Tiếng Anh 9 Unit 4 4.4 Grammar

1 4.05 Listen and answer the questions. 2 Study the Grammar box. Find more examples of the Future Continuous in the dialogue. 3 Complete the sentences about Bình and Kelly with the Future Continuous form of the verbs in brackets.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bình: Look – you’ve got a letter.

(Nhìn này – bạn có một lá thư.)
Kelly: At last! I’ve been waiting for agesfor this. It’s from the vet. He says I can help in the surgery this summer.

(Cuối cùng! Tôi đã chờ đợi điều này hàng thế kỷ rồi. Đó là từ bác sĩ thú y. Anh ấy nói rằng tôi có thể giúp đỡ trong cuộc phẫu thuật vào mùa hè này.)

Bình: Cool. What will you be doing?

(Tuyệt. Bạn sẽ làm cái gì?)
Kelly: Let me see. I’ll be working in the office and I’ll be doing simple day-to-day jobs with the vet.

(Hãy để tôi xem. Tôi sẽ làm việc ở văn phòng và làm những công việc đơn giản hàng ngày với bác sĩ thú y.)
Bình: Mmm … simple day-to-day jobs

(Ừm… những công việc đơn giản hàng ngày…)
Kelly: Yes, it’ll be fun. I’ll be working with different animals. I’ll be looking after sick pets. And I’ll be helping people who are worried about their pets.

(Vâng, nó sẽ rất vui. Tôi sẽ làm việc với các loài động vật khác nhau. Tôi sẽ chăm sóc thú cưng bị bệnh. Và tôi sẽ giúp đỡ những người đang lo lắng về thú cưng của họ.)
I’ve been waiting for ages

(Tôi đã chờ đợi hàng thế kỷ)
1 4.05 Listen and answer the questions.

(Nghe và trả lời các câu hỏi.)
1 What news does Kelly receive?

(Kelly nhận được tin gì?)
2 What does Bình think about the news?

(Bình nghĩ gì về tin này?)

Lời giải chi tiết:

1 Kelly receives a letter from the vet, and the news is that she can help in the surgery during the summer.

(Kelly nhận được một lá thư từ bác sĩ thú y, và tin tức là cô ấy có thể giúp đỡ trong cuộc phẫu thuật vào mùa hè.)

2 Bình thinks the news is cool and asks Kelly what she will be doing during the summer.

(Bình nghĩ rằng tin tức là tuyệt vời và hỏi Kelly cô ấy sẽ làm gì vào mùa hè.)

Bài 2

2 Study the Grammar box. Find more examples of the Future Continuous in the dialogue.

(Nghiên cứu hộp ngữ pháp. Tìm thêm ví dụ về Tương lai tiếp diễn trong đoạn hội thoại.)

Grammar                                                           Future Continuous

(Ngữ pháp)                                                         (tương lai tiếp diễn)

She’ll be helping in the office.

(Cô ấy sẽ giúp việc ở văn phòng.)
We won’t be working outside.

(Chúng tôi sẽ không làm việc bên ngoài.)
Will you be working with animals? Yes, I will. / No, I won’t

(Bạn sẽ làm việc với động vật? Vâng tôi sẽ. / Không, tôi sẽ không làm vậy.)
When will you be working there?

(Khi nào bạn sẽ làm việc ở đó?)
Time expressions

(Biểu đạt thời gian)

in five / ten / twenty years

(trong năm/mười/hai mươi năm nữa)
I’ll probably be working in a hospital in five years.

(Có lẽ tôi sẽ làm việc ở bệnh viện trong 5 năm nữa.)
at 9.00 p.m. / half past eight tonight

(lúc 9 giờ tối / tám giờ rưỡi tối nay)
I’ll be doing my homework at 7.00 p.m. tonight.

(Tôi sẽ làm bài tập về nhà lúc 7 giờ tối. tối nay.)
next summer / next year / in the future

(mùa hè tới/năm tới/trong tương lai)
I’ll be working with animals next summer.
(Tôi sẽ làm việc với động vật vào mùa hè tới.)

Lời giải chi tiết:

-Let me see. I’ll be working in the office and I’ll be doing simple day-to-day jobs with the  vet.

(Hãy để tôi xem. Tôi sẽ làm việc ở văn phòng và làm những công việc đơn giản hàng ngày với bác sĩ thú y.)
-Yes, it’ll be fun. I’ll be working with different animals. I’ll be looking after sick pets. And I’ll be helping people who are worried about their pets.

(Vâng, nó sẽ rất vui. Tôi sẽ làm việc với các loài động vật khác nhau. Tôi sẽ chăm sóc thú cưng bị bệnh. Và tôi sẽ giúp đỡ những người đang lo lắng về thú cưng của họ.)

