Tiếng Anh 9 Unit 2 2.5 Listening and Vocabulary

1 Do you think student councils are a good idea? What subjects do you think are important for students to discuss? 2 2.05 Listen to the dialogue. Answer the questions. 3 Complete the sentences with the correct form of the phrases below.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Do you think student councils are a good idea? What subjects do you think are important for students to discuss?

(Bạn có nghĩ hội đồng sinh viên là một ý tưởng hay không? Bạn nghĩ chủ đề nào là quan trọng để học sinh thảo luận?)

Lời giải chi tiết:

Student councils can be a positive and beneficial aspect of school life. They provide students with an opportunity to actively participate in decision-making processes, voice their concerns, and contribute to the improvement of their school community. Student councils can promote leadership skills, teamwork, and a sense of responsibility among students. The subjects that student councils may discuss can vary based on the needs and priorities of the school community.

(Hội đồng sinh viên có thể là một khía cạnh tích cực và có lợi của đời sống học đường. Họ mang đến cho học sinh cơ hội tham gia tích cực vào quá trình ra quyết định, bày tỏ mối quan ngại của mình và đóng góp vào việc cải thiện cộng đồng trường học của mình. Hội đồng sinh viên có thể phát huy kỹ năng lãnh đạo, làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm giữa các sinh viên. Các chủ đề mà hội học sinh có thể thảo luận có thể khác nhau tùy theo nhu cầu và ưu tiên của cộng đồng nhà trường.)

Bài 2

2 2.05 Listen to the dialogue. Answer the questions.

(Lắng nghe cuộc hội thoại. Trả lời các câu hỏi.)
1 Who is the new school councillor?

(Ủy viên hội đồng trường mới là ai?)
2 What is the new school councillor going to do?

(Ủy viên hội đồng trường mới sẽ làm gì?)

Bài 3

3 Complete the sentences with the correct form of the phrases below.

(Hoàn thành câu với dạng đúng của các cụm từ dưới đây.)
Tạm dịch:

become a member (of): trở thành thành viên (của)
hold an election: tổ chức bầu cử
join a campaign: tham gia một chiến dịch
organise an event: tổ chức một sự kiện
sign up (to do sth): đăng ký (để làm việc gì đó)
vote for (sth / sb): bỏ phiếu cho (sth/sb)
1 I joined a campaign yesterday; the aim is to get more people to recycle their rubbish.

(Tôi đã tham gia một chiến dịch ngày hôm qua; mục đích là để có thêm nhiều người tái chế rác của họ.)
2 David has just                a group that protects local wildlife.
3 Please                 to help clean up the beach. There’s a pen and a list on the table over there.
4 Yesterday we                 at our school for a new head boy and head girl.
5 I                 my friend Jane because I think she’ll be a great head girl
6 Last month my brother                 at school, called Trash to Treasure. The idea was that everyone made something from a piece of rubbish.

Lời giải chi tiết:

2 David has just become a member of a group that protects local wildlife.

(David vừa trở thành thành viên của một nhóm bảo vệ động vật hoang dã địa phương.)
3 Please sign up to help clean up the beach. There’s a pen and a list on the table over there.

(Hãy đăng ký để giúp làm sạch bãi biển. Có một cây bút và một danh sách trên bàn đằng kia.)
4 Yesterday we held an election at our school for a new head boy and head girl.

(Hôm qua chúng tôi đã tổ chức một cuộc bầu cử ở trường để tìm ra thủ lĩnh nam và nữ mới.)
5 I voted for my friend Jane because I think she’ll be a great head girl.

(Tôi đã bình chọn cho bạn tôi Jane vì tôi nghĩ cô ấy sẽ là một cô gái đứng đầu tuyệt vời.)
6 Last month my brother organised an event at school, called Trash to Treasure. The idea was that everyone made something from a piece of rubbish.

(Tháng trước anh trai tôi đã tổ chức một sự kiện ở trường mang tên Thùng rác đến kho báu. Ý tưởng là mọi người đều làm được thứ gì đó từ một mảnh rác.)

Bài 4

4 2.06 Listen to four dialogues. Choose the correct answer.

(Nghe bốn đoạn hội thoại. Chọn câu trả lời đúng.)
1 What is the date of the student election?

(Ngày bầu cử của sinh viên là ngày nào?)


2 What is the boy going to do?

(Cậu bé định làm gì?)


3 What did Mark’s dad use to recycle when he was a boy?

(Bố của Mark đã sử dụng thứ gì để tái chế khi anh ấy còn nhỏ?)


4 What kind of campaign has Sarah joined?

(Sarah đã tham gia loại chiến dịch nào?)

 

Bài 5

5 In groups, design an election leaflet about what you would do if your group became members of the student council. Present and vote for the best leaflet.

(Trong nhóm, hãy thiết kế một tờ rơi bầu cử về những gì bạn sẽ làm nếu nhóm của bạn trở thành thành viên hội học sinh. Trình bày và bình chọn cho tờ rơi tốt nhất.)
As student councillors, we would plant more trees and flowers around the school. We would also ask for more after-school sports clubs. In addition, we would …
(Với tư cách là ủy viên hội học sinh, chúng tôi sẽ trồng thêm cây và hoa xung quanh trường. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu có thêm các câu lạc bộ thể thao sau giờ học. Ngoài ra, chúng tôi sẽ…)

Lời giải chi tiết:

As student councillors, we would plant more trees and flowers around the school. We would also ask for more after-school sports clubs. In addition, we will organize events and initiatives that celebrate our diversity and foster a sense of belonging for every student.Vote for a Student Council that prioritizes your needs and aspirations. Together, let's make our school experience exceptional!

(Với tư cách là ủy viên hội học sinh, chúng tôi sẽ trồng thêm cây và hoa xung quanh trường. Chúng tôi cũng sẽ yêu cầu có thêm các câu lạc bộ thể thao sau giờ học. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tổ chức các sự kiện và sáng kiến nhằm tôn vinh sự đa dạng của chúng ta và nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc của mỗi học sinh. Hãy bầu chọn một Hội đồng Học sinh ưu tiên các nhu cầu và nguyện vọng của bạn. Cùng nhau, hãy làm cho trải nghiệm học tập của chúng ta trở nên đặc biệt!)

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2.6 Speaking

  1 2.07 Listen and answer the questions. 2 Study the Speaking box. Find more examples of agreeing and disagreeing phrases in the dialogue. 3 Complete the dialogues with phrases from the Speaking box.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2.7 Writing

  1 Which of the following ways have you tried to recycle plastic items in your house? 2 Read the following paragraph. Which ideas are mentioned in Exercise 1? Which ideas are not mentioned?

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 Vocabulary in action

  1 Use the glossary to find: 2 Use the glossary to complete the sentences. The first letter is given.3 In pairs, choose two or three words each from the glossary and write sentences. What’s the longest sentence you can make?

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 Revision

  1 Write the correct word for each definition. 2 Complete the sentences with the words and phrases below.3 In pairs, ask and answer the questions in Exercise 2.

 • Tiếng Anh 9 Unit 2 2.4 Grammar

  1 Look at the photos. What is the environmental issue in each photo? 2 Read the text and answer the question: What environmental issues is Phong concerned about?

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close