Tiếng Anh 7 Unit 9 9.6

1. CLASS VOTE What is the most popular means of transport? 2. Read or listen. What type of transport does Nam think we should use? Why? 3. Study the Speaking box. Find examples of connecting words in the prepared talk.4. Complete the sentences with words from the Speaking box. 5. Underline the opening and ending expressions in a prepared talk in Exercise 2 and 4. 6. In pairs, plan a talk about a means of transport and its advantages. Then tell the class. Use these ideas or your own. Use some co

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. CLASS VOTE What is the most popular means of transport? 

(CẢ LỚP BÌNH CHỌN Phương tiện giao thông phổ biến nhất là gì?)

Lời giải chi tiết:

A: In Vietnam, the most popular means of transport is motorbike.

(Ở Việt Nam, phương tiện đi lại phổ biến nhất là xe máy.) 

Bài 2

2. Read or listen. What type of transport does Nam think we should use? Why? 

(Đọc hoặc nghe. Nam nghĩ chúng ta nên sử dụng loại phương tiện giao thông nào? Tại sao?)

Listen to Nam giving a prepared talk in his class.

(Hãy nghe Nam nói một bài diễn thuyết đã chuẩn bị trước trong lớp của anh ấy.)

Hello, everyone. Today, I'll talk about travelling by bus. Travelling by bus has many advantages. First, it is cheaper than travelling by car. If you travel by car, you will have to pay a large amount of money for petrol. A bus ride only costs you less than 10,000 VND. Second, travelling by bus helps the environment. One bus can carry many passengers and it produces less pollution than other personal means of transport. Finally, if most people in our city use buses, we will have fewer traffic jams. Thanks everyone for listening!

Tạm dịch:

Chào mọi người. Hôm nay, tôi sẽ nói về việc đi du lịch bằng xe buýt. Di chuyển bằng xe buýt có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, giá của nó thì rẻ hơn so với việc di chuyển bằng ô tô. Nếu bạn di chuyển bằng ô tô, bạn sẽ phải trả một số tiền lớn cho tiền xăng xe. Một chuyến xe khách chỉ làm bạn tốn chưa đến 10.000 đồng. Thứ hai, đi lại bằng xe buýt sẽ giúp ích rất nhiều cho môi trường. Một chiếc xe buýt có thể chở nhiều hành khách và ít gây ô nhiễm hơn các phương tiện giao thông cá nhân khác. Cuối cùng, nếu hầu hết mọi người trong thành phố của chúng ta đều sử dụng xe buýt, chúng ta sẽ ít bị tắc đường hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!


Lời giải chi tiết:

Nam thinks we should use bus. Because travelling by bus has so many advantages.

(Nam nghĩ chúng ta nên sử dụng xe buýt. Vì di chuyển bằng xe buýt có rất nhiều lợi ích.)

Bài 3

3. Study the Speaking box. Find examples of connecting words in the prepared talk.

(Nghiên cứu ô Nói. Tìm ví dụ về các từ nối trong bài nói đã chuẩn bị trước của Nam.)

Speaking 

(Nói)

Connecting words

(Từ nối)

Listing ideas

(Cách liệt kê)

Connecting ideas

(Cách liên kết câu)

 First, ... Second,... Third,... Next,... Then, ... Finally, ... 

(Đầu tiên, ... Thứ hai, ... Thứ ba, ... Tiếp theo, ... Sau đó, ... Cuối cùng, …)

In contrast, ... However, ... Similarly,...

(Ngược lại, ... Tuy nhiên, ...Tương tự…)

Lời giải chi tiết:

First,... (Đầu tiên)

Second,... (Thứ hai)

Finally,... (Cuối cùng)

Bài 4

4. Complete the sentences with words from the Speaking box. 

(Hoàn thành các câu với các từ trong ô Nói.)

Good morning, class! I think we should use the underground more often. ¹________ it is very safe. There are more accidents if people travel by motorcycles and cars than if they use the underground. 2_________ if people use this means of transport more often, we can reduce traffic in our city during rush hours. 3__________the underground is convenient. It can take you to most places in our city. So, that's all for now. Thanks very much for your attention. 

