Tiếng Anh 7 Unit 8 8.3

1. In pairs, look at the words below. Underline these words in the texts. What do they mean in your language? 2. Read Texts 1 and 2. Complete the following table with NO MORE THAN TWO words. 3. Read Texts 1 and 2 again, Mark the sentences ✓(right), X (wrong) or? (doesn't say). 4. WORD FRIENDS Look at the highlighted phrases in the text and complete the Word Friends. 5. In pairs, choose one festival that you both know. Decide what you like about it and what you don't like about it.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Festivals in Việt Nam

I can read for specific details about festivals in Việt Nam.

(Tôi có thể đọc để biết chi tiết cụ thể về các lễ hội ở Việt Nam.)

1. In pairs, look at the words below. Underline these words in the texts. What do they mean in your language? 

(Theo cặp, hãy nhìn vào các từ dưới đây. Gạch chân những từ này trong văn bản. Chúng có nghĩa là gì trong ngôn ngữ của bạn?)

offerings              ancestors                 parades                   decorations

(cúng)                  (tổ tiên)                    (diễu hành)              (trang trí)

festive event                 host

(sự kiện lễ hội)             (tổ chức)

Lời giải chi tiết:

Text 1

Tourists will see many fascinating lights and exciting activities during Hội An Lantern Festival. Locals celebrate the festival every 14th day of the Lunar month to send offerings to their ancestors. This traditional festival is famous for parades of interesting and colorful silk lanterns that light the city up at night. Besides the traditional decorations, tourists will also see a fireworks display and shows like lion dances and poetry readings.

 

Text 2

You certainly won't get bored at Ok Om Bok Festival! The Khmer people host this festival to thank the Moon Goddess in provinces of the Mekong Delta. It is held during the full moon of the 10th Lunar month. They host this festive event for a good harvest and rain. Everyone gets excited and cheers for their favourite rowing team during the exciting Ngo Boat Races. At night, they light flying lanterns which float up into the sky.

Tạm dịch:

Đoạn 1:

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều ánh đèn sáng thật thú vị và các hoạt động cực hấp dẫn trong Lễ hội đèn lồng Hội An. Người dân địa phương tổ chức lễ hội vào ngày 14 âm lịch hàng tháng để gửi những lễ vật đến tổ tiên của họ. Lễ hội truyền thống này nổi tiếng với những cuộc diễu hành của những chiếc đèn lồng lụa đầy màu sắc và thú vị thắp sáng thành phố vào ban đêm. Bên cạnh những đồ trang trí truyền thống, khách du lịch còn được xem bắn pháo hoa và các chương trình như múa lân, đọc thơ.

Đoạn 2:

Bạn chắc chắn sẽ không cảm thấy nhàm chán tại Lễ hội Ok Om Bok! Người Khmer tổ chức lễ hội này để tạ ơn Nữ thần Mặt Trăng ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nó được tổ chức vào rằm tháng 10 Âm lịch. Họ tổ chức sự kiện lễ hội này để cầu một mùa màng bội thu và mưa thuận gió hòa. Mọi người đều hào hứng và cổ vũ cho đội chèo yêu thích của mình trong các cuộc đua ghe Ngo hấp dẫn. Vào ban đêm, họ thắp sáng những chiếc đèn lồng bay lơ lửng trên bầu trời.

Bài 2

2. Read Texts 1 and 2. Complete the following table with NO MORE THAN TWO words.

(Đọc Văn bản 1 và 2. Hoàn thành bảng sau với không quá hai từ.)

Text 1

Tourists will see many fascinating lights and exciting activities during Hội An Lantern Festival. Locals celebrate the festival every 14th day of the Lunar month to send offerings to their ancestors. This traditional festival is famous for parades of interesting and colorful silk lanterns that light the city up at night. Besides the traditional decorations, tourists will also see a fireworks display and shows like lion dances and poetry readings.

 

Text 2

You certainly won't get bored at Ok Om Bok Festival! The Khmer people host this festival to thank the Moon Goddess in provinces of the Mekong Delta. It is held during the full moon of the 10th Lunar month. They host this festive event for a good harvest and rain. Everyone gets excited and cheers for their favourite rowing team during the exciting Ngo Boat Races. At night, they light flying lanterns which float up into the sky.

