặc dù đồ nhựa dùng một lần rất thuận tiện khi sử dụng nhưng điều quan trọng nhất là tránh sử dụng chúng. Bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày, chúng ta có thể góp phần hạn chế rác thải nhựa và bảo tồn hành tinh xanh của mình.)

Lời giải chi tiết:

The paragraph mentions the ideas:

1 Use refillable water bottles

(Sử dụng chai nước có thể tái sử dụng)
2 Avoid singleuse plastics

(Tránh đồ nhựa dùng một lần)
3 Use a recycling bin

(Sử dụng thùng tái chế)

The paragraph does not explicitly mention the ideas:

4 Donate or repurpose plastic items

(Tặng hoặc tái sử dụng các mặt hàng nhựa)
5 Send plastic items to recycling centres

(Gửi đồ nhựa đến trung tâm tái chế)

Bài 3

3 Read the Writing box and underline the structures used in the paragraph above.

(Đọc phần Viết và gạch chân các cấu trúc được sử dụng trong đoạn văn trên.)

Writing                           Expressing importance
(Viết)                              (Thể hiện tầm quan trọng)

It is important / essential / necessary / vital / imperative / crucial + to verb:
(Nó quan trọng/thiết yếu/cần thiết/quan trọng/mệnh lệnh/quan trọng + to-V:)

It is important to recycle plastic to reduce waste.

(Điều quan trọng là tái chế nhựa để giảm chất thải.)
It is crucial to conserve water during a drought.

(Điều quan trọng là phải tiết kiệm nước trong thời kỳ hạn hán.)
It is important / essential / necessary / vital /imperative / crucial + that + subject + verb:

(Điều quan trọng/thiết yếu/cần thiết/quan trọng/mệnh lệnh/quan trọng + that + chủ ngữ + động từ:)
It is vital that houses, schools and offices reduce their plastic waste.

(Điều quan trọng là các gia đình, trường học và văn phòng phải giảm thiểu rác thải nhựa.)
It is of the utmost importance + to verb:

(Nó là điều quan trọng nhất + to-V:)
It is of the utmost importance to protect endangered species from extinction.
(Điều quan trọng nhất là bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng khỏi sự tuyệt chủng.)

 

Lời giải chi tiết:

Recycling plastic items is an important step towards reducing plastic waste. Initially, we can check our local recycling centres to find out which types of plastic are accepted in our area. The next step is to keep a separate bin for plastic items such as bottles and plates. It is vital to clean them before recycling to avoid contamination. Additionally, it is crucial that we can reuse these items to reduce waste. Next, families can also choose to use refillable water bottles each time we go out. Lastly, although single-use plastics are convenient to use, it is of utmost importance to avoid using them. By making small changes in our daily routines, we can contribute to limiting plastic waste and preserving our green planet.

(Tái chế các mặt hàng nhựa là một bước quan trọng để giảm thiểu rác thải nhựa. Ban đầu, chúng tôi có thể kiểm tra các trung tâm tái chế tại địa phương để tìm hiểu loại nhựa nào được chấp nhận trong khu vực của chúng tôi. Bước tiếp theo là dành một thùng riêng cho các đồ nhựa như chai, đĩa. Điều quan trọng là phải làm sạch chúng trước khi tái chế để tránh ô nhiễm. Ngoài ra, điều quan trọng là chúng ta có thể tái sử dụng những vật dụng này để giảm thiểu chất thải. Tiếp theo, các gia đình cũng có thể lựa chọn sử dụng bình nước có thể tái sử dụng mỗi khi ra ngoài. Cuối cùng, mặc dù đồ nhựa dùng một lần rất thuận tiện khi sử dụng nhưng điều quan trọng nhất là tránh sử dụng chúng. Bằng cách thực hiện những thay đổi nhỏ trong thói quen hàng ngày, chúng ta có thể góp phần hạn chế rác thải nhựa và bảo tồn hành tinh xanh của mình.)

Bài 4

4 Rewrite the sentences using the structures in the Writing box.

(Viết lại câu sử dụng các cấu trúc trong ô Viết.)
1 Students should remember to turn off the lights when they leave the classroom. 

(Học sinh nhớ tắt đèn khi rời khỏi lớp học.)

It is important for                    ,

(Nó quan trọng đối với)

2 Recycling paper and plastic is a good way to reduce waste.

(Tái chế giấy và nhựa là một cách tốt để giảm chất thải.)

It is of                   .
(Nó là của)
3 It is vital to check with our local recycling program to see if they accept electronic waste.

(Điều quan trọng là phải kiểm tra với chương trình tái chế địa phương của chúng tôi để xem liệu họ có chấp nhận rác thải điện tử hay không.)

It is vital that                   .
(Điều quan trọng là)
4 Parents need to learn how to sell their old electronics through online marketplaces.

(Cha mẹ cần học cách bán đồ điện tử cũ của mình thông qua các chợ trực tuyến.)

