Tiếng Anh 7 Unit 8 Vocabulary in action

1. Find the words from the glossary to match with the pictures. Then write in the spaces. 2. Write the correct words for each definition. 3. Complete the words in the sentences. 4. PRONUNCIATION Listen to how we pronounce the st-, sk- and sl- sounds in the beginning of words. In pairs, say the words. 5. Listen to the words. Write if they start with a st-, sk- or sl- sound.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Find the words from the glossary to match with the pictures. Then write in the spaces.

(Tìm các từ từ bảng chú giải sao cho phù hợp với hình ảnh. Sau đó viết vào khoảng trống).

Lời giải chi tiết:

1. parade

2. firework

3. performance

4. show

Bài 2

2. Write the correct words for each definition.

(Viết các từ chính xác cho mỗi định nghĩa.)

1. ________an important cultural event

2. ________something that is done by people because it is traditional

3. ________something interesting or important that happens

4. ________to come from a particular place

5. ________ a shout of happiness or encouragement

Lời giải chi tiết:

1. carnival:an important cultural event

(Lễ hội hóa trang: Một sự kiện văn hóa quan trọng)

2. custom: something that is done by people because it is traditional

(Phong tục: một cái gì đó được thực hiện bởi mọi người vì nó là một truyền thống)

3. ceremony: something interesting or important that happens

(Lễ: một cái gì đó thú vị hoặc quan trọng xảy ra)

4. originate: to come from a particular place

(Bắt nguồn: Đến từ một nơi cụ thể)

5. cheer: a shout of happiness or encouragement

(Cổ vũ: Một tiếng hét của hạnh phúc hoặc khuyến khích)

Bài 3

3. Complete the words in the sentences.

(Hoàn thành các từ trong các câu.)

1. In our c________ , it is rude to wear your shoes into someone else’s home.

2. Our town had many d________ to celebrate the new moon festival.

3. The p________ had over 300 floats from many countries and it continued for hours.

4. In many countries, it is c________ for children to receive gifts on their birthday.

Lời giải chi tiết:

1. culture

2. decorations

3. parade

4. customary

 

1. In our culture , it is rude to wear your shoes into someone else’s home.

(Trong văn hóa của chúng tôi, thật thô lỗ khi đi giày của bạn vào nhà khác.)

2. Our town had many decorations to celebrate the new moon festival.

(Thị trấn của chúng tôi đã có nhiều đồ trang trí để kỷ niệm Lễ hội Mặt trăng mới.)

3. The parade had over 300 floats from many countries and it continued for hours.

(Cuộc diễu hành có hơn 300 chiếc phao từ nhiều quốc gia và nó tiếp tục tăng lên trong nhiều giờ.)

4. In many countries, it is customary for children to receive gifts on their birthday.

(Ở nhiều quốc gia, thông thường trẻ em sẽ nhận được quà vào ngày sinh nhật.)

Bài 4

4. PRONUNCIATION Listen to how we pronounce the st-, sk- and sl- sounds in the beginning of words. In pairs, say the words.

(Phát âm: Lắng nghe cách chúng tôi phát âm âm thanh st-, sk- và sl- trong phần đầu của từ. Làm việc theo cặp, nói các từ sau.)

1. stamp, stick, stop, star, stone

2. skip, sky, skate, skin, skirt

3. slip, sloppy, slow, sleep, slap

Bài 5

5. Listen to the words. Write if they start with a st-, sk- or sl- sound.

(Lắng nghe các từ sau. Viết lại nếu chúng bắt đầu với âm thanh st-, sk- hoặc sl-.)

1.________

2.________

3.________

4.________

5.________

6.________

Lời giải chi tiết:

1. skid (trượt)

2. stripe (sọc)

3. slight (nhẹ)

4. skill (kỹ năng)

5. slot (vị trí)

6. stink (hôi thối)

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 Revision

  1. Complete the text with the words below. 2. Complete the sentences below to make them true for you. In pairs, compare your answers. 3. Complete the responses with the correct words. 4. Underline the correct option among the bold words. 5. Work in pairs. Student A, think of a type of food you know how to prepare. Follow these ideas to explain to Student B how to prepare it. Student B, go to page 102.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 8.7

  1. Read the text and the questions. Answer the questions. 2. Study the Language box and look at Exercise 1. Underline the Wh-question words in the text. 3. Write when, where, what, who, how, or why to complete the questions. More than one can be used for each blank. 4. Make questions by putting the words in the correct order. 5. Use your answers from Exercise 4 to write 6-8 sentences about your favourite festival.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 8.6

  1.CLASS VOTE Make a list of six common traditional foods from your country. Which food is the most popular? Vote on them. 2. Look at the photos. What are the people doing? Listen and check. 3. Study the Speaking box. Find examples of the words in the dialogue. 4. Complete the instructions. Underline the best choice in brackets. 5. In pairs, use some of the words below to describe how to prepare a dish. Use the new phrases from the Speaking box.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 8.5

  1. What can you see in the photos A and B? In pairs, match the following sentences with the photos. 2. Listen and fill in the information about the festival. 3. Listen again and choose the correct answer. 4. (WORD FRIENDS) Complete the sentences with the correct words. 5. In pairs, compare Songkran with the New Year's festival in your country.

 • Tiếng Anh 7 Unit 8 8.4

  1. Read the email and label the photos with the bold words. 2. Find more expressions used to compare ideas in Exercise 1 3. Make one sentence from two. Use the word(s) in brackets in your sentences. Listen and check. 4. In pairs, compare your thoughts on a festival you both know of. Tell the class about it. You can use some of these words.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close