Tạm dịch:

Đoạn 1:

Du khách sẽ được chiêm ngưỡng nhiều ánh đèn sáng thật thú vị và các hoạt động cực hấp dẫn trong Lễ hội đèn lồng Hội An. Người dân địa phương tổ chức lễ hội vào ngày 14 âm lịch hàng tháng để gửi những lễ vật đến tổ tiên của họ. Lễ hội truyền thống này nổi tiếng với những cuộc diễu hành của những chiếc đèn lồng lụa đầy màu sắc và thú vị thắp sáng thành phố vào ban đêm. Bên cạnh những đồ trang trí truyền thống, khách du lịch còn được xem bắn pháo hoa và các chương trình như múa lân, đọc thơ.

Đoạn 2:

Bạn chắc chắn sẽ không cảm thấy nhàm chán tại Lễ hội Ok Om Bok! Người Khmer tổ chức lễ hội này để tạ ơn Nữ thần Mặt Trăng ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nó được tổ chức vào rằm tháng 10 Âm lịch. Họ tổ chức sự kiện lễ hội này để cầu một mùa màng bội thu và mưa thuận gió hòa. Mọi người đều hào hứng và cổ vũ cho đội chèo yêu thích của mình trong các cuộc đua ghe Ngo hấp dẫn. Vào ban đêm, họ thắp sáng những chiếc đèn lồng bay lơ lửng trên bầu trời.

 

 

Hội An Lantern Festival

Ok Om Bok Festival

Who celebrates it?

____________________

____________________

Where is it held? 

____________________

____________________

When is it held?

____________________

____________________

Why is it held?

____________________

____________________

How is it held? 

____________________

____________________

Lời giải chi tiết:

 

Hội An Lantern Festival

Ok Om Bok Festival

Who celebrates it?

Locals

Khmer people

Where is it held? 

Hội An

Mekong Delta

When is it held?

Lunar 14th

Lunar 10th

Why is it held?

Offer ancestors

thank Goddess

How is it held? 

Parade lanterns

row

Tạm dịch:

 

Lễ hội đèn lồng Hội An

Lễ hội Ok Om Bok

Ai ăn mừng nó?

Người dân địa phương

Người Khơ me

Nó được tổ chức ở đâu?

Hội An

Đồng bằng sông Cửu Long

Nó được tổ chức ở đâu?

14 âm lịch

10 âm lịch

Tại sao nó được tổ chức?

Cúng tổ tiên

Cảm ơn thần linh

Nó được tổ chức như thế nào?

Diễu hành đèn lồng

Chèo thuyền

 

Bài 3

3. Read Texts 1 and 2 again, Mark the sentences (right), X (wrong) or? (doesn't say). 

(Đọc lại Văn bản 1 và 2, Đánh dấu các câu (đúng), X (sai) hoặc? (không nói).)

1. ☒ Hội An Lantern Festival takes place on the 14th day of the 10th Lunar month. 

(Lễ hội đèn lồng Hội An diễn ra vào ngày 14 tháng 10 Âm lịch.)

2.᫅ Lantern Festival has tasty traditional foods.

(Lễ hội đèn lồng có các món ăn ngon truyền thống.) 

3.᫅ Hội An is lit up at night during Lantern Festival. 

(Hội An bừng sáng về đêm trong Lễ hội đèn lồng.)

4.᫅ You will see lion dances at Ok Om Bok Festival. 

(Bạn sẽ được xem những điệu múa lân tại Lễ hội Ok Om Bok.)

5.᫅ Ok Om Bok Festival is held in the Mekong Delta. 

(Lễ hội Ok Om Bok được tổ chức tại Đồng bằng sông Cửu Long.)

6.᫅ You will hear a lot of cheers at Ok Om Bok Festival.

(Bạn sẽ nghe thấy rất nhiều tiếng cổ vũ tại Lễ hội Ok Om Bok.)

Lời giải chi tiết:

2.?

