Tiếng Anh 7 Unit 9 9.7

1. Read the text about travelling by car. In pairs, answer the questions. 2. Look at the ideas below from the text. Label them as MI (main ideas) or SD (supporting details). 3. Study the Writing box. In pairs, find the topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence in the text in Exercise 1.4. Read the following paragraph and label the sentence types : topic sentence (TS), supporting sentences (SS), and concluding sentence (CS). 5. Write a paragraph (60-80 words) about the disadv

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Travelling by car has both advantages and disadvantages. The first benefit is convenience. Car users can go to any place at any time they want. It also allows people to see and do interesting things. People can stop and visit beautiful places along the way. However, a disadvantage of travelling by car is that the car may break down or get stolen. Driving a car can also be time-con-suming and tiring over a long distance. People can get exhausted if they sit in a car for a long time. In short, there are both good and bad things about travelling by car.

Tạm dịch:

Di chuyển bằng ô tô có cả ưu điểm và nhược điểm. Lợi ích đầu tiên là sự tiện lợi. Người sử dụng ô tô có thể đi đến bất kỳ nơi nào vào bất kỳ thời điểm nào họ muốn. Nó cũng cho phép mọi người được nhìn thấy và làm những điều thú vị. Mọi người có thể dừng lại và tham quan những địa điểm đẹp trên đường đi. Tuy nhiên, một nhược điểm của việc di chuyển bằng ô tô là xe có thể bị hỏng hoặc bị mất cắp. Lái xe ô tô cũng có thể khiến bạn mất nhiều thời gian và mệt mỏi trên một quãng đường dài. Mọi người có thể bị kiệt sức nếu ngồi trong xe hơi lâu. Nói tóm lại, có cả điều tốt và điều không tốt khi di chuyển bằng ô tô.

1. Read the text about travelling by car. In pairs, answer the questions. 

(Đọc văn bản về di chuyển bằng ô tô. Theo cặp trả lời các câu hỏi.)

1. What are two advantages of travelling by car? 

(Hai ưu điểm của việc di chuyển bằng ô tô là gì?)

2. Why is travelling by car tiring? 

(Tại sao di chuyển bằng ô tô lại mệt mỏi?)

Lời giải chi tiết:

 1. The first benefit is convenience. And the second one is that it allows people to see and do interesting things. 

(Lợi ích đầu tiên là sự tiện lợi. Và điều thứ hai là nó cho phép mọi người xem và làm những điều thú vị.)

2. Because people can get exhausted if they sit in a car for a long time.

(Bởi vì mọi người có thể bị kiệt sức nếu ngồi trong ô tô trong thời gian dài.)

Bài 2

2. Look at the ideas below from the text. Label them as MI (main ideas) or SD (supporting details). 

(Nhìn vào các ý tưởng bên dưới từ văn bản. Gắn nhãn chúng là MI (ý chính) hoặc SD (ý hỗ trợ))

1. Travelling by car has advantages. 

(Đi du lịch bằng ô tô có nhiều lợi ích.)

2. It is tiring to drive for many hours. 

(Thật là mệt mỏi khi phải lái xe trong nhiều giờ.)

3. You can go to any place at any time. 

(Bạn có thể đến bất kỳ nơi nào bất cứ lúc nào.)

4. Driving a car has some disadvantages. 

(Lái xe ô tô có một số nhược điểm.)

5. It is cheaper to travel by car.

(Đi ô tô thì rẻ hơn.) 

6. Your car may get stolen or break down. 

(Xe của bạn có thể bị đánh cắp hoặc bị hỏng.)

7. It takes a long time to drive long distances. 

(Phải mất nhiều thời gian để lái xe đường dài.)

8. You can see and do many things if you travel by car.

(Bạn có thể nhìn thấy và làm được nhiều thứ nếu bạn di chuyển bằng ô tô.)

Lời giải chi tiết:

1. MI

2. SD

3. SD

4. MI

5. SD

6. SD

7. SD

8. SD

Bài 3

3. Study the Writing box. In pairs, find the topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence in the text in Exercise 1.