Bài 3

3 Complete the sentences about Bình and Kelly with the Future Continuous form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành các câu về Bình và Kelly với dạng Tương lai tiếp diễn của động từ trong ngoặc.)
1 Kelly will be doing (do) a lot at the surgery.
2                   Bình                   (work) with Kelly in the summer?
3 The vet                   (show) Kelly how to look after sick animals.
4 Kelly                   (not probably earn) much money.
5 Kelly                   (visit) farms to learn about other animals.
6 Bình                   (not see) much of Kelly because she’ll be busy.

Lời giải chi tiết:

1 Kelly will be doing a lot at the surgery.

(Kelly sẽ đang làm rất nhiều trong cuộc phẫu thuật.)

2 Will Bình be working with Kelly in the summer?

(Bình có đang làm việc cùng với Kelly vào mùa hè không?)

3 The vet will be showing Kelly how to look after sick animals.

(Bác sĩ thú y sẽ đang chỉ cho Kelly cách chăm sóc động vật bị bệnh.)

4 Kelly will probably not be earning much money.

(Kelly có lẽ sẽ không đang kiếm được nhiều tiền.)

5 Kelly will be visiting farms to learn about other animals.

(Kelly sẽ đang thăm các trang trại để tìm hiểu về các loài động vật khác.)

6 Bình will not be seeing much of Kelly because she’ll be busy.

(Bình sẽ không thấy nhiều Kelly vì cô ấy sẽ đang bận.)

Bài 4

4 Make questions in the Future Continuous. In pairs, ask and answer the questions.

(Đặt câu hỏi ở Tương lai tiếp diễn. Theo cặp hỏi và trả lời các câu hỏi.)
1 you / work / in your own country / in the future / ?
2 what subjects / you / study / next year / ?
3 you / do / work experience / next summer / ?
4 your friends / go to university / after school / ?
5 you / celebrate / your birthday / soon / ?
A: Will you be working in your own country in the future?

(Bạn sẽ làm việc ở đất nước của bạn trong tương lai chứ?)
B: No, I won’t. I’ll probably be working abroad.
(Không, tôi sẽ không. Có lẽ tôi sẽ làm việc ở nước ngoài.)

Lời giải chi tiết:

1 Will you be working in your own country in the future?

(Bạn sẽ làm việc ở đất nước của bạn trong tương lai chứ?)

2 What subjects will you be studying next year?

(Những môn học nào bạn sẽ học vào năm tới?)

3 Will you be doing work experience next summer?

(Bạn sẽ có kinh nghiệm làm việc vào mùa hè tới?)

4 Will your friends be going to university after school?

(Bạn bè của bạn sẽ đi học đại học sau giờ học chứ?)

5 Will you be celebrating your birthday soon?

(Bạn sẽ tổ chức sinh nhật sớm chứ?)

A: What subjects will you be studying next year?

(Bạn sẽ học những môn gì vào năm sau?)

B: I'll be studying psychology and economics.

(Tôi sẽ học tâm lý học và kinh tế.)

Bài 5

5 In pairs, complete the sentences to make them true for you. Use the Future Continuous.

(Làm theo cặp, hoàn thành các câu để làm cho chúng đúng với bạn. Sử dụng thì tương lai tiếp diễn.)

Next summer …

(Mùa hè tới …)

In five years …

(Trong năm năm …)

In fifty years …         

(Trong năm mươi năm…)

After dinner this evening …

(Sau bữa tối hôm nay…)

At 11.00 p.m. tonight …

(Vào lúc 11 giờ tối. tối nay …)

This weekend …

(Cuối tuần này …)

In five years, I will be studying art …
(Trong 5 năm nữa, tôi sẽ học nghệ thuật…)

Lời giải chi tiết:

In fifty years, I will be retired and enjoying my time traveling and exploring different cultures. (Trong năm mươi năm, tôi sẽ đã nghỉ hưu và tận hưởng thời gian của mình đi du lịch và khám phá các văn hóa khác nhau.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.5 Listening and Vocabulary

  1 Have you ever won a prize? What was it? What was it for? 2 4.06 Study the Vocabulary box. Then write the correct word for each definition. Listen and check.3 Look at the photos of Max and Hannah. What do you think their jobs are?

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.6 Speaking

  1 Do you find it easy to remember instructions or do you often forget things? 2 Look at the photo. What is Bình doing? 3 4.09 Listen and answer the questions.4 Study the Speaking box. Find more examples of instructions and reminders in the dialogue.

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.7 Writing

  1 Work in pairs. What kind of part-time job can you do during your summer holidays? List the jobs you can do. 2 Imagine if you have a part-time job during summer holidays. What will you tell your pen-pal when you write him / her an email?

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 Vocabulary in action

  1 Use the glossary to find: 2 Use the glossary to complete the sentences with ONE or TWO WORDS. 3 4.12 Listen and write the missing letters. Then listen and repeat.

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 Revision

  1 Write the correct word for each definition.2 Choose the correct option.3 Complete the dialogues with the Future Continuous form of the verbs in brackets.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close