Tiếng Anh 7 CLIL 5

1. Work in pairs. Match the words with the photos.2. Work in pairs. Do you know the names of the places in the photos? 3. Read the text and answer the questions. 4. PROJECT Work in groups of 3 or 4. Use the Internet to find out about Đà Lạt. Make notes about: 5. PROJECT Make a PowerPoint presentation using the above information. Add pictures. Then present it to your class.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

GEOGRAPHY

(Địa lý) 

Đà Lạt

Ðà Lạt

Đà Lạt is a capital city of Lâm Đồng province in the central highlands of Viet Nam. This city is on the LangBiang plateau. It has the average height of 1,500m above the sea level. It has both low lands and mountainous areas. There are a lot of high mountains surrounding Đà Lạt, so the climate in Da Lat is mild and temperate all year round. The average temperature in Đà Lạt is below 20°C. It is interesting to find four different types of weather in one day in Đà Lạt. It is wet and humid in the morning, hot at noon, cool in the afternoon, and cold at night. With beautiful nature, Da Lat is a popular tourist destination in Viet Nam. It is famous for lakes, hills, forests and waterfalls and a wide variety of flowers, vegetables, fruits and plants. Bà Lạt Flower Festival takes place every two years. This is a great, regular event in Đà Lạt and it attracts tourists from all over the country as well as foreign tourists.

Tạm dịch:

Đà Lạt là một thành phố thủ phủ của tỉnh Lâm Đồng thuộc vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam. Thành phố này nằm trên cao nguyên LangBiang. Nó có độ cao trung bình 1.500m so với mực nước biển. Nó có cả vùng đất thấp và vùng núi. Xung quanh Đà Lạt có rất nhiều núi cao nên khí hậu Đà Lạt quanh năm ôn hòa. Nhiệt độ trung bình ở Đà Lạt dưới 20 ° C. Thật thú vị khi tìm thấy bốn kiểu thời tiết khác nhau trong một ngày ở Đà Lạt. Trời ẩm vào buổi sáng, nóng vào buổi trưa, mát vào buổi chiều và lạnh vào ban đêm. Với thiên nhiên tươi đẹp, Đà Lạt là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam. Nó nổi tiếng với hồ, đồi, rừng và thác nước với nhiều loại hoa, rau, trái cây và thực vật phong phú. Festival Hoa Đà Lạt diễn ra hai năm một lần. Đây là một sự kiện lớn, thường xuyên ở Đà Lạt và thu hút đông đảo du khách cả nước cũng như du khách nước ngoài.

1. Work in pairs. Match the words with the photos.

(Làm việc theo cặp. Ghép các từ với các bức ảnh tương ứng.)

1. forest                       2. lake             3. waterfall                  4. Hill

(rừng)                          (hồ)                             (thác)                          (đồi)

Lời giải chi tiết:

1.D

2.C

3.A

4.B

Bài 2

2. Work in pairs. Do you know the names of the places in the photos?

(Làm việc theo cặp. Bạn có biết tên của những địa điểm trong ảnh không?)

Lời giải chi tiết:

A. Prenn Waterfall (Thác Prenn)

B. Gold Valley (Thung lũng vàng)

C. Xuân Hương Lake (Hồ Xuân Hương)

D. Pine forest (Đồi thông)

Bài 3

3. Read the text and answer the questions.

(Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

1. Where is Đà Lat?

(Đà Lạt ở đâu?)

2. What is the average height of this city?

(Độ cao trung bình của thành phố này là bao nhiêu?)

3. Why does Đà Lat have a mild and temperate climate?

(Tại sao Đà Lạt có khí hậu ôn hòa, ôn hòa?)

4. What types of weather can you find in a day in Đà Lat?

(Bạn có thể tìm thấy những kiểu thời tiết nào trong một ngày ở Đà Lạt?)

5. What is Đà Lat famous for?

(Đà Lạt có gì nổi tiếng?)

6. How often does Đà Lat Flower Festival take place?

(Festival Hoa Đà Lạt thường diễn ra như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

1. Đà Lat is (on the LangBiang lateau) in Lâm Đông province, south of Việt Nam.

(Đà Lạt là (trên cao nguyên LangBiang) thuộc tỉnh Lâm Đông, phía nam Việt Nam.)

2. It's 1,500 metres above the sea level.

(Nó cao hơn 1.500 mét so với mực nước biển.)