(Nghiên cứu ô Viết. Theo cặp, tìm câu chủ đề, câu bổ trợ và câu kết luận trong văn bản ở Bài tập 1.)

 

Writing 

(Viết)

Types of sentences within a paragraph 

(Các loại câu trong một đoạn văn)

Topic sentence : the main idea of the paragraph.

(Câu chủ đề: ý chính của đoạn văn.)

Supporting sentences : ideas that prove, explain or give examples to better understand the topic sentence. 

(Câu bổ trợ: các ý chứng minh, giải thích hoặc cho ví dụ để hiểu rõ hơn câu chủ đề.)

Concluding sentence : restates the main idea of the paragraph.

(Câu kết luận: trình bày lại ý chính của đoạn văn.)

Lời giải chi tiết:

Topic sentence : Travelling by car has both advantages and disadvantages. 

Supporting sentences : 

The first benefit is convenience. Car users can go to any place at any time they want. It also allows people to see and do interesting things. People can stop and visit beautiful places along the way. However, a disadvantage of travelling by car is that the car may break down or get stolen. Driving a car can also be time-consuming and tiring over a long distance. People can get exhausted if they sit in a car for a long time. 

Conclusion sentence : In short, there are both good and bad things about travelling by car.

Tạm dịch:

Câu chủ đề: 

Di chuyển bằng ô tô có cả ưu điểm và nhược điểm.

Câu bổ trợ: 

Lợi ích đầu tiên là sự tiện lợi. Người sử dụng ô tô có thể đi đến bất kỳ nơi nào vào bất kỳ thời điểm nào họ muốn. Nó cũng cho phép mọi người được nhìn thấy và làm những điều thú vị. Mọi người có thể dừng lại và tham quan những địa điểm đẹp trên đường đi. Tuy nhiên, một nhược điểm của việc di chuyển bằng ô tô là xe có thể bị hỏng hoặc bị mất cắp. Lái xe ô tô cũng có thể khiến bạn mất nhiều thời gian và mệt mỏi trên một quãng đường dài. Mọi người có thể bị kiệt sức nếu ngồi trong xe hơi lâu. 

Câu kết luận:

Nói tóm lại, có cả điều tốt và điều không tốt khi di chuyển bằng ô tô.

Bài 4

4. Read the following paragraph and label the sentence types : topic sentence (TS), supporting sentences (SS), and concluding sentence (CS).

(Đọc đoạn văn sau và ghi nhãn các kiểu câu: câu chủ đề (TS), câu hỗ trợ (SS) và câu kết luận (CS).)

[1____ ] I think traveling by plane has more advantages than disadvantages. [2____ ] First, the biggest advantage of plane travel is speed. [3____ ] A person can travel 1,000 kilometers in about one hour by air, but it may take him 10 hours by car. [4____ ] Second, people can meet many interesting people when travelling by plane. [5______ ] Air travel is also safer. [6____ ] Many more people die each year from car accidents than by plane travel. [7______ ] On the other side, travelling by plane is more expensive. [8_____ ] An air ticket is often 2-7 times more expensive than travelling by other vehicles. [9_____ ] Travelling by plane is overall better than other ways of travelling.

Lời giải chi tiết:

1. TS

2. SS

3. SS

4. SS

5. SS

6. SS

7. SS

8. SS

9. CS

Tạm dịch:

Tôi nghĩ đi máy bay có nhiều ưu điểm hơn là khuyết điểm. Đầu tiên, lợi thế lớn nhất của việc di chuyển bằng máy bay là tốc độ. Một người có thể đi 1.000 km trong khoảng một giờ bằng đường hàng không, nhưng có thể mất đến 10 giờ nếu di chuyển bằng ô tô. Thứ hai, mọi người có thể gặp rất nhiều người thú vị khi đi máy bay. Di chuyển bằng đường hàng không cũng an toàn hơn. Mỗi năm, nhiều người chết vì tai nạn ô tô hơn là do đi máy bay. Mặt khác, di chuyển bằng máy bay thì đắt đỏ hơn. Vé máy bay thường đắt gấp 2-7 lần so với việc di chuyển bằng các phương tiện khác. Đi du lịch bằng máy bay nhìn chung tốt hơn các cách di chuyển khác.