3.✓ 

Thông tin:This traditional festival is famous for parades of interesting and colorful silk lanterns that light the city up at night.

4.X

Thông tin: Everyone gets excited and cheers for their favourite rowing team during the exciting Ngo Boat Races.

5.✓

Thông tin:The Khmer people host this festival to thank the Moon Goddess in provinces of the Mekong Delta.

6.✓

Thông tin: Everyone gets excited and cheers for their favourite rowing team during the exciting Ngo Boat Races.

Bài 4

4. WORD FRIENDS Look at the highlighted phrases in the text and complete the Word Friends. 

(Nhìn vào các cụm từ được đánh dấu trong văn bản và hoàn thành các từ vựng.)

1.    fireworks ___________________________________________________       

2.    float _______________________________________________________      

3.    good _______________________________________________________      

4.    lantern _____________________________________________________       

5.    light _______________________________________________________   

6.    lion ________________________________________________________    

7.    Moon ______________________________________________________

8.    rowing _____________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. Fireworks display (Trình diễn pháo hoa)

2. Float up (Nổi lên)

3. Good harvest (Mùa màng bội thu)

4. Lantern festival (Lễ hội đèn lồng)

5. Light up (Thắp lên)

6. Lion dances (Những điệu múa sư tử)

7. Moon Goddess (Nữ thần mặt trăng)

8. Rowing team (Đội chèo thuyền)

Bài 5

5. In pairs, choose one festival that you both know. Decide what you like about it and what you don't like about it. 

(Theo cặp, hãy chọn một lễ hội mà cả hai đều biết. Xác định những gì bạn thích về nó và những gì bạn không thích về nó.)

A : I think I would like all the colours of Holi Festival. 

(Tôi nghĩ rằng tôi muốn tất cả các màu sắc của Lễ hội Holi.)

B : I would too. But I don't think I would like people throwing water on me.

(Tôi cũng vậy. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi muốn mọi người tạt nước vào mình.)

Lời giải chi tiết:

A: I think I would like the colorful lanterns in Hoi An Lantern Festival.

(Tôi nghĩ tôi sẽ thích những chiếc đèn lồng đầy màu sắc trong Lễ hội đèn lồng Hội An.)

B: I would too. However, I don’t really like crowds of people there.

(Tôi cũng vậy. Tuy nhiên, tôi không thực sự thích nơi đông người.)

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 8.4

  1. Read the email and label the photos with the bold words. 2. Find more expressions used to compare ideas in Exercise 1 3. Make one sentence from two. Use the word(s) in brackets in your sentences. Listen and check. 4. In pairs, compare your thoughts on a festival you both know of. Tell the class about it. You can use some of these words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 8.5

  1. What can you see in the photos A and B? In pairs, match the following sentences with the photos. 2. Listen and fill in the information about the festival. 3. Listen again and choose the correct answer. 4. (WORD FRIENDS) Complete the sentences with the correct words. 5. In pairs, compare Songkran with the New Year's festival in your country.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 8.6

  1.CLASS VOTE Make a list of six common traditional foods from your country. Which food is the most popular? Vote on them. 2. Look at the photos. What are the people doing? Listen and check. 3. Study the Speaking box. Find examples of the words in the dialogue. 4. Complete the instructions. Underline the best choice in brackets. 5. In pairs, use some of the words below to describe how to prepare a dish. Use the new phrases from the Speaking box.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 8.7

  1. Read the text and the questions. Answer the questions. 2. Study the Language box and look at Exercise 1. Underline the Wh-question words in the text. 3. Write when, where, what, who, how, or why to complete the questions. More than one can be used for each blank. 4. Make questions by putting the words in the correct order. 5. Use your answers from Exercise 4 to write 6-8 sentences about your favourite festival.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Vocabulary in action

  1. Find the words from the glossary to match with the pictures. Then write in the spaces. 2. Write the correct words for each definition. 3. Complete the words in the sentences. 4. PRONUNCIATION Listen to how we pronounce the st-, sk- and sl- sounds in the beginning of words. In pairs, say the words. 5. Listen to the words. Write if they start with a st-, sk- or sl- sound.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close