Tiếng Anh 9 Unit 1 1.5 Listening and Vocabulary

1 Do you like trying new things? Why? / Why not? 2 1.06 Complete the sentences with words from the Vocabulary box. Listen and check.3 This photo is an example of ‘projection mapping’. Have you ever seen this on TV or where you live? How do you think it works?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Do you like trying new things? Why? / Why not?

(Bạn có thích thử những điều mới không? Tại sao? / Tại sao không?)\

Lời giải chi tiết:

I really like trying new things because those things will bring many useful things to me and I will also have more interesting experiences in life.

(Tôi rất thích thử những điều mới bởi vì những điều đó sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho tôi và tôi cũng có thêm những trải nghiệm thú vị trong cuộc sống.)

Bài 2

2 1.06 Complete the sentences with words from the Vocabulary box. Listen and check.
(Hoàn thành câu với các từ trong hộp Từ vựng. Nghe và kiểm tra.)

Vocabulary                        Personality adjectives
(Từ vựng)                           (Tính từ chỉ tính cách)

calm               confident              creative           curious        fussy generous         gentle                organised         punctual         reliable sensible

Từ vựng:

calm (a): điềm tĩnh

confident (a): tự tin

creative (a): sáng tạo

curious (a): tò mò
fussy (a): kén chọn

generous (a): hào phóng

gentle (a): dịu dàng

organised (a): ngăn nắp
punctual (a): đúng giờ

reliable (a): đáng tin cậy

sensible (a): nhạy cảm
1 Someone who always has new ideas is             .
(Người luôn có những ý tưởng mới là )

2 Someone you can trust is             .
(Người mà bạn có thể tin tưởng là)

3 Someone who worries about things that aren’t important is             .
(Người hay lo lắng về những điều không quan trọng là)

4 Someone who is sure about him- or herself is            .
(Một người chắc chắn về bản thân mình là)

5 Someone who wants to learn new things is            .
(Người muốn học những điều mới là)

6 Someone who always arrives on time is            .
(Người luôn đến đúng giờ là)

Lời giải chi tiết:

1 creative 

(sáng tạo)

2 reliable 

(đáng tin cậy)

3 sensible 

(nhạy cảm)
4 confident 

(tự tin)

5 curious 

(tò mò)

6 punctual 

(đúng giờ)

Bài 3

3 This photo is an example of ‘projection mapping’. Have you ever seen this on TV or where you live? How do you think it works?

(Bức ảnh này là một ví dụ về ‘ánh xạ chiếu'. Bạn đã bao giờ nhìn thấy điều này trên TV hoặc nơi bạn sống chưa? Bạn nghĩ nó hoạt động như thế nào?)


Lời giải chi tiết:

I have seen this image on TV. Projection mapping, also known as video mapping or spatial augmented reality, is a technology that allows images or videos to be projected onto three-dimensional objects, such as buildings, sculptures, or any irregular surfaces. The process typically involves using specialized software to align the projected content with the surface's contours, creating a visually immersive experience.

(Tôi đã nhìn thấy hình ảnh này trên TV. Ánh xạ chiếu, còn được gọi là ánh xạ video hoặc thực tế tăng cường không gian, là công nghệ cho phép chiếu hình ảnh hoặc video lên các vật thể ba chiều, chẳng hạn như các tòa nhà, tác phẩm điêu khắc hoặc bất kỳ bề mặt không đều nào. Quá trình này thường bao gồm việc sử dụng phần mềm chuyên dụng để căn chỉnh nội dung được chiếu với các đường viền của bề mặt, tạo ra trải nghiệm trực quan sống động.)

Bài 4

4 1.07 Listen about projection mapping. Complete the information with a word, a number or phrase.

(Nghe về ánh xạ chiếu. Hoàn thành thông tin bằng một từ, một số hoặc một cụm từ.)
Projection mapping workshop
(Buổi làm ánh xạ chiếu)

new, easy and great fun! 

(mới mẻ, dễ dàng và rất thú vị!)

Location: Science Museum
(Địa điểm: Bảo tàng Khoa học)

Address:           Road

(Địa chỉ)
Title: ‘Bringing the            ’

(Tiêu đề)
For: fourteen- to            -year-olds

(Dành cho)
Time:           to 4.00 p.m.

(Thời gian)
Please bring:           and a drink.

(Vui lòng mang theo)
Cost per person for this special event: £           .

(Chi phí mỗi người cho sự kiện đặc biệt này)

Bài 5

5 1.08 Listen again. In pairs, answer the questions.
(Lắng nghe một lần nữa. Theo cặp trả lời các câu hỏi.)

1 What did Marisa initially think the workshop was about?

(Ban đầu Marisa nghĩ buổi hội thảo sẽ nói về điều gì?)
2 Where does a person create the videos in a projection mapping workshop?

(Một người tạo video trong hội thảo ánh xạ chiếu ở đâu?)
3 Where did Marisa see an example of projection mapping?

(Marisa đã xem ví dụ về ánh xạ chiếu ở đâu?)
4 Is Ivan creative or curious?

(Ivan có tính sáng tạo hay tò mò?)
5 Why can’t Marisa go on her own to the workshop?

(Tại sao Marisa không thể tự mình đến xưởng?)

Bài 6

6 In pairs, talk about these classes and workshops. What type of person are they right for? Are they right for you? Why? / Why not?

(Làm việc theo cặp, nói về các lớp học và hội thảo này. Họ phù hợp với loại người nào? Chúng có phù hợp với bạn không? Tại sao? / Tại sao không?)

Từ vựng:

chess (n): cờ vua        

cooking (v): nấu nướng         

creative writing: viết lách sáng tạo

gardening (v): làm vườn

photography (n): nhiếp ảnh               

sewing (v): may vá

singing (v): ca hát      

You have to be organised if you do the cooking class because you plan recipes and shopping lists.

(Bạn phải sắp xếp hợp lý nếu tham gia lớp học nấu ăn vì bạn lên kế hoạch cho các công thức nấu ăn và danh sách mua sắm.)
I joined a singing class after school. I’m not very confident, but the teacher was very gentle and kind. 

(Tôi tham gia một lớp học hát sau giờ học. Em không tự tin lắm nhưng thầy rất nhẹ nhàng và tốt bụng.)

Lời giải chi tiết:

I take a photography class every Sunday. I find it very suitable for me because I am very worthy of becoming a professional photographer.

(Tôi tham gia một lớp học nhiếp ảnh vào mỗi chủ nhật. Tôi thấy nó rất phù hợp với tôi bởi vì tôi rất xứng đáng trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 1.6 Speaking

  1 Can you remember the first day at your school? What was it like? 2 1.09 Listen and answer the questions. 3 Study the Speaking box. Find more examples in the dialogue.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 1.7 Writing

  1 Look at the photo. What are they doing and how do you think they’re feeling? 2 Read Bình’s description of a personal challenge. Which paragraph describes:

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Vocabulary in action

  1 Use the glossary to find: 2 Use the glossary to find an adjective which describes: 3 1.11 Listen and repeat. 4 1.12 Listen and put the words into the correct column.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 Revision

  1 Write the correct word for each sentence. 2 Complete the sentences with the Past Simple or Past Continuous form of the verbs in brackets.

 • Tiếng Anh 9 Unit 1 1.4 Grammar

  1 Read the text quickly. What was Malavath’s challenge? 2 Read the text again. In pairs, ask and answer the questions.3 Study the Grammar box. Find more examples of past tenses in the article.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close