Tiếng Anh 9 Unit 4 Vocabulary in action

1 Use the glossary to find: 2 Use the glossary to complete the sentences with ONE or TWO WORDS. 3 4.12 Listen and write the missing letters. Then listen and repeat.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1 Use the glossary to find:

(Sử dụng từ điển để tìm:)
1 one office job:

(một công việc văn phòng)
2 two creative jobs:

(hai công việc sáng tạo)
3 two jobs related to language:

(hai công việc liên quan đến ngôn ngữ)
4 two words related to money:

(hai từ liên quan đến tiền)

Lời giải chi tiết:

1 computer programmer

(lập trình viên máy tính)

2 film director

(đạo diễn phim)

fashion designer

(nhà thiết kế thời trang)

3 interpreter

(nhân viên cứu hộ)

communicator

(người giao tiếp )

4 paid holidays

(ngày nghỉ có lương)

badly-paid

(trả công rất thấp)

Bài 2

2 Use the glossary to complete the sentences with ONE or TWO WORDS.

(Sử dụng bảng thuật ngữ để hoàn thành các câu với MỘT hoặc HAI TỪ.)
1 I received my                last year and now I'm ready to start my career.
2 The company offers                so that employees can maintain a healthy work-life balance.
3 The                for the job is competitive in the current market.
4 To succeed in my chosen                , I need to improve my skills.
5 The internship provided me with valuable                that I can apply to my future career.

Lời giải chi tiết:

1 I received my diploma last year and now I'm ready to start my career.

(Tôi đã nhận được bằng tốt nghiệp vào năm ngoái và bây giờ tôi đã sẵn sàng bắt đầu sự nghiệp của mình.)
2 The company offers flexible hours so that employees can maintain a healthy work-life balance.

(Công ty đưa ra giờ giấc linh hoạt để nhân viên có thể duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống.)
3 The communication skills for the job is competitive in the current market.

(Kỹ năng giao tiếp cho công việc có tính cạnh tranh cao trên thị trường hiện nay.)
4 To succeed in my chosen career , I need to improve my skills.

(Để thành công trong sự nghiệp đã chọn, tôi cần cải thiện kỹ năng của mình.)
5 The internship provided me with valuable hands-on experience that I can apply to my future career.

(Quá trình thực tập đã mang lại cho tôi những kinh nghiệm thực tế quý giá để tôi có thể áp dụng vào sự nghiệp tương lai của mình.)

Bài 3

3 4.12 Listen and write the missing letters. Then listen and repeat.

(Nghe và viết các chữ cái còn thiếu. Sau đó nghe và lặp lại.)
/p/   ainter,     lumper,     art-time,     aid,     osition,     ilot
/b/    ad,     ack,     rother,     aker,     arber,     ookkeeper
/t/ gui    ar,     onight,     wenty,     ime,     able,     eacher
/d/     entist,     iploma,     iscuss,     octor

Lời giải chi tiết:

/p/ painter, plumper, part-time, paid, position, pilot

(họa sĩ, thợ làm đầy đặn, bán thời gian, được trả lương, vị trí, phi công)
/b/ bad, back, brother, baker, barber, bookkeeper

(xấu,trở lại,anh trai,thợ làm bánh,thợ cắt tóc,nhân viên kế toán)
/t/ guitar, tonight, twenty, time, table, teacher

(đàn guitar, tối nay, hai mươi, thời gian, bàn, giáo viên)
/d/ dentist, diploma, discuss, doctor

(nha sĩ, bằng cấp, thảo luận, bác sĩ)

Bài 4

4 Complete the sentences with ONE word. Then read the sentences again.

(Hoàn thành các câu với một từ. Sau đó đọc lại các câu.)
1 A           is a person who flies an aircraft.

(là người lái máy bay.)
2 The            is an expert in the field of teeth and oral health.

