Tiếng Anh 9 Unit 5 5.7 Writing

1 Read the travel brochure in Lesson 5.3 again. Tick (✔) the aspects it includes. 2 Your teacher asks you to design a travel brochure for a natural wonder of Việt Nam. Choose one natural wonder in Lesson 5.1. Work in pairs. Make a mind-map about what to include. 3 Read the expressions in the Writing box. Complete the sentences using the ideas in the mind map in Exercise 2 and these expressions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Read the travel brochure in Lesson 5.3 again. Tick () the aspects it includes.

(Đọc lại tài liệu du lịch ở Bài 5.3. Đánh dấu ( ) vào các khía cạnh mà nó bao gồm.)
Location

(Vị trí)

Transport

(Phương tiện di chuyển)

Food

(Đồ ăn)
Activities

(Các hoạt động)

Accommodation

(Chỗ ở)

Origins

(Nguồn gốc)

Lời giải chi tiết:

Location

(Vị trí)

 

Transport

(Phương tiện di chuyển)

 

Food

(Đồ ăn)

Activities

(Các hoạt động)

 

Accommodation

(Chỗ ở)

Origins

(Nguồn gốc)

Bài 2

2 Your teacher asks you to design a travel brochure for a natural wonder of Việt Nam. Choose one natural wonder in Lesson 5.1. Work in pairs. Make a mind-map about what to include.

(Giáo viên yêu cầu bạn thiết kế một tập tài liệu du lịch về kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam. Chọn một kỳ quan thiên nhiên ở Bài 5.1. Làm việc theo cặp. Lập bản đồ tư duy về những gì cần đưa vào.)

Lời giải chi tiết:

Introduction:

   - Brief overview of Ha Long Bay.

   - UNESCO World Heritage Site.

Location:

   - Located in Quang Ninh Province, Vietnam.

Transport:

   - Options for reaching Ha Long Bay (road, air, water).

   - Cruise options for exploring the bay.

Food:

   - Local seafood delicacies.

   - Dining experiences on cruises.

Activities:

   - Kayaking and boat trips.

   - Trekking on Cat Ba Island.

Accommodation:

   - Range of accommodations (luxury resorts to budget-friendly options).

   - Unique stay experiences (floating hotels).

Origins:

   - Legend of the Descending Dragon.

   - Historical and cultural heritage.

(Giới thiệu:

    - Sơ lược về Vịnh Hạ Long.

    - Di sản thế giới được UNESCO công nhận.

Vị trí:

    - Tọa lạc tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

    - Có thể tiếp cận bằng đường bộ và đường biển.

Phương tiện di chuyển

    - Các phương án tiếp cận Vịnh Hạ Long (đường bộ, đường hàng không, đường thủy).

Đồ ăn:

    - Đặc sản hải sản địa phương.

    - Trải nghiệm ẩm thực trên du thuyền.

Các hoạt động:

    - Chèo thuyền kayak và đi thuyền.

    - Đi bộ trên đảo Cát Bà.

Chỗ ở:

    - Phạm vi chỗ ở (khu nghỉ dưỡng sang trọng đến các lựa chọn thân thiện với ngân sách).

    - Trải nghiệm lưu trú độc đáo (khách sạn nổi).

Nguồn gốc:

    - Truyền thuyết Rồng bay xuống.

    - Di tích lịch sử và văn hóa.)

Bài 3

3 Read the expressions in the Writing box. Complete the sentences using the ideas in the mind map in Exercise 2 and these expressions.

(Đọc các biểu thức trong hộp Viết. Hoàn thành các câu sử dụng các ý tưởng trong sơ đồ tư duy ở Bài tập 2 và các cách diễn đạt sau.)

Writing                              Useful expressions

(Viết)                              (câu thể hiện hữu dũng)

Describing location

(Mô tả vị trí)

… is located in … Province.

(… nằm ở … tỉnh.)

… is 10 km from … City.      

(… cách… thành phố 10 km.)

… is near …

(… gần …)

Describing activities

(Mô tả hoạt động)

You can …

(Bạn có thể …)

Many people enjoy …

(Nhiều người thích thú…)

There is plenty to do in / at …

(Có rất nhiều việc phải làm trong/tại…)

Describing how to get there

(Mô tả cách đến đó)

You can get there by …         

(Bạn có thể đến đó bằng…)

From … take a train / plane there.

(Từ… đi tàu/máy bay tới đó.)

Many travellers go there by …

(Nhiều du khách đến đó bằng…)

It takes 2 hours to get there.

(Phải mất 2 giờ để đến đó.)

