Tiếng Anh 9 Unit 5 5.6 Speaking

1 Tick (✔) the visual aids below that you have used in a presentation. 2 Read the purposes of using visual aids in a presentation. What do you often use visual aids for? 3 5.09 Watch a video (See page 106 to scan code or go to the link to watch the video). Take notes of what visual aids are used. Then match the visual aids (1-6) with their tips (A-D).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Tick () the visual aids below that you have used in a presentation.

(Đánh dấu ( ) các phương tiện trực quan dưới đây mà bạn đã sử dụng trong bài thuyết trình.)


picture(s)

(hình ảnh)

graph

(biểu đồ)


videoclip

(video)

 

handout

(tờ rơi)

 

chart
(đồ thị)

poster

(áp phích)

Lời giải chi tiết:


picture(s)

(hình ảnh)

 

graph

(biểu đồ)


videoclip

(video)

 

 

handout

(tờ rơi)

 

 

chart
(đồ thị)

 

poster

(áp phích)

Bài 2

2 Read the purposes of using visual aids in a presentation. What do you often use visual aids for?
(Đọc mục đích sử dụng phương tiện trực quan trong bài thuyết trình. Bạn thường sử dụng đồ dùng trực quan để làm gì?)

Speaking                                  Using visual aids

(Nói)                              (Sử dụng phương tiện trực quan)

Here are a number of ways in which visual aids can help your next presentation:

(Dưới đây là một số cách mà phương tiện trực quan có thể giúp ích cho bài thuyết trình tiếp theo của bạn:)

• Use them to summarise your information.

(Sử dụng chúng để tóm tắt thông tin của bạn.)
• Use them to reduce the amount of explanation by showing graphs and images.

(Sử dụng chúng để giảm bớt số lượng giải thích bằng cách hiển thị đồ thị và hình ảnh.)
• Increase impact on the audience.

(Tăng tác động đến khán giả.)
• Use them to increase the interest in your presentation.

(Sử dụng chúng để tăng sự thú vị cho bài thuyết trình của bạn.)
• Use them to clarify some concepts.
(Sử dụng chúng để làm rõ một số khái niệm.)

Lời giải chi tiết:

I often use visual aids in my presentations. They help to simplify and summarize information, making key points more accessible. By using graphs and images, they reduce the need for lengthy explanations, making the content more engaging. Visual aids create a lasting impact, increasing audience interest and aiding in memory retention. Overall, these tools play a crucial role in clarifying complex concepts and enhancing the overall effectiveness and appeal of a presentation.

(Tôi thường sử dụng các phương tiện trực quan trong bài thuyết trình của mình. Chúng giúp đơn giản hóa và tóm tắt thông tin, làm cho những điểm chính dễ tiếp cận hơn. Bằng cách sử dụng đồ thị và hình ảnh, chúng giảm nhu cầu giải thích dài dòng, khiến nội dung trở nên hấp dẫn hơn. Phương tiện trực quan tạo ra tác động lâu dài, tăng sự quan tâm của khán giả và hỗ trợ ghi nhớ. Nhìn chung, những công cụ này đóng một vai trò quan trọng trong việc làm rõ các khái niệm phức tạp và nâng cao hiệu quả cũng như sự hấp dẫn tổng thể của bài thuyết trình.)

Bài 3

3 5.09 Watch a video (See page 106 to scan code or go to the link to watch the video). Take notes of what visual aids are used. Then match the visual aids (1-6) with their tips (A-D).
(Xem video (Xem trang 106 để quét mã hoặc vào link xem video). Ghi lại những gì phương tiện trực quan được sử dụng. Sau đó nối các phương tiện trực quan (1-6) với các mẹo của chúng (A-D).)