It is necessary for                   .

(Nó là cần thiết cho)
5 It is crucial for families to donate their old electronics to a local charity or nonprofit organization.

(Điều quan trọng là các gia đình phải tặng đồ điện tử cũ của mình cho một tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận ở địa phương)

It is crucial that families                   .
(Điều quan trọng là các gia đình)

Lời giải chi tiết:

1 It is important for students to remember to turn off the lights when they leave the classroom.

(Điều quan trọng là học sinh phải nhớ tắt đèn khi rời khỏi lớp học.)

2 Recycling paper and plastic is a good way to reduce waste. It is of the utmost importance.

(Tái chế giấy và nhựa là một cách tốt để giảm chất thải. Đó là điều quan trọng nhất.)

3 It is vital that we check with our local recycling program to see if they accept electronic waste.

(Điều quan trọng là chúng tôi phải kiểm tra với chương trình tái chế tại địa phương của mình để xem liệu họ có chấp nhận rác thải điện tử hay không.)

4 It is necessary for parents to learn how to sell their old electronics through online marketplaces.

(Cha mẹ cần học cách bán đồ điện tử cũ của mình thông qua các chợ trực tuyến.)

5 It is crucial that families donate their old electronics to a local charity or nonprofit organization.

(Điều quan trọng là các gia đình phải quyên góp thiết bị điện tử cũ của mình cho tổ chức từ thiện hoặc phi lợi nhuận ở địa phương.)

Bài 5

5 Write a paragraph (100-120 words) to describe different ways families can do to recycle old electronics in their houses. Use the ideas in Exercise 4 or your own ideas. Use the structures in the Writing box.

(Viết một đoạn văn (100-120 từ) để mô tả những cách khác nhau mà các gia đình có thể làm để tái chế các thiết bị điện tử cũ trong nhà của mình. Sử dụng những ý tưởng trong Bài tập 4 hoặc ý tưởng của riêng bạn. Sử dụng các cấu trúc trong hộp Viết.)
There are several ways we can do to                                       .
(Có một số cách chúng ta có thể làm để)
The first thing we can do is                                        .

(Điều đầu tiên chúng ta có thể làm là)

Lời giải chi tiết:

There are several ways families can contribute to recycling old electronics in their homes. It is important for parents to educate themselves on how to sell their outdated gadgets through online marketplaces, ensuring a sustainable way to dispose of electronic waste. Additionally, families can check with local recycling programs to responsibly discard electronic items that are no longer in use. Another crucial step is the donation of old electronics to local charities or nonprofit organizations, providing an opportunity for these devices to have a second life. Moreover, families can consider repurposing old electronics creatively, transforming them into new and useful items rather than letting them contribute to environmental harm. By incorporating these practices, families play a vital role in reducing electronic waste and promoting a greener lifestyle.

(Có một số cách mà các gia đình có thể góp phần tái chế các thiết bị điện tử cũ trong nhà của họ. Điều quan trọng là các bậc cha mẹ phải tự học cách bán các thiết bị lỗi thời của mình thông qua các thị trường trực tuyến, đảm bảo cách xử lý rác thải điện tử bền vững. Ngoài ra, các gia đình có thể kiểm tra với các chương trình tái chế tại địa phương để loại bỏ các mặt hàng điện tử không còn được sử dụng một cách có trách nhiệm. Một bước quan trọng khác là quyên góp các thiết bị điện tử cũ cho các tổ chức từ thiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận ở địa phương, tạo cơ hội cho những thiết bị này có cuộc sống thứ hai. Hơn nữa, các gia đình có thể cân nhắc việc tái sử dụng các thiết bị điện tử cũ một cách sáng tạo, biến chúng thành những món đồ mới và hữu ích thay vì để chúng góp phần gây hại cho môi trường. Bằng cách kết hợp những thực hành này, các gia đình đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm rác thải điện tử và thúc đẩy lối sống xanh hơn.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 Vocabulary in action

  1 Use the glossary to find: 2 Use the glossary to complete the sentences. The first letter is given.3 In pairs, choose two or three words each from the glossary and write sentences. What’s the longest sentence you can make?

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 Revision

  1 Write the correct word for each definition. 2 Complete the sentences with the words and phrases below.3 In pairs, ask and answer the questions in Exercise 2.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2.6 Speaking

  1 2.07 Listen and answer the questions. 2 Study the Speaking box. Find more examples of agreeing and disagreeing phrases in the dialogue. 3 Complete the dialogues with phrases from the Speaking box.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2.5 Listening and Vocabulary

  1 Do you think student councils are a good idea? What subjects do you think are important for students to discuss? 2 2.05 Listen to the dialogue. Answer the questions. 3 Complete the sentences with the correct form of the phrases below.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2.4 Grammar

  1 Look at the photos. What is the environmental issue in each photo? 2 Read the text and answer the question: What environmental issues is Phong concerned about?

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close