Describing accommodation

(Mô tả chỗ ở)

A great place to stay is …

(Một nơi tuyệt vời để ở là…) 

You can stay at one of the …

(Bạn có thể ở tại một trong…)

Tourists generally like staying at / in …

(Khách du lịch nhìn chung thích lưu trú tại/ở…)      

Describing food

(Miêu tả món ăn)

Be sure to try the …   

(Hãy chắc chắn thử…)

A local favourite is …

(Một địa điểm được yêu thích ở địa phương là…)

Try some …

(Hãy thử một số…)
Describing how to get around

(Mô tả cách đi lại)
You can easily get around by …

(Bạn có thể dễ dàng di chuyển bằng…)
Try getting around in a …

(Hãy thử di chuyển xung quanh trong…)
It’s easy to catch a …
(Thật dễ dàng để bắt được một…)

1 ... is located
2 There is plenty to
3 You can get there
4 You can stay at
5 Be sure to
6 You can easily get
7 ... is near
8 You can go

Lời giải chi tiết:

1 Ha Long Bay is located in Quang Ninh Province, Vietnam.

(Vịnh Hạ Long nằm ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.)

2 There is plenty to do in Ha Long Bay, from kayaking and boat trips to trekking on Cat Ba Island.

(Có rất nhiều việc để làm ở Vịnh Hạ Long, từ chèo thuyền kayak và đi thuyền đến leo núi trên Đảo Cát Bà.)

3 You can get there by various means, including road, air, and water. Many travelers go there by cruise to explore the bay.

(Bạn có thể đến đó bằng nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm đường bộ, đường hàng không và đường thủy. Nhiều du khách đến đó bằng tàu để khám phá vịnh.)

4 You can stay at one of the accommodations in Ha Long Bay, ranging from luxury resorts to budget-friendly options. Unique stay experiences include floating hotels.

(Bạn có thể lưu trú tại một trong những nơi lưu trú ở Vịnh Hạ Long, từ những khu nghỉ dưỡng sang trọng đến những lựa chọn vừa túi tiền. Trải nghiệm lưu trú độc đáo bao gồm khách sạn nổi.)

5 Be sure to try the local seafood delicacies when dining on cruises or at the numerous restaurants in the area.

(Hãy nhớ thử các món ngon hải sản địa phương khi dùng bữa trên du thuyền hoặc tại nhiều nhà hàng trong khu vực.)

6 You can easily get around Ha Long Bay by taking a cruise or exploring on a boat, offering stunning views of the natural wonder.

(Bạn có thể dễ dàng đi vòng quanh Vịnh Hạ Long bằng cách đi du thuyền hoặc khám phá trên thuyền, nơi có tầm nhìn tuyệt đẹp ra kỳ quan thiên nhiên.)

7 Ha Long Bay is near Quang Ninh Province, providing easy access to the stunning landscapes and activities.

(Vịnh Hạ Long nằm gần tỉnh Quảng Ninh, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các cảnh quan và hoạt động tuyệt đẹp.)

8 You can go on a variety of activities in Ha Long Bay, such as kayaking, trekking, and enjoying the breathtaking scenery.

(Bạn có thể tham gia nhiều hoạt động khác nhau ở Vịnh Hạ Long như chèo thuyền kayak, leo núi và tận hưởng khung cảnh ngoạn mục.)

Bài 4

4 Write a travel brochure (100-120 words) in your group. Use the checklist below to guide your writing.

(Viết một tờ rơi quảng cáo du lịch (100-120 từ) trong nhóm của bạn. Sử dụng danh sách kiểm tra dưới đây để hướng dẫn bài viết của bạn.)

Include some of these aspects

(Bao gồm một số khía cạnh này)
o Location

(Vị trí)
o Food

(Thức ăn)
o Origin

(Xuất xứ)
o Transport

(Vận chuyển)
o Activities

(Hoạt động)
o Accommodation

(Chỗ ở)
Use useful expressions for describing natural wonders.

(Sử dụng các cách diễn đạt hữu ích để mô tả các kỳ quan thiên nhiên.)
Use some phrasal verbs or clauses of result

(Sử dụng một số cụm động từ hoặc mệnh đề chỉ kết quả)

Lời giải chi tiết:

Embark on an unforgettable journey to Ha Long Bay, Vietnam's natural wonder. Located in Quang Ninh Province, this UNESCO World Heritage Site boasts stunning landscapes and a captivating origin legend. Indulge in local seafood delights while cruising the bay and choose from various accommodations, including unique floating hotels. Enjoy activities like kayaking and trekking on Cat Ba Island. Accessible by road, air, or water, Ha Long Bay promises a remarkable experience, seamlessly blending nature and culture. Discover the magic of Ha Long Bay – a destination where every moment is a new adventure.