Visual aids

(Phương tiện trực quan)

Tips
(Mẹo)

1

2

3

4

use only relevant images

(chỉ sử dụng hình ảnh có liên quan)
use as an opener or closer

(sử dụng làm phần mở đầu hoặc kết thúc)
show your reaction

(thể hiện phản ứng của bạn)
show trends and main ideas

(hiển thị xu hướng và ý tưởng chính)

 

Lời giải chi tiết:

1 pictures- use only relevant images

(hình ảnh- chỉ sử dụng hình ảnh có liên quan)

2 gifs- show your reaction

(gifs- thể hiện phản ứng của bạn)

3 short videos- use as an opener or closer

(video ngắn - sử dụng làm phần mở đầu hoặc kết thúc)

4 chart and graphs- show trends and main ideas

(biểu đồ và đồ thị- hiển thị xu hướng và ý tưởng chính)

Bài 4

4 Work in groups. Your teacher asks you to give a presentation about a natural wonder of Việt Nam. Make an outline for the talk. Then discuss what visual aids will be used to support your talk.

(Làm việc nhóm. Giáo viên yêu cầu bạn thuyết trình về một kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam. Lập dàn ý cho bài nói chuyện. Sau đó thảo luận xem phương tiện trực quan nào sẽ được dùng để hỗ trợ bài nói của bạn.)

Ideas
(ý tưởng)

Visual aids to use

(phương tiện trực quan sử dụng)

 

 

Lời giải chi tiết:

Ideas
(ý tưởng)

Visual aids to use

(phương tiện trực quan sử dụng)

Our group is excited to present a captivating exploration of one of Vietnam's natural wonders, with a focus on Ha Long Bay or Phong Nha-Ke Bang National Park. The presentation will weave together geological, ecological, and cultural aspects, providing a holistic perspective. Our central theme revolves around the importance of cherishing and preserving these wonders, promoting a sense of responsibility among our audience towards sustainable tourism.

(Nhóm chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu chuyến khám phá hấp dẫn về một trong những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam, tập trung vào Vịnh Hạ Long hoặc Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. Bài thuyết trình sẽ kết hợp các khía cạnh địa chất, sinh thái và văn hóa với nhau, mang đến một góc nhìn toàn diện. Chủ đề trọng tâm của chúng tôi xoay quanh tầm quan trọng của việc trân trọng và bảo tồn những kỳ quan này, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của khán giả đối với du lịch bền vững.)

To elevate our presentation, we'll use captivating visuals, including photos and videos, to showcase the beauty of the natural wonder. Clear maps and diagrams will illustrate the geography, geology, and ecology.

(Để nâng cao bản trình bày của mình, chúng tôi sẽ sử dụng hình ảnh thu hút, bao gồm ảnh và video, để giới thiệu vẻ đẹp của kỳ quan thiên nhiên. Bản đồ và sơ đồ rõ ràng sẽ minh họa về địa lý, địa chất và sinh thái.)

Bài 5

5 Give a short presentation on a natural wonder of Việt Nam to the class. Use visual aids in your talk.

(Thuyết trình trước lớp về một kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam. Sử dụng các phương tiện trực quan trong bài nói của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Hi everyone, today I am thrilled to share with you the enchanting beauty of one of Vietnam's natural wonders, the mesmerizing Ha Long Bay. As we delve into this presentation, let's embark on a visual journey that encapsulates the breathtaking landscapes and cultural significance of this iconic site.

[Slide 1: Introduction]

To begin, Ha Long Bay, located in the Quang Ninh Province, is a UNESCO World Heritage Site renowned for its emerald waters and thousands of towering limestone karsts. These formations, shaped by nature over millions of years, create a truly unique and awe-inspiring seascape.

[Slide 2: Visuals - Striking Photographs]

Now, let's immerse ourselves in the visuals. As you can see from these striking photographs, the bay is adorned with towering limestone pillars topped with lush greenery, emerging dramatically from the crystal-clear waters. This surreal panorama showcases the natural wonders that await visitors.

[Slide 3: Cultural Significance]

But Ha Long Bay is not only a geological marvel; it holds deep cultural significance. Local legends speak of dragons who descended from the heavens, creating the bay with their tails, hence the name "Ha Long" or "Descending Dragon Bay."

