Tiếng Anh 9 Unit 5 Vocabulary in action

1 Use the glossary to complete the Word Friends. Then make a sentence with each Word Friend. 2 Use the glossary to complete the sentences. 3 5.10 Listen and repeat. 4 5.11 Listen and complete the sentences.5 5.12 Listen to the dialogue. Find the words with the /br/, /dr/, /tr/, /tw/ sounds. Practise the dialogue in pairs.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Use the glossary to complete the Word Friends. Then make a sentence with each Word Friend.

(Sử dụng bảng thuật ngữ để hoàn thành Word Friends. Sau đó đặt câu với mỗi Word Friend.)
1 trekking adventure

(cuộc phiêu lưu leo núi)
2                 river

(sông)
3 friendly                .
(thân thiện)

4                 view

(cảnh)
5                 price

(giá cả)

6                 experience

(trải nghiệm)

I’d love to take the trekking adventure inside Sơn Đoòng Cave.

(Tôi rất muốn thực hiện chuyến phiêu lưu trekking bên trong Hang Sơn Đoòng.)

Lời giải chi tiết:

2 underground river

(sông ngầm)
Exploring the underground river was a mysterious and captivating experience.

(Khám phá sông ngầm là một trải nghiệm huyền bí và cuốn hút.)

3 friendly local

(người địa phương thân thiện)

It's always enjoyable to meet friendly locals when traveling to new places.

(Luôn thú vị khi gặp phải người địa phương thân thiện khi đi du lịch đến những địa điểm mới.)
4 breathtaking view

(khung cảnh ngoạn mục)

The breathtaking view from the mountaintop left us speechless with its beauty.

(Khung cảnh ngoạn mục từ đỉnh núi khiến chúng tôi im lặng trước vẻ đẹp của nó.)

5 affordable price

(giá cả phải chăng)
We chose the hotel not only for its comfort but also for its affordable price.

(Chúng tôi chọn khách sạn không chỉ vì sự thoải mái mà còn vì giá cả phải chăng của nó.)

6 memorable experience

(trải nghiệm đáng nhớ)
The trip to the ancient city was a truly memorable experience filled with history and culture.

(Chuyến đi đến thành phố cổ là một trải nghiệm đáng nhớ với lịch sử và văn hóa.)

Bài 2

2 Use the glossary to complete the sentences.

(Sử dụng từ điển để hoàn thành câu.)
1 After we arrive, let’s                at the hotel.

(Sau khi chúng ta đến nơi, hãy... ở khách sạn.)
2 We’re going straight home after we                 of the hotel.

(Chúng ta sẽ về thẳng nhà sau khi... ra khỏi khách sạn.)
3 I want to                 from here for a few weeks.

(Tôi muốn... rời khỏi đây trong vài tuần.)
4                 your bike and let’s ride to the market.

(xe đạp của bạn và hãy đi đến chợ.)
5 I forgot to                 some milk at the shop.

(Tôi quên... một ít sữa ở cửa hàng.)
6 We will                 by noon.

(Chúng ta sẽ... vào buổi trưa.)
7 It’s getting warm, so                 your jacket.

(Trời đang ấm lên nên... áo khoác của bạn.)

Lời giải chi tiết:

1 After we arrive, let’s check in at the hotel.

(Sau khi đến nơi, chúng ta hãy nhận phòng tại khách sạn.)
2 We’re going straight home after we check out of the hotel.

(Chúng tôi sẽ về thẳng nhà sau khi trả phòng khách sạn.)
3 I want to get away from here for a few weeks.

(Tôi muốn rời khỏi đây trong vài tuần.)
4 Get on your bike and let’s ride to the market.

(Hãy lên xe đạp và cùng đi chợ.)
5 I forgot to pick up some milk at the shop.

(Tôi quên lấy một ít sữa ở cửa hàng.)
6 We will set off by noon.

(Chúng ta sẽ khởi hành vào buổi trưa.)
7 It’s getting warm, so take off your jacket.

(Trời đang ấm lên nên hãy cởi áo khoác ra.)

Bài 3

3 5.10 Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)
/br/ breathtaking, bring, bread

(ngoạn mục, mang lại, bánh mì)
/dr/ drip, drum, drink

(nhỏ giọt, trống, uống)
/tr/ contrast, transport, traditional

(tương phản, vận chuyển, truyền thống)
/tw/ twenty, twin, twist

(hai mươi, song sinh, xoắn)

Bài 4

4 5.11 Listen and complete the sentences.