(Bắt đầu cuộc hành trình khó quên đến Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam. Tọa lạc tại tỉnh Quảng Ninh, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận này tự hào có phong cảnh tuyệt đẹp và truyền thuyết nguồn gốc đầy quyến rũ. Thưởng thức các món hải sản địa phương trong khi du ngoạn trên vịnh và chọn từ nhiều chỗ ở khác nhau, bao gồm cả các khách sạn nổi độc đáo. Tận hưởng các hoạt động như chèo thuyền kayak và leo núi trên đảo Cát Bà. Có thể tiếp cận bằng đường bộ, đường hàng không hoặc đường thủy, Vịnh Hạ Long hứa hẹn mang lại trải nghiệm vượt trội, hòa quyện hoàn hảo giữa thiên nhiên và văn hóa. Khám phá sự kỳ diệu của Vịnh Hạ Long – điểm đến mà mỗi khoảnh khắc đều là một cuộc phiêu lưu mới.)

Bài 5

5 Use the checklist to assess another group’s travel brochure. Rewrite your travel brochure.

(Sử dụng danh sách kiểm tra để đánh giá tài liệu quảng cáo du lịch của một nhóm khác. Viết lại tài liệu du lịch của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Embark on an extraordinary voyage to Ha Long Bay, Vietnam's mesmerizing natural marvel. Situated in Quang Ninh Province, this UNESCO World Heritage Site showcases breathtaking landscapes and an enchanting origin story. Delight in the flavors of local seafood during a leisurely cruise, and select from a variety of accommodations, including distinctive floating hotels. Immerse yourself in activities such as kayaking and trekking on Cat Ba Island. Easily accessible by road, air, or water, Ha Long Bay ensures an unforgettable experience, seamlessly intertwining the beauty of nature and rich cultural heritage. Uncover the enchantment of Ha Long Bay – a destination where each moment unfolds as a new and exciting adventure.

(Bắt đầu chuyến đi đặc biệt đến Vịnh Hạ Long, kỳ quan thiên nhiên đầy mê hoặc của Việt Nam. Nằm ở tỉnh Quảng Ninh, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận này có phong cảnh ngoạn mục và câu chuyện nguồn gốc đầy mê hoặc. Thưởng thức hương vị hải sản địa phương trong chuyến du ngoạn nhàn nhã và chọn từ nhiều loại chỗ ở khác nhau, bao gồm cả các khách sạn nổi đặc biệt. Hòa mình vào các hoạt động như chèo thuyền kayak và trekking trên đảo Cát Bà. Dễ dàng tiếp cận bằng đường bộ, đường hàng không hoặc đường thủy, Vịnh Hạ Long đảm bảo mang đến trải nghiệm khó quên, kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp của thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú. Khám phá vẻ đẹp mê hoặc của Vịnh Hạ Long – điểm đến mà mỗi khoảnh khắc đều mở ra như một cuộc phiêu lưu mới mẻ và thú vị.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Vocabulary in action

  1 Use the glossary to complete the Word Friends. Then make a sentence with each Word Friend. 2 Use the glossary to complete the sentences. 3 5.10 Listen and repeat. 4 5.11 Listen and complete the sentences.5 5.12 Listen to the dialogue. Find the words with the /br/, /dr/, /tr/, /tw/ sounds. Practise the dialogue in pairs.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Revision

  1 Complete the sentences with the correct form of the given words. 2 Choose the best choice to fill in the blanks. 3 Fill in the blanks with these words. 4 Use the underlined context clues to help understand the meanings of the highlighted words. Match these words to their definitions. There are extra definitions.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 5.6 Speaking

  1 Tick (✔) the visual aids below that you have used in a presentation. 2 Read the purposes of using visual aids in a presentation. What do you often use visual aids for? 3 5.09 Watch a video (See page 106 to scan code or go to the link to watch the video). Take notes of what visual aids are used. Then match the visual aids (1-6) with their tips (A-D).

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 5.5 Listening and Vocabulary

  1 Decide if the following statements about Hoàng Liên Mountain Range and Fansipan Peak are true or false. Write T (true) or F (false). 2 5.07 Listen to the story of a trekker to Hoàng Liên Mountain Range. What is the structure of the story?

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 5.4 Grammar

  1 Look at the photo. Do you know this place? 2 5.06 Listen and read the dialogue between a couple planning for their holiday. Tick (✔) the statements that are true. 3 Complete the sentences with check in, check out, get away, get on, pick up, see off, set off, and take off.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close