Tiếng Anh 7 CLIL 2

1. Look at the covers of three books about animals. What do you know about them? 2. Read the text. Which of the books from Exercise 1 is the text about? 3. Read the text again and complete the fact file.4. Work in pairs. Take turns to ask your partner questions about the book. 5. PROJECT Think about your favourite book about animals, or use the Internet to research a book about an animal. Make notes about: 6. PROJECT Write a fact file and a short summary (60-80 words) about the book in Exercise

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

LITERATURE 

(Văn học)

Animals in fiction

(Động vật trong tiểu thuyết)

 

Animals in fiction 

(Động vật trong tiểu thuyết)

 

There are a lot of books about animals for children. Can you think of any famous books? 

One very famous book about animals is 'Diary of a cricket' by Tô Hoài, a Vietnamese author. It is a favourite book of many young readers in Việt Nam and in other countries. 

The story is about the adventures of a cricket named De Mèn. He travels with his friends to explore the world. On their way, they meet many dangers, but they are brave to overcome all of them. At the beginning, Dế Mèn is an aggressive cricket. Through his travels, he learns to be kind and helpful. He often helps weak friends along the way. 

The story also takes us to the world of insects in beautiful nature - a river, a lawn, a forest or a white cloud in the blue sky. 

It is a good book for children. This book teaches children to behave nicely to others. It also makes them love nature and peace.

Tạm dịch:

Có rất nhiều sách về động vật dành cho trẻ em. Bạn có nghĩ đến cuốn sách nổi tiếng nào không?

Một cuốn sách rất nổi tiếng về động vật là Nhật ký của chú dế mèn của Tô Hoài, một tác giả người Việt Nam. Đây là cuốn sách yêu thích của nhiều độc giả trẻ ở Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của chú dế tên De Mèn. Anh ấy đi du lịch với bạn bè của mình để khám phá thế giới. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng họ đã dũng cảm vượt qua tất cả. Ban đầu, Dế Mèn là một chú dế hung hãn. Thông qua các chuyến đi của mình, anh ấy học cách trở nên tử tế và hữu ích. Anh ấy thường giúp đỡ những người bạn yếu đuối trên đường đi.

Câu chuyện cũng đưa chúng ta đến với thế giới của các loài côn trùng trong thiên nhiên tươi đẹp - một dòng sông, một bãi cỏ, một khu rừng hay một đám mây trắng trên bầu trời xanh.

Đó là một cuốn sách hay cho trẻ em. Cuốn sách này dạy trẻ em cư xử tử tế với người khác. Nó cũng khiến bọn trẻ yêu thiên nhiên và hòa bình.

1. Look at the covers of three books about animals. What do you know about them? 

(Nhìn vào bìa sách của 3 cuốn sách về các con vật. Bạn biết gì về chúng?)

 

Lời giải chi tiết:

1.White Fang is a novel by American writer Jack London first established in 1906.

(Nanh Trắng là cuốn tiểu thuyết của nhà văn Mỹ Jack London được xuất bản lần đầu năm 1906.) 

2. The work of Diary of a Cricket was established in 1941 and is the excellent work of writer To Hoai writing for children. The story tells about the adventures of the Cricket. Along the way, it encountered many dangerous difficulties, but the hardships taught it many valuable lessons, and strengthened its friendship with other animals. 

(Tác phẩm Nhật ký Dế Mèn được xuất bản năm 1941 là tác phẩm xuất sắc của nhà văn Tô Hoài viết cho thiếu nhi. Truyện kể về cuộc phiêu lưu của Dế Mèn. Trên đường đi, nó gặp rất nhiều khó khăn nguy hiểm, nhưng gian khổ đã dạy cho nó nhiều bài học quý giá, và củng cố tình bạn của nó với những loài động vật khác.)

3. The Big Red is a story about a young girl's love for a tiny puppy named Clifford makes the dog grow to an enormous size. 

(The Big Red là câu chuyện về tình yêu của một cô gái trẻ dành cho chú chó con nhỏ bé tên là Clifford khiến chú chó phát triển với kích thước khổng lồ.)

Bài 2

2. Read the text. Which of the books from Exercise 1 is the text about? 

( Đọc văn bản. Cuốn sách nào mà đoạn văn bài tập 1 nói về ?)

Lời giải chi tiết:

Diary of a Cricket (Dế Mèn phiêu lưu ký)

Bài 3

3. Read the text again and complete the fact file.

(Đọc văn bản lần nữa và hoàn thành hồ sơ dữ kiện)

Title : 1__________ 

Author : 2__________

Country of origin : 3__________ 

Main characters : 4__________ 

Two adjectives to describe the main character : 5__________

Lời giải chi tiết:

Title : Diary of a Criket

Author : Tô Hoài

Country of origin : Viêt Nam

Main characters : Dê Mèn (a cricket)

Two adjectives to describe the main character : kind, helpful

Tạm dịch:

Tiêu đề: Dế Mèn phiêu lưu ký

Tác giả: Tô Hoài

Nước xuất xứ: Việt Nam

Các nhân vật chính: Dế Mèn

Hai tính từ để miêu tả nhân vật chính: tử tế, tốt bụng

Bài 4

4. Work in pairs. Take turns to ask your partner questions about the book. 

(Làm việc theo cặp. Lần lượt đặt những câu hỏi cho đối tác của bạn về cuốn sách)

Bài 5

5. PROJECT (Dự án)

Think about your favourite book about animals, or use the Internet to research a book about an animal. Make notes about:

(Nghĩ về cuốn sách yêu thích của bạn về động vật hoặc sử dụng Internet để nghiên cứu cuốn sách về động vật. Ghi chú về:)

 • name of the author (tên tác giả)
 • when he / she wrote the book (khi nào thì anh/cô ấy viết cuốn sách)
 • what the story is about (câu chuyện kể về cái gì)
 • what you like about the story (bạn thích câu chuyện ở điểm nào)
 • any other interesting information about the book (thông tin nào khác thú vị về cuốn sách)

Lời giải chi tiết:

1. Luis Sepulveda

2. Unknown (chưa có thông tin)

3. The story is about  the long journey to fulfill the three promises of the fat cat Zorba: "will not eat the egg", will "take care of the egg until the baby bird is born", and the last seems impossible. is "teach it to fly"

(Câu chuyện kể về hành trình dài thực hiện ba lời hứa của chú mèo béo Zorba: "sẽ không ăn quả trứng", sẽ "chăm sóc quả trứng cho đến khi chú chim con chào đời", và điều cuối cùng dường như là không thể. là "dạy nó bay")

4. It is very touching and meaningful

(Câu chuyện này rất cảm động và ý nghĩa)

5. The cute story of 4 cats working together to help a baby seagull fly leaves in the reader's heart very meaningful lessons:

1/ About love

2/ About Devotion and Commitment

3/ About courage

4/ About love of nature and environment

(Câu chuyện dễ thương về 4 chú mèo cùng nhau lập kế hoạch giúp cô bé hải âu non bay đọng lại trong lòng người đọc những bài học rất ý nghĩa:

1/ Về yêu thương

2/ Về lòng Tận Tâm và Trọng Lời Hứa

3/ Về lòng quả cảm

4/ Về tình yêu thiên nhiên, môi trường)

 

Bài 6

6. PROJECT (Dự án)

Write a fact file and a short summary (60-80 words) about the book in Exercise 5. Add pictures. Then present it to your class.

(Viết một hồ sơ dữ kiện và một bản tóm tắt ngắn (60-80 từ) về cuốn sách trong bài tập 5. Thêm hình ảnh. Sau đó, trình bày nó trước lớp của bạn.)

Lời giải chi tiết:

The Story of A Seagull and The Cat Who Taught Her To Fly was written by Luis Sepulveda. It is the story is about  the long journey to fulfill the three promises of the fat cat Zorba: "will not eat the egg", will "take care of the egg until the baby bird is born", and the last seems impossible. is "teach it to fly".  It is a very touching and meaningful story. This cute story of 4 cats working together to help a baby seagull fly leaves in the reader's heart very meaningful lessons: about love, about devotion and commitment, about courage, about love of nature and environment. It is very suitable for children to teach them useful lessons.

Tạm dịch:

Câu chuyện về một con hải âu và con mèo đã dạy cô ấy bay được viết bởi Luis Sepulveda. Đó là câu chuyện kể về hành trình dài thực hiện ba lời hứa của chú mèo béo Zorba: "sẽ không ăn quả trứng", sẽ "chăm sóc quả trứng cho đến khi chú chim con chào đời", và điều cuối cùng dường như là không thể. là "dạy nó bay". Đó là một câu chuyện rất cảm động và ý nghĩa. Câu chuyện dễ thương về 4 chú mèo hợp lực cùng nhau để giúp một chú hải âu con bay đi đã để lại trong lòng người đọc những bài học vô cùng ý nghĩa: về tình yêu thương, về sự tận tâm và sự gắn kết, về lòng dũng cảm và về tình yêu thiên nhiên và môi trường. Cuốn truyện này rất thích hợp để dạy cho các bé những bài học bổ ích.

 

 • Tiếng Anh 7 CLIL 3

  1. Read the article and circle the location of Văn Miếu on the map.2. Read the article again. What happened in the following years? 3. Work in pairs. If you have an important exam, would you like to visit The Temple of Literature? Why / Why not? 4. Use the Internet to find out about a historic building in your area. Make notes about : 5. Write a paragraph (60-80 words) about the building in Exercise 4. Add pictures. Then present it to your class.

 • Tiếng Anh 7 CLIL 4

  1. In groups of four, discuss all what you know about antibiotics. Then share with the class. 2. Read the text and match the information A-D with sections 1-4. 3. Read the text and decide whether the statements are true (T) or false (F).4. Work in pairs. Why do you think people often take unnecessary antibiotics? 5. PROJECT Use the Internet to search for information about : 6. PROJECT Write a report (60-80 words) about the information you find in Exercise 5. Present your report to the class. Re

 • Tiếng Anh 7 CLIL 5

  1. Work in pairs. Match the words with the photos.2. Work in pairs. Do you know the names of the places in the photos? 3. Read the text and answer the questions. 4. PROJECT Work in groups of 3 or 4. Use the Internet to find out about Đà Lạt. Make notes about: 5. PROJECT Make a PowerPoint presentation using the above information. Add pictures. Then present it to your class.

 • Tiếng Anh 7 CLIL 1

  1. Match the photos A-C with paragraphs 1-3. 2. Read the article again and tick the appropriate column.3. PROJECT. Work in groups. Use the Internet to find out about a popular type of art in your country. Make notes about : 4. PROJECT Project. Write a paragraph (60-80 words) about the dance in Exercise 3.

 • Tiếng Anh 7 English Discovery CLIL Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng CLIL Tiếng Anh 7 English Discovery

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close