3. Because there are a lot high mountains surrounding Đà Lat.

(Vì xung quanh Đà Lạt có rất nhiều núi cao.)

4. Wet, humid, hot, cool, and cold weather.

(Thời tiết ẩm ướt, nóng, mát và lạnh.)

5. It's famous for lakes, hills, forests, waterfalls, flowers, vegetables, fruits and plants.

(Nó nổi tiếng với hồ, đồi, rừng, thác nước, hoa, rau, trái cây và thực vật.)

6. Every two years.

(Hai năm một lần.)

Bài 4

4. PROJECT Work in groups of 3 or 4. Use the Internet to find out about Đà Lạt. Make notes about:

(DỰ ÁN Làm việc theo nhóm 3 hoặc 4. Sử dụng Internet để tìm hiểu về Đà Lạt. Ghi chú về:)

 • The lowest place in Đà Lat city

(Nơi thấp nhất thành phố Đà Lạt)

 • The highest place in Đà Lat city

(Nơi cao nhất thành phố Đà Lạt)

 • The highest mountain in Lâm Đồng

(Ngọn núi cao nhất Lâm Đồng)

 • Three most beautiful waterfalls in Lâm Đồng

(Ba thác nước đẹp nhất Lâm Đồng)

 • Other things you like about Đà Lat

(Những điều khác mà bạn thích về Đà Lạt)

Lời giải chi tiết:

1.The lowest place in Đà Lat city - Nguyễn Tri Phương Valley

(Nơi thấp nhất thành phố Đà Lạt - Thung lũng Nguyễn Tri Phương)

2. The highest place in Đà Lat city - The top of LangBiang mountain

(Nơi cao nhất thành phố Đà Lạt - Đỉnh núi Lang Biang)

3. The highest mountain in Lâm Đồng - The LangBiang mountain

(Ngọn núi cao nhất Lâm Đồng - Ngọn núi LangBiang)

4. Three most beautiful waterfalls in Lâm Đồng - Cam Ly, Datanla, Dambri

(Ba thác nước đẹp nhất Lâm Đồng - Thác Cam Ly, Thác Datanla, Thác Dambri) 

5. Other things you like about Đà Lat - Da Lat’s people are very friendly and hospitable.

(Những điều khác mà bạn thích về Đà Lạt - Người dân Đà Lạt rất thân thiện và mến khách)

Bài 5

5. PROJECT Make a PowerPoint presentation using the above information. Add pictures. Then present it to your class.

(DỰ ÁN Tạo một bản trình bày PowerPoint bằng cách sử dụng thông tin trên. Thêm hình ảnh. Sau đó, trình bày nó trước lớp của bạn.)

 

 • Tiếng Anh 7 CLIL 4

  1. In groups of four, discuss all what you know about antibiotics. Then share with the class. 2. Read the text and match the information A-D with sections 1-4. 3. Read the text and decide whether the statements are true (T) or false (F).4. Work in pairs. Why do you think people often take unnecessary antibiotics? 5. PROJECT Use the Internet to search for information about : 6. PROJECT Write a report (60-80 words) about the information you find in Exercise 5. Present your report to the class. Re

 • Tiếng Anh 7 CLIL 3

  1. Read the article and circle the location of Văn Miếu on the map.2. Read the article again. What happened in the following years? 3. Work in pairs. If you have an important exam, would you like to visit The Temple of Literature? Why / Why not? 4. Use the Internet to find out about a historic building in your area. Make notes about : 5. Write a paragraph (60-80 words) about the building in Exercise 4. Add pictures. Then present it to your class.

 • Tiếng Anh 7 CLIL 2

  1. Look at the covers of three books about animals. What do you know about them? 2. Read the text. Which of the books from Exercise 1 is the text about? 3. Read the text again and complete the fact file.4. Work in pairs. Take turns to ask your partner questions about the book. 5. PROJECT Think about your favourite book about animals, or use the Internet to research a book about an animal. Make notes about: 6. PROJECT Write a fact file and a short summary (60-80 words) about the book in Exercise

 • Tiếng Anh 7 CLIL 1

  1. Match the photos A-C with paragraphs 1-3. 2. Read the article again and tick the appropriate column.3. PROJECT. Work in groups. Use the Internet to find out about a popular type of art in your country. Make notes about : 4. PROJECT Project. Write a paragraph (60-80 words) about the dance in Exercise 3.

 • Tiếng Anh 7 English Discovery CLIL Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng CLIL Tiếng Anh 7 English Discovery

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close