Tiếng Anh 9 Unit 0 0.5 Character quiz

1 Look at the photo. Describe what is happening 1 Look at the photo. Describe what is happening3 0.08 Listen again. Answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Look at the photo. Describe what is happening.

(Nhìn vào bức ảnh. Mô tả những gì đang xảy ra.)

Lời giải chi tiết:

In the photo, you guys are playing yo-yo together.

(Trong bức ảnh, các bạn đang cùng nhau chơi trò yoyo.)

Bài 2

2 0.07 Check if you know these words and phrases. Listen and check.
(Kiểm tra xem bạn có biết những từ và cụm từ này không. Nghe và kiểm tra.)

hang out               get the hang of

(đi chơi)               (nắm bắt được)

Bài 3

3 0.08 Listen again. Answer the questions.
1 Has Bình met Tommo and Phong before?

(Bình đã gặp Tommo và Phong trước đây chưa?)
2 Who has the longest journey to school?

(Ai có hành trình đến trường dài nhất?)
3 When do the friends plan to meet up with Tommo?

(Khi nào bạn bè dự định gặp Tommo?)
4 Who has learned to play yoyo?

(Ai đã học chơi yoyo?)
5 Has Bình tried playing yoyo before?

(Bình đã thử chơi yoyo chưa?)
6 Is An good at playing yoyo?

(An chơi yoyo có giỏi không?)

Bài 4

4 Look at the quiz. Choose the correct option.

(Nhìn vào câu đố. Chọn phương án đúng.)

The big character quiz

(Câu đố về nhân vật lớn)

1 Has the school term started just / yet ?

(Kỳ học đã bắt đầu chưa?)
2 Has An ever / never lived in Hà Nội before?
3 Are An’s parents travel / travelling abroad at the moment?
4 What kind of things does Bình post / posts on his blog?
5 Where has / have their friend, Khánh, moved to?
6 Where did Phong go / gone this summer?
7 Have Trúc Anh and her family moved to Hà Nội yet / just?
8 Why is Trúc Anh watch / watching lots of YouTube videos?

Lời giải chi tiết:

2 Has An ever / never lived in Hà Nội before?

(An đã từng sống ở Hà Nội chưa?)
3 Are An’s parents travel / travelling abroad at the moment?

(Hiện tại bố mẹ An có đi du lịch nước ngoài không?)
4 What kind of things does Bình post / posts on his blog?

(Bình đăng những nội dung gì trên blog của mình?)
5 Where has / have their friend, Khánh, moved to?

(Bạn Khánh của họ đã chuyển đi đâu?)
6 Where did Phong go / gone this summer?

(Phong đã đi đâu vào mùa hè này?)
7 Have Trúc Anh and her family moved to Hà Nội yet / just?

(Trúc Anh và gia đình đã chuyển về Hà Nội chưa?)
8 Why is Trúc Anh watch / watching lots of YouTube videos?
(Tại sao Trúc Anh xem nhiều video YouTube?)

Bài 5

5 In groups, do the quiz in Exercise 4. Use the texts in Lessons 1–4 to help you. How much can you remember?

(Làm bài kiểm tra trong Bài tập 4 theo nhóm. Sử dụng các văn bản trong Bài 1–4 để giúp bạn. Bạn có thể nhớ được bao nhiêu?)

Lời giải chi tiết:

A: Has An ever / never lived in Hà Nội before?

(An đã từng sống ở Hà Nội chưa?)

B: No, she hasn’t.

(Không, cô ấy chưa.)

Bài 6

6 In groups, make a similar quiz about your classmates. Then give the quiz to another group to answer. Read the questions aloud and answers to the class.
(Theo nhóm, hãy làm một bài kiểm tra tương tự về các bạn cùng lớp của bạn. Sau đó giao câu hỏi cho nhóm khác trả lời. Đọc to câu hỏi và trả lời trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

A: Where did Mi go this summer?

(Mi đã đi đâu vào mùa hè này?)
B: She went to Ha Long Bay with her family.

(Cô ấy đã đến Vịnh Hạ Long cùng gia đình.)

A: Has Mi ever travelled in Ha Long Bay before?

(Mi đã từng đi du lịch Vịnh Hạ Long chưa?)

B: No, she hasn’t.

(Không, cô ấy chưa.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 0 0.4 Hi, I'm Trúc Anh!

  1 0.06 Read the text. Answer the questions. 2 Underline the adjectives in the text.3 Find the opposites of these words in the Vocabulary box.

 • Tiếng Anh 9 Unit 0 0.3 Hi, I'm Phong!

  1 0.03 Study the Vocabulary box. Write the words in the correct categories. Listen and check. 2 0.04 Read the text about Phong. Who are the people in the picture with him? Name three facts about them.

 • Tiếng Anh 9 Unit 0 0.2 Hi, I'm Bình!

  1. 0.02 Read Bình’s blog entry and complete his personal profile below. 2. Study the Grammar box. Find more examples of the Present Continuous in Bình’s blog.3. Complete the short dialogues with the Present Continuous form of the verbs in brackets.

 • Tiếng Anh 9 Unit 0 0.1 Hi, I'm An!

  1 Read the text. What does An mention? 2 Read the text again. Mark the sentences T (true) or F (false). 3 Study the Grammar A box. Find more examples of the Present Simple in the text. 4 Complete the questions with the Present Simple form of the verbs in brackets. Then ask and answer in pairs. 5 Study the Grammar B box. Complete the sentences with the comparative or superlative form of the adjectives in brackets. 6 In pairs, take turns to make comparisons about things and people at your school.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close