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

1. First

2. Second

3. Finally

 

Good morning, class! I think we should use the underground more often. First, it is very safe. There are more accidents if people travel by motorcycles and cars than if they use the underground. Second, if people use this means of transport more often, we can reduce traffic in our city during rush hours. Finally, the underground is convenient. It can take you to most places in our city. So, that's all for now. Thanks very much for your attention. 

Tạm dịch:

Chào buổi sáng cả lớp! Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng tàu điện ngầm thường xuyên hơn. Đầu tiên nó rất an toàn. Khi mọi người di chuyển bằng xe máy và ô tô sẽ có nhiều tai nạn sẽ xảy ra hơn so với sử dụng tàu điện ngầm. Thứ hai, nếu mọi người sử dụng phương tiện này thường xuyên hơn, chúng ta có thể giảm lượng phương tiện lưu thông trong thành phố của chúng ta vào những giờ cao điểm. Cuối cùng là tàu điện ngầm rất thuận tiện. Nó có thể đưa bạn đến hầu hết các nơi trong thành phố của chúng tôi. Bài nói của tôi đến đây xin hết. Cảm ơn sự chú ý của các bạn rất nhiều.

Bài 5

5. Underline the opening and ending expressions in a prepared talk in Exercise 2 and 4.

(Gạch chân phần mở đầu và kết bài trong bài nói chuyện đã chuẩn bị ở bài tập 2 và 4.)

Lời giải chi tiết:

Exercise 2:

Hello, everyone. Today, I'll talk about travelling by bus. Travelling by bus has many advantages. First, it is cheaper than travelling by car. If you travel by car, you will have to pay a large amount of money for petrol. A bus ride only costs you less than 10,000 VND. Second, travelling by bus helps the environment. One bus can carry many passengers and it produces less pollution than other personal means of transport. Finally, if most people in our city use buses, we will have fewer traffic jams. Thanks everyone for listening!

Tạm dịch:

Bài tập số 2:

Chào mọi người. Hôm nay, tôi sẽ nói về việc đi du lịch bằng xe buýt. Di chuyển bằng xe buýt có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, giá của nó thì rẻ hơn so với việc di chuyển bằng ô tô. Nếu bạn di chuyển bằng ô tô, bạn sẽ phải trả một số tiền lớn cho tiền xăng xe. Một chuyến xe khách chỉ làm bạn tốn chưa đến 10.000 đồng. Thứ hai, đi lại bằng xe buýt sẽ giúp ích rất nhiều cho môi trường. Một chiếc xe buýt có thể chở nhiều hành khách và ít gây ô nhiễm hơn các phương tiện giao thông cá nhân khác. Cuối cùng, nếu hầu hết mọi người trong thành phố của chúng ta đều sử dụng xe buýt, chúng ta sẽ ít bị tắc đường hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe!

Exercise 4:

Good morning, class! I think we should use the underground more often. First it is very safe. There are more accidents if people travel by motorcycles and cars than if they use the underground. Second if people use this means of transport more often, we can reduce traffic in our city during rush hours. Finally the underground is convenient. It can take you to most places in our city. So, that's all for now. Thanks very much for your attention.

Tạm dịch:

Bài tập số 4:

Chào buổi sáng cả lớp! Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng tàu điện ngầm thường xuyên hơn. Đầu tiên nó rất an toàn. Khi mọi người di chuyển bằng xe máy và ô tô sẽ có nhiều tai nạn sẽ xảy ra hơn so với sử dụng tàu điện ngầm. Thứ hai, nếu mọi người sử dụng phương tiện này thường xuyên hơn, chúng ta có thể giảm lượng phương tiện lưu thông trong thành phố của chúng ta vào những giờ cao điểm. Cuối cùng là tàu điện ngầm rất thuận tiện. Nó có thể đưa bạn đến hầu hết các nơi trong thành phố của chúng tôi. Bài nói của tôi đến đây xin hết. Cảm ơn sự chú ý của các bạn rất nhiều.