Bài 5

5. Write a paragraph (60-80 words) about the disadvantages of a means advantages and of transport.

(Viết đoạn văn (60-80 từ) nói về nhược điểm của phương tiện và ưu điểm của phương tiện giao thông.)

Lời giải chi tiết:

I think the advantages of travelling by motorbike outweigh the disadvantages. First, the cost of using this means of transport is cheaper than any other kind of transport. Second, it is very convenient to ride a motorbike because you can go anywhere and anytime you want. Third, it is easy for you to find a parking place for this kind of vehicle because it is very small and does not take up so much space. Therefore, you can also save a lot of money on parking fees. On the other hand, you have to spend more time when using this vehicle compared to others due to the limitation of speed. In general, travelling by motorbike is better than other ways of travelling.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng những thuận lợi của việc di chuyển bằng xe máy thì nhiều hơn những bất lợi. Thứ nhất, chi phí sử dụng phương tiện này rẻ hơn bất kỳ loại hình phương tiện nào. Thứ hai, đi xe máy rất tiện lợi vì bạn có thể đi bất cứ đâu và bất cứ lúc nào bạn muốn. Thứ ba, bạn sẽ dễ dàng tìm được chỗ đậu xe cho loại phương tiện này vì nó rất nhỏ và không tốn nhiều diện tích. Do đó, bạn cũng có thể tiết kiệm được kha khá tiền phí gửi xe. Mặt khác, bạn phải tốn nhiều thời gian hơn khi sử dụng phương tiện này so với những xe khác do hạn chế về tốc độ. Nhìn chung, di chuyển bằng xe máy tốt hơn các cách di chuyển khác.

 

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find : 2. Find words in the glossary to complete the Word Friends below. 3. Write the correct word / phrase for each definition. 4. PRONUNCIATION Listen and pay attention to the stress in two and three syllable words. Listen again and repeat. 5. PRONUNCIATION In pairs, say the words. Listen, check and repeat.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Revision

  1. Choose the odd one out. Explain why. 2. Use the words below to complete the phrases. 3. Complete the sentences with one word. 4. Read the text and make predictions about the way people might travel in 2050. Complete the sentences with will, will not, or won't. 5. Complete the sentences using as ... as or different from. 6. Write a paragraph (60-80 words) about the advantages of travelling by motorcycle. You should include a topic sentence and, supporting sentences, and a concluding sentence.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 9.6

  1. CLASS VOTE What is the most popular means of transport? 2. Read or listen. What type of transport does Nam think we should use? Why? 3. Study the Speaking box. Find examples of connecting words in the prepared talk.4. Complete the sentences with words from the Speaking box. 5. Underline the opening and ending expressions in a prepared talk in Exercise 2 and 4. 6. In pairs, plan a talk about a means of transport and its advantages. Then tell the class. Use these ideas or your own. Use some co

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 9.5

  1. Look at the picture. Where do you think this is? What is causing it? 2. Listen and tick (✓) the topics that are mentioned in the recording. 3. Listen to the recording again. Mark the sentences ✓(right), ✗ (wrong), ? (doesn't say). 4. WORD FRIENDS Listen again. Tick (✓) the phrases you hear in the recording. 5. In pairs, read the following solutions and tick the ones you agree with. Then compare your answers.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 9.4

  1. CLASS VOTE Look at the photos. Which flying car do you like more, the red or the yellow one? 2. Read and listen. Underline examples of the as ... as and dierent from in the dialogue. 3. Write sentences using (not) as ... as ...comparing the two vehicles below. 4. In pairs, ask and answer about different means of transport in Việt Nam. Use as … as and different from and some of the adjectives below.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close