Tiếng Anh 7 Unit 7 Vocabulary in action

1. Use the glossary to find: 2. In pairs, complete the words in the text. 3. Complete the Word Friends in the sentences below. In pair, say if the sentences are true for you. 4. (PRONUNCIATION) Listen and underline the words in each phrase with a weak sound (/ə/). Listen again and check.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Use the glossary to find: 

(Sử dụng bảng thuật ngữ để tìm:)

1. four places where you can keep your money : pocket, ... 

(bốn nơi bạn có thể giữ tiền của mình: túi, …)

2. eight types of shops: 

(tám loại cửa hàng:)

3. two places where you can buy newspapers: 

(hai nơi bạn có thể mua báo:)

Lời giải chi tiết:

1. Pocket, purse, wallet, piggy bank 

(Túi áo/quần, ví nữ, bóp tiền, con heo đất)

2. Bakery, butcher's, clothes shop, florist's, newsagent's, pharmacy, shopping centre

(Tiệm bánh, cửa hàng bán thịt, cửa hàng quần áo, cửa hàng bán hoa, quầy bán báo, hiệu thuốc, trung tâm mua sắm)

3. Newsagent's, shopping centre

(Cửa hàng bán báo, trung tâm mua sắm)

Bài 2

2. In pairs, complete the words in the text

(Theo cặp, hoàn thành các từ trong văn bản.)

I didn't make a shopping list before I went to the shops. That was a big (2)m______. If you don't know what you're going to buy, you buy things you don't need - especially when they are on (3)s________ . In my favourite clothes shop, the (4)p________ were very reasonable. I tried on lots of things in the (5)c_______ r_______ .I bought a nice bag and I also bought a birthday (6) p________ for my brother.

Lời giải chi tiết:

Đáp án:

2. mistake

3.sales

4.prices

5.changing room

6.present

 

I didn't make a shopping list before I went to the shops. That was a big mistake. If you don't know what you're going to buy, you buy things you don't need - especially when they are on sales . In my favourite clothes shop, the prices were very reasonable. I tried on lots of things in the changing room .I bought a nice bag and I also bought a birthday present for my brother.

Tạm dịch:

Tôi đã không lập một danh sách mua sắm trước khi đến các cửa hàng. Đó là một sai lầm lớn. Nếu bạn không biết mình sẽ mua gì, bạn sẽ mua những thứ bạn không cần - đặc biệt là khi chúng đang giảm giá. Trong cửa hàng quần áo yêu thích của tôi, giá cả rất hợp lý. Tôi đã thử rất nhiều thứ trong phòng thay đồ. Tôi mua một chiếc túi đẹp và tôi cũng mua một món quà sinh nhật cho anh trai tôi.

Bài 3

3. Complete the Word Friends in the sentences below. In pair, say if the sentences are true for you. 

(Hoàn thành Word Friends trong các câu dưới đây. Theo cặp, hãy nói xem các câu sau đây có đúng với bạn không.)

 1. I want to earn a lot of money one day. 
 2. I often____________ parties for my friends. 
 3. I__________ the train to school. 
 4. We________ice-skating a lot in winter. 
 5. I'm going to do some_________ after school. 

Lời giải chi tiết:

1. I want to earn a lot of money one day. 

(Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền vào một ngày nào đó.)

2. I often organise / arrange / hold parties for my friends. 

(Tôi thường tổ chức / sắp xếp / tổ chức các bữa tiệc cho bạn bè của tôi.)

3. I get / take the train to school. 

(Tôi đi xe lửa đến trường.)

4. We go ice-skating a lot in winter.

(Chúng tôi đi trượt băng rất nhiều vào mùa đông.)

5. I'm going to do some shopping / homework after school. 

(Tôi sẽ đi mua sắm / làm bài tập về nhà sau giờ học.)

Bài 4

4. (PRONUNCIATION) Listen and underline the words in each phrase with a weak sound (/ə/). Listen again and check. 

((Phát âm) Nghe và gạch chân các từ trong mỗi cụm từ có âm yếu (/ ə /). Nghe lại và kiểm tra.)

 1. make a list (x1)

 2. take the train (x1)

 3. the right size (x1)

 4. a jar of jam (x2)

 5. a loaf of bread (x2)

Lời giải chi tiết:

 1. make a list 

 2. take the train

 3. the right size 

 4. a jar of jam

 5. a loaf of bread

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Revision

  1. Complete the sentences with one word in each gap. 2 Complete the definitions with the words given. 3. Choose the correct option. Then, in pairs, read the conversation. 4. Choose the correct option (A, B, or C). 5. Choose the correct option. 6. You want to buy a new pair of shoes for your mother this Sunday. Write a note to your close friend to invite him/ her to go to the shopping mall with you. You should write about:

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 7.7

  1. Work in pairs. Choose the best format a-d for your messages in situations 1-4. 2.Read two messages from Mai. Which one includes an invitation? Which one only gives information? 3. Underline the phrases in the Writing box which are in Mai's messages. 4. Read two messages from Linh. Which message is a reply to Mai's invitation? What surprises are Mai's friends planning for her? 5. Write a note to a friend:

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 7.6

  1. Is Nam going to buy the red trainers? Listen and check. 2. In pairs, underline eight phrases that are in the dialogue. 3. Complete the dialogue with the phrases from the Speaking box. Listen and check. 4. Complete the sentences with one or ones. 5. In pairs, imagine you buy and sell the things below. Student A is the customer, and Student B is the shop assistant. Then change roles. Use the Speaking box to help you.\

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 7.5

  1. Listen and find the words and phrases below in the quiz. Then, in pairs, complete the sentences. 2. In pairs, do the quiz. Check your answers on page 101. 3. WORD FRIENDS Complete the sentences with the highlighted verbs in the quiz. Make changes to the forms. 4. Listen to a radio phone-in about money. Mark the sentences T (true) or F (false). 5. In pairs, discuss the sentences from Exercise 3.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 7.4

  1. Listen. Tick (✓) the activities Nam and Mai plan to do on Saturday. 2. Find more examples of be going to and Present Continuous in the voicemail message. 3 .Complete the sentences with be going to and the verbs in brackets. Listen to Mai and Nam and check. 4. Work in pairs.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close