(là chuyên gia trong lĩnh vực răng và sức khỏe răng miệng.)
3 A            is an individual who imparts knowledge and educates students.

(là người truyền đạt kiến thức và giáo dục học sinh.)
4 The            is the head of a country.

(là người đứng đầu một quốc gia.)

Lời giải chi tiết:

1 A pilot is a person who flies an aircraft.

(Phi công là người lái máy bay.)

2 The dentist is an expert in the field of teeth and oral health.

(Nha sĩ là chuyên gia trong lĩnh vực răng và sức khỏe răng miệng.)

3 A teacher is an individual who imparts knowledge and educates students.

(Giáo viên là người truyền đạt kiến thức và giáo dục học sinh.)

4 The president is the head of a country.

(Tổng thống là người đứng đầu đất nước.)

Bài 5

5 4.12 Listen and circle the words with the sounds /p/, /b/, /t/, or /d/. Then practise the dialogue in pairs.

(Nghe và khoanh tròn các từ có âm /p/, /b/, /t/, hoặc /d/. Sau đó thực hành đoạn hội thoại theo cặp.)
Phong: What do you think of being a pilot?

(Bạn nghĩ gì về việc trở thành một phi công?)
Bình: I think being a pilot would be exciting. You get to travel to different places and experience the joy of flying.

(Tôi nghĩ làm phi công sẽ rất thú vị. Bạn có thể đi du lịch đến những nơi khác nhau và trải nghiệm niềm vui khi được bay.)
Phong: How about being a dentist?

(Làm nha sĩ thì sao?)
Bình: Being a dentist requires a lot of knowledge of oral health. It's a rewarding profession, too. You can help people maintain healthy teeth.

(Nghề nha sĩ đòi hỏi phải có nhiều kiến thức về sức khỏe răng miệng. Đó cũng là một nghề đáng làm. Bạn có thể giúp mọi người duy trì hàm răng khỏe mạnh.)

Lời giải chi tiết:

Phong: What do you think of being a pilot?

(Bạn nghĩ gì về việc trở thành một phi công?)
Bình: I think being a pilot would be exciting. You get to travel to different places and experience the joy of flying.

(Tôi nghĩ làm phi công sẽ rất thú vị. Bạn có thể đi du lịch đến những nơi khác nhau và trải nghiệm niềm vui khi được bay.)
Phong: How about being a dentist?

(Làm nha sĩ thì sao?)
Bình: Being a dentist requires a lot of knowledge of oral health. It's a rewarding profession, too. You can help people maintain healthy teeth.

(Nghề nha sĩ đòi hỏi phải có nhiều kiến thức về sức khỏe răng miệng. Đó cũng là một nghề đáng làm. Bạn có thể giúp mọi người duy trì hàm răng khỏe mạnh.)

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 Revision

  1 Write the correct word for each definition.2 Choose the correct option.3 Complete the dialogues with the Future Continuous form of the verbs in brackets.

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.7 Writing

  1 Work in pairs. What kind of part-time job can you do during your summer holidays? List the jobs you can do. 2 Imagine if you have a part-time job during summer holidays. What will you tell your pen-pal when you write him / her an email?

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.6 Speaking

  1 Do you find it easy to remember instructions or do you often forget things? 2 Look at the photo. What is Bình doing? 3 4.09 Listen and answer the questions.4 Study the Speaking box. Find more examples of instructions and reminders in the dialogue.

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.5 Listening and Vocabulary

  1 Have you ever won a prize? What was it? What was it for? 2 4.06 Study the Vocabulary box. Then write the correct word for each definition. Listen and check.3 Look at the photos of Max and Hannah. What do you think their jobs are?

 • Tiếng Anh 9 Unit 4 4.4 Grammar

  1 4.05 Listen and answer the questions. 2 Study the Grammar box. Find more examples of the Future Continuous in the dialogue. 3 Complete the sentences about Bình and Kelly with the Future Continuous form of the verbs in brackets.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close