In conclusion, Ha Long Bay stands as a testament to the exquisite beauty and cultural richness of Vietnam. Through our visual journey today, I hope you've gained a deeper appreciation for this natural wonder. Thank you for joining me on this exploration of Ha Long Bay.

(Xin chào mọi người, hôm nay tôi rất vui được chia sẻ với các bạn vẻ đẹp mê hoặc của một trong những kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam, Vịnh Hạ Long đầy mê hoặc. Khi chúng ta đi sâu vào phần trình bày này, chúng ta hãy bắt tay vào một hành trình trực quan tóm tắt những cảnh quan ngoạn mục và ý nghĩa văn hóa của địa điểm mang tính biểu tượng này.

[Trang 1: Giới thiệu]

Đầu tiên, Vịnh Hạ Long, nằm ở tỉnh Quảng Ninh, là Di sản Thế giới được UNESCO công nhận, nổi tiếng với làn nước màu ngọc lục bảo và hàng nghìn núi đá vôi cao chót vót. Những thành tạo này, được hình thành bởi thiên nhiên qua hàng triệu năm, tạo nên một cảnh biển thực sự độc đáo và đầy cảm hứng.

[Slide 2: Hình ảnh - Những bức ảnh ấn tượng]

Bây giờ, chúng ta hãy đắm mình vào hình ảnh. Như bạn có thể thấy từ những bức ảnh ấn tượng này, vịnh được trang trí bằng những cột đá vôi cao chót vót với cây xanh tươi tốt, nổi lên một cách ấn tượng từ làn nước trong vắt. Bức tranh toàn cảnh siêu thực này giới thiệu những kỳ quan thiên nhiên đang chờ đón du khách.

[Slide 3: Ý nghĩa văn hóa]

Nhưng Vịnh Hạ Long không chỉ là một kỳ quan địa chất; nó có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Truyền thuyết địa phương kể về những con rồng từ trên trời rơi xuống, tạo ra vịnh bằng đuôi của chúng, do đó có tên là "Hạ Long" hay "Vịnh Rồng đáp xuống".

Tóm lại, Vịnh Hạ Long là minh chứng cho vẻ đẹp tinh tế và sự giàu có về văn hóa của Việt Nam. Thông qua hành trình trực quan của chúng tôi ngày hôm nay, tôi hy vọng bạn sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về kỳ quan thiên nhiên này. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi trong chuyến khám phá Vịnh Hạ Long này.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 5.7 Writing

  1 Read the travel brochure in Lesson 5.3 again. Tick (✔) the aspects it includes. 2 Your teacher asks you to design a travel brochure for a natural wonder of Việt Nam. Choose one natural wonder in Lesson 5.1. Work in pairs. Make a mind-map about what to include. 3 Read the expressions in the Writing box. Complete the sentences using the ideas in the mind map in Exercise 2 and these expressions.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Vocabulary in action

  1 Use the glossary to complete the Word Friends. Then make a sentence with each Word Friend. 2 Use the glossary to complete the sentences. 3 5.10 Listen and repeat. 4 5.11 Listen and complete the sentences.5 5.12 Listen to the dialogue. Find the words with the /br/, /dr/, /tr/, /tw/ sounds. Practise the dialogue in pairs.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Revision

  1 Complete the sentences with the correct form of the given words. 2 Choose the best choice to fill in the blanks. 3 Fill in the blanks with these words. 4 Use the underlined context clues to help understand the meanings of the highlighted words. Match these words to their definitions. There are extra definitions.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 5.5 Listening and Vocabulary

  1 Decide if the following statements about Hoàng Liên Mountain Range and Fansipan Peak are true or false. Write T (true) or F (false). 2 5.07 Listen to the story of a trekker to Hoàng Liên Mountain Range. What is the structure of the story?

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 5.4 Grammar

  1 Look at the photo. Do you know this place? 2 5.06 Listen and read the dialogue between a couple planning for their holiday. Tick (✔) the statements that are true. 3 Complete the sentences with check in, check out, get away, get on, pick up, see off, set off, and take off.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close