Bài 6

6. In pairs, plan a talk about a means of transport and its advantages. Then tell the class. Use these ideas or your own. Use some connecting words too. 

(Theo cặp, hãy lên ý tưởng về một cuộc nói chuyện về một phương tiện giao thông và những ưu điểm của nó. Sau đó kể cho cả lớp nghe. Sử dụng những ý tưởng này hoặc của riêng bạn. Sử dụng một số từ nối.)

cost            time            finding a parking place

(chi phí)    (thời gian)    (tìm một chỗ giữ xe)

cost of parking              safety                    environment

(phí giữ xe)                   (sự an toàn)           (môi trường)

Lời giải chi tiết:

Hello everyone! Today I will talk about travelling by skytrain. Travelling by skytrain has many advantages. First, it is good for the environment. A skytrain can carry many passengers, which is so much more than other means of transport like buses or cars. Moreover, it is powered by electricity instead of petrol, which means it will do no harm to the air environment. Second, the skytrain uses a separate lane on the air so it will effectively reduce the traffic jam situation. Finally, the cost of travelling by skytrain is so much cheaper than travelling by car so you can save a lot of money by using this means of transport. That is the end of my speech and thank you for your attention.

Tạm dịch:

Chào mọi người! Hôm nay tôi sẽ nói về việc di chuyển bằng tàu điện trên không. Di chuyển bằng tàu điện trên không có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên, nó sẽ giúp ích cho môi trường. Tàu điện trên không có thể chở được rất nhiều hành khách, nhiều hơn rất nhiều so với các phương tiện giao thông khác như xe buýt hoặc ô tô. Hơn nữa, nó chạy bằng điện thay vì xăng, có nghĩa là nó sẽ không gây hại cho môi trường không khí. Thứ hai, tàu điện trên không sử dụng làn đường riêng trên không nên sẽ giảm thiểu hiệu quả tình trạng kẹt xe. Cuối cùng, chi phí di chuyển bằng tàu điện trên không rẻ hơn rất nhiều so với đi ô tô cho nên bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí khi sử dụng phương tiện di chuyển này. Bài phát biểu của tôi đến đây là hết và cảm ơn sự chú ý của các bạn.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 9.7

  1. Read the text about travelling by car. In pairs, answer the questions. 2. Look at the ideas below from the text. Label them as MI (main ideas) or SD (supporting details). 3. Study the Writing box. In pairs, find the topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence in the text in Exercise 1.4. Read the following paragraph and label the sentence types : topic sentence (TS), supporting sentences (SS), and concluding sentence (CS). 5. Write a paragraph (60-80 words) about the disadv

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find : 2. Find words in the glossary to complete the Word Friends below. 3. Write the correct word / phrase for each definition. 4. PRONUNCIATION Listen and pay attention to the stress in two and three syllable words. Listen again and repeat. 5. PRONUNCIATION In pairs, say the words. Listen, check and repeat.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Revision

  1. Choose the odd one out. Explain why. 2. Use the words below to complete the phrases. 3. Complete the sentences with one word. 4. Read the text and make predictions about the way people might travel in 2050. Complete the sentences with will, will not, or won't. 5. Complete the sentences using as ... as or different from. 6. Write a paragraph (60-80 words) about the advantages of travelling by motorcycle. You should include a topic sentence and, supporting sentences, and a concluding sentence.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 9.5

  1. Look at the picture. Where do you think this is? What is causing it? 2. Listen and tick (✓) the topics that are mentioned in the recording. 3. Listen to the recording again. Mark the sentences ✓(right), ✗ (wrong), ? (doesn't say). 4. WORD FRIENDS Listen again. Tick (✓) the phrases you hear in the recording. 5. In pairs, read the following solutions and tick the ones you agree with. Then compare your answers.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 9.4

  1. CLASS VOTE Look at the photos. Which flying car do you like more, the red or the yellow one? 2. Read and listen. Underline examples of the as ... as and dierent from in the dialogue. 3. Write sentences using (not) as ... as ...comparing the two vehicles below. 4. In pairs, ask and answer about different means of transport in Việt Nam. Use as … as and different from and some of the adjectives below.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close