Tiếng Anh 7 Unit 9 9.4

1. CLASS VOTE Look at the photos. Which flying car do you like more, the red or the yellow one? 2. Read and listen. Underline examples of the as ... as and dierent from in the dialogue. 3. Write sentences using (not) as ... as ...comparing the two vehicles below. 4. In pairs, ask and answer about different means of transport in Việt Nam. Use as … as and different from and some of the adjectives below.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. CLASS VOTE Look at the photos. Which flying car do you like more, the red or the yellow one?

(Nhìn vào những bức ảnh. Bạn thích chiếc ô tô bay nào hơn, màu đỏ hay màu vàng?)

Phương pháp giải:

I like flying cars with propellers. It doesn’t need too much space to take off. Therefore, in the future, it can be used to avoid traffic jam. That would be a significant invention.

(Tôi thích những chiếc ô tô bay có cánh quạt. Nó không cần quá nhiều không gian để cất cánh. Do đó, trong tương lai, nó có thể được sử dụng để tránh kẹt xe. Đó sẽ là một phát minh quan trọng.)

Bài 2

2. Read and listen. Underline examples of the as ... as and dierent from in the dialogue.

(Đọc và nghe. Gạch chân các ví dụ về as ... as và khác trong đoạn hội thoại.)

Matt and Vince are at a technology show. They are looking at a future car exhibit. 

Matt : Check out that flying car. 

Vince : Do you mean the one with propellers or the one with jet engines? 

Matt : The propellers. The red one. 

Vince : How is it different from the others? 

Matt : Well to start, the red one can take off from your driveway. But the yellow one is like a jet. It needs more space to take off. 

Vince : Oh I see. Is the red one as fast as the yellow one? 

Matt : Probably not. The yellow one has jets, so it should be faster. 

Vince : But the yellow one is not as big as the red one. I bet the red one holds more passengers…

Tạm dịch

Matt và Vince đang ở một buổi triển lãm công nghệ. Họ đang tham gia một cuộc triển lãm xe hơi trong tương lai.

Matt: Hãy khám phá chiếc xe bay đó đi.

Vince: Ý bạn là chiếc có cánh quạt hay chiếc có động cơ phản lực? 

Matt: Cánh quạt. Cái màu đỏ.

Vince: Nó khác gì với những cái khác?

Matt: Tốt, để bắt đầu, chiếc màu đỏ có thể cất cánh từ đường lái xe của bạn. Nhưng chiếc màu vàng giống như một chiếc máy bay phản lực. Nó cần thêm không gian để cất cánh.

Vince: Ồ, tôi hiểu rồi. Màu đỏ có nhanh bằng màu vàng không?

Matt: Có lẽ là không. Màu vàng có phản lực, vì vậy nó sẽ nhanh hơn.

Vince: Nhưng con màu vàng không lớn bằng con màu đỏ. Tôi cá rằng chiếc màu đỏ chứa được nhiều hành khách hơn ...

 

Check out

(Thanh toán)

OUT of class

(Bên ngoài lớp học)


Grammar

(Ngữ pháp)

as ... as and different from

(giống và khác với)

We use as ... as and different from to show similarities and differences. 

(Chúng tôi sử dụng as ... as và different from để thể hiện những điểm giống và khác nhau.)

The underground is different from the tram. 

(Tàu điện ngầm khác với tàu điện.)

The bullet train is as fast as the flying car.

(Tàu cao tốc nhanh như ô tô bay.)

Bài 3

3. Write sentences using (not) as ... as ...comparing the two vehicles below.

(Viết câu sử dụng (not) as ... as ... so sánh hai phương tiện dưới đây.)

MegaBus 

 

Size: 80 m 

Speed: 100 km/h 

 

Seating features : beds, wifi 

Range: 800 km 

Price: $120 per trip

 

 

MegaBus


Kích thước: 80 m

Tốc độ: 100 km / h

 

Tính năng chỗ ngồi: giường, wifi

Tầm bắn: 800 km

Giá: $ 120 mỗi chuyến


 

People mover

 

Size: 340 m

Speed: 300 km/h

 

Seating features: beds,restaurant, TVs

Range: 300 km

Price: $120 per trip


Phương tiện chuyển người


Kích thước: 340 m

Tốc độ: 300 km / h

 