(Lắng nghe và hoàn thành các câu.)
1 Don't forget to                 your camera to capture the stunning landscapes of Ninh Bình.

(Đừng quên... máy ảnh của bạn để ghi lại những cảnh quan tuyệt đẹp của Ninh Bình.)
2 The                 sound of water from the stalagmites creates an enchanting atmosphere in the caves of Phong Nha.

(Âm thanh… của nước từ măng đá tạo nên bầu không khí mê hoặc trong hang động Phong Nha.)
3 Bản Giốc Waterfall offers visitors a                 view.

(Thác Bản Giốc mang đến cho du khách cảnh…)
4 This town has                 places of interest. You can visit all of them in a week.

(Thị trấn này có....địa điểm ưa thích. Bạn có thể ghé thăm tất cả chúng trong một tuần.)

Bài 5

5 5.12 Listen to the dialogue. Find the words with the /br/, /dr/, /tr/, /tw/ sounds. Practise the dialogue in pairs.

(Lắng nghe cuộc hội thoại. Tìm các từ có các âm /br/, /dr/, /tr/, /tw/. Luyện tập đoạn hội thoại theo cặp.)

Bình: Have you ever been to Hạ Long Bay before?

(Bạn đã từng đến Vịnh Hạ Long chưa?)

An: Yes, I have visited it more than twenty times. I love the breathtaking beauty of the bay with its limestone cliffs. It's a must-visit wonder of Việt Nam.

(Có, tôi đã đến thăm nó hơn hai mươi lần. Tôi yêu vẻ đẹp ngoạn mục của vịnh với những vách đá vôi. Đó là một kỳ quan không thể bỏ qua của Việt Nam.)

Bình: What about Ninh Bình? Have you been there?

(Còn Ninh Bình thì sao? Bạn đã từng ở đó chưa?)   

An: Yes! I love it, too. Ninh Bình is often called the " Hạ Long Bay on land". It has stunning natural landscapes and the peaceful Tràng An complex. Visiting Ninh Bình is like stepping into a fairytale. By the way, have you tried traditional foods and drinks there?

(Rồi! Tôi cũng thích nó. Ninh Bình thường được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long trên cạn”. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp và quần thể Tràng An yên bình. Đến thăm Ninh Bình giống như bước vào một câu chuyện cổ tích. Nhân tiện, bạn đã thử đồ ăn và đồ uống truyền thống ở đó chưa?)

Lời giải chi tiết:

/br/: breathtaking

(ngoạn mục)

/dr/: drinks

(đồ uống)

/tr/: tried, traditional

(đã thử, truyền thống)

/tw/: twenty

(hai mươi)

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 Revision

  1 Complete the sentences with the correct form of the given words. 2 Choose the best choice to fill in the blanks. 3 Fill in the blanks with these words. 4 Use the underlined context clues to help understand the meanings of the highlighted words. Match these words to their definitions. There are extra definitions.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 5.7 Writing

  1 Read the travel brochure in Lesson 5.3 again. Tick (✔) the aspects it includes. 2 Your teacher asks you to design a travel brochure for a natural wonder of Việt Nam. Choose one natural wonder in Lesson 5.1. Work in pairs. Make a mind-map about what to include. 3 Read the expressions in the Writing box. Complete the sentences using the ideas in the mind map in Exercise 2 and these expressions.

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 5.6 Speaking

  1 Tick (✔) the visual aids below that you have used in a presentation. 2 Read the purposes of using visual aids in a presentation. What do you often use visual aids for? 3 5.09 Watch a video (See page 106 to scan code or go to the link to watch the video). Take notes of what visual aids are used. Then match the visual aids (1-6) with their tips (A-D).

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 5.5 Listening and Vocabulary

  1 Decide if the following statements about Hoàng Liên Mountain Range and Fansipan Peak are true or false. Write T (true) or F (false). 2 5.07 Listen to the story of a trekker to Hoàng Liên Mountain Range. What is the structure of the story?

 • Tiếng Anh 9 Unit 5 5.4 Grammar

  1 Look at the photo. Do you know this place? 2 5.06 Listen and read the dialogue between a couple planning for their holiday. Tick (✔) the statements that are true. 3 Complete the sentences with check in, check out, get away, get on, pick up, see off, set off, and take off.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close