 

Tính năng chỗ ngồi: giường, nhà hàng, TV

Phạm vi: 300 km

Giá: $ 120 mỗi chuyến

 

 

1. speed (fast) :________________________________ 

(Tốc độ (nhanh))

2. price (expensive) :____________________________ 

(Giá (mắc))

3. travel distance (far) :__________________________ 

(Khoảng cách di chuyển (far))

4. length (long) :_______________________________

(Độ dài (dài))

Lời giải chi tiết:

1. MegaBus is not as fast as People mover.

(MegaBus không nhanh như phương tiện chuyển người)

2. MegaBus is as expensive as People mover.

(MegaBus không mắc bằng phương tiện chuyển người)

3. People mover travel distance is not as far as MegaBus.

(Phương tiện chuyển người không đi xa bằng MegaBus)

4. MegaBus is not as long as People mover.

(MegaBus không dài bằng phương tiện chuyển người)

Bài 4

4. In pairs, ask and answer about different means of transport in Việt Nam. Use as … as and different from and some of the adjectives below.

(Theo cặp, hỏi và trả lời về các phương tiện giao thông khác nhau ở Việt Nam. Sử dụng as… as và different from và một số tính từ bên dưới.)

A : How is a bicycle different from motorbike? 

(Xe đạp khác xe máy như thế nào?)

B : A bicycle is not as fast as a motorbike.

(Xe đạp chạy không nhanh bằng xe máy.)

 

Vocabulary

(Từ vựng)

Adjectives

(Tính từ)

big                      comfortable                convenient                     fast

(lớn)                    (thoải mái)                 (tiện lợi)                        (nhanh)

 

new              safe                slow                   small                spacious

(mới)            (an toàn)        (chậm)               (nhỏ)                (rộng rãi)

 

Lời giải chi tiết:

A: How is a motorbike different from a car? 

(Xe máy khác ô tô như thế nào?)

B: A motorbike is not as expensive as a car.

(Một chiếc xe máy không đắt bằng một chiếc ô tô.)

A: How is a car different from a bus? 

(Xe hơi khác xe buýt như thế nào?)

B: A car is not as spacious as many people as a bus.

(Một ô tô không rộng rãi bằng xe buýt.)

 

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 9.5

  1. Look at the picture. Where do you think this is? What is causing it? 2. Listen and tick (✓) the topics that are mentioned in the recording. 3. Listen to the recording again. Mark the sentences ✓(right), ✗ (wrong), ? (doesn't say). 4. WORD FRIENDS Listen again. Tick (✓) the phrases you hear in the recording. 5. In pairs, read the following solutions and tick the ones you agree with. Then compare your answers.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 9.6

  1. CLASS VOTE What is the most popular means of transport? 2. Read or listen. What type of transport does Nam think we should use? Why? 3. Study the Speaking box. Find examples of connecting words in the prepared talk.4. Complete the sentences with words from the Speaking box. 5. Underline the opening and ending expressions in a prepared talk in Exercise 2 and 4. 6. In pairs, plan a talk about a means of transport and its advantages. Then tell the class. Use these ideas or your own. Use some co

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 9.7

  1. Read the text about travelling by car. In pairs, answer the questions. 2. Look at the ideas below from the text. Label them as MI (main ideas) or SD (supporting details). 3. Study the Writing box. In pairs, find the topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence in the text in Exercise 1.4. Read the following paragraph and label the sentence types : topic sentence (TS), supporting sentences (SS), and concluding sentence (CS). 5. Write a paragraph (60-80 words) about the disadv

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find : 2. Find words in the glossary to complete the Word Friends below. 3. Write the correct word / phrase for each definition. 4. PRONUNCIATION Listen and pay attention to the stress in two and three syllable words. Listen again and repeat. 5. PRONUNCIATION In pairs, say the words. Listen, check and repeat.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Revision

  1. Choose the odd one out. Explain why. 2. Use the words below to complete the phrases. 3. Complete the sentences with one word. 4. Read the text and make predictions about the way people might travel in 2050. Complete the sentences with will, will not, or won't. 5. Complete the sentences using as ... as or different from. 6. Write a paragraph (60-80 words) about the advantages of travelling by motorcycle. You should include a topic sentence and, supporting sentences, and a concluding sentence.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close