Tiếng Anh 7 Unit 4 4.5

1. Look at the picture. Why is tomorrow a big day for Bridgeton United? 2. How do you say the phrases below in your language? 3. Use the Vocabulary box to complete the sentences. 4. Listen to five short extracts between the coach and the players. Complete the sentences. 5. Listen again and answer the questions. 6. In pairs, ask and answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the picture. Why is tomorrow a big day for Bridgeton United?

(Nhìn vào bức tranh. Tại sao ngày mai là một ngày trọng đại đối với Bridgeton United?)

Lời giải chi tiết:

Bridgeton United (a five-a-side football team) are playing in the cup final tomorrow.

(Bridgeton United (đội bóng đá 5 người) sẽ thi đấu trong trận chung kết cúp quốc gia vào ngày mai.)

Bài 2

2. How do you say the phrases below in your language?

(Làm thế nào để bạn nói các cụm từ dưới đây bằng ngôn ngữ của bạn?)

 

Lời giải chi tiết:

- symptons: (dấu hiệu)

- feel sick / ill: (cảm thấy ốm / ốm)

- have a headache / a stomachache / a sore throat / a high temperature / a cough: (nhức đầu / đau bụng / đau họng /nhiệt độ rất cao / ho)

- cough / sneeze: (ho / hắt hơi)

- illnesses: (bệnh tật)

- I’ve got hay fever / the flu / a cold / a (food) allergy: (Tôi bị viêm mũi dị ứng một biến chứng của sốt hoa cỏ / cảm cúm / cảm lạnh / dị ứng (thức ăn))

Bài 3

3. Use the Vocabulary box to complete the sentences.

(Sử dụng ô Từ vựng để hoàn thành các câu.)

1. If you _______ when you’re near flowers, maybe you have _______ _______.

2. You’ve a very _______ _______ 40o Celsius! I think you have the _______.

3. I ate too much and now I have a _______.

4. Please cover your mouth when you _______!

5. I was shouting and now I’ve got a _______ _______.

Lời giải chi tiết:

1. sneeze / hay fever

2. high temperature / flu

3. stomachache

4. cough

5. sore throat

1. If you sneeze when you’re near flowers, maybe you have hay fever.

(Nếu bạn hắt hơi khi ở gần những bông hoa, có thể bạn bị viêm mũi dị ứng một biến chứng của sốt hoa cỏ.)

2. You’ve a very high temperature 40o Celsius! I think you have the flu.

(Bạn đang có nhiệt độ rất cao 40o C! Tôi nghĩ bạn bị cúm.)

3. I ate too much and now I have a stomachache.

(Tôi đã ăn quá nhiều và bây giờ tôi bị đau bụng.)

4. Please cover your mouth when you cough!

(Hãy che miệng khi bạn ho!)

5. I was shouting and now I’ve got a sore throat.

(Tôi đã hét lên và bây giờ tôi bị đau họng.)

Bài 4

4. Listen to five short extracts between the coach and the players. Complete the sentences.

(Lắng nghe năm đoạn trích ngắn giữa huấn luyện viên và các cầu thủ. Hoàn thành các câu.)

1. Jerry is ________ for the match.

2. Ben’s temperature is ________.

3. Nathan is ________ a lot.

4. James’s stomach is ________.

5. Christ has got ________.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

C = Coach  J = Jerry  B = Ben  N = Nathon  Ja = James  Ch = Chris

C: OK Jerry, remember this match is really important. It’s the cup final!

J: Don’t worry, coach. I’m ready. We can win this match.

C: Hello, Ben. Where are you?

B: Hi, coach. I’m sorry. I can’t play today. I’ve got the flu. I’ve got a sore throat and … and a terrible cough and my temperature’s really high. Sorry, coach. Good luck!

C: Hi, Nathan. Where are you?

N: Hi, coach. Listen, I’m really sorry but I can’t come to the match. I’ve got hay fever. I can’t stop sneezing. The doctor says I have to stay at home. Sorry, coach. Good luck!

C: James! Tell me you’re OK!

Ja: No, coach! My stomach is terrible. I can’t play. Sorry. Good luck!

C: Hi, Chris. Please tell me you’re not ill.

Ch: Well, I’ve got a cough but apart from that I feel fine. However, I got on the wrong train. I don’t know where I am.

C: Oh no!

Tạm dịch:

C: OK Jerry, hãy nhớ trận đấu này rất quan trọng. Đó là trận chung kết cúp!

J: Đừng lo lắng, huấn luyện viên. Tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi có thể giành chiến thắng trong trận đấu này.

C: Xin chào, Ben. Bạn ở đâu?

B: Xin chào, huấn luyện viên. Tôi xin lỗi. Tôi không thể chơi hôm nay. Tôi bị cúm. Tôi bị đau họng và… ho dữ dội và nhiệt độ của tôi thực sự cao. Xin lỗi, huấn luyện viên. Chúc may mắn!

C: Chào, Nathan. Bạn ở đâu?

N: Xin chào, huấn luyện viên. Nghe này, tôi thực sự xin lỗi nhưng tôi không thể tham dự trận đấu. Tôi bị sốt cỏ khô. Tôi không thể ngừng hắt hơi. Bác sĩ nói tôi phải ở nhà. Xin lỗi, huấn luyện viên. Chúc may mắn!

C: James! Hãy nói với tôi rằng bạn ổn!

Ja: Không, huấn luyện viên! Bụng tôi kinh khủng. Tôi không thể chơi. Xin lỗi. Chúc may mắn!

C: Xin chào, Chris. Hãy nói với tôi rằng bạn không bị ốm.

Ch: Chà, tôi bị ho nhưng ngoài điều đó ra thì tôi cảm thấy ổn. Tuy nhiên, tôi đã lên nhầm chuyến tàu. Tôi không biết mình đang ở đâu.

C: Ồ không!

Lời giải chi tiết:

1. ready

2. high

3. sneezing

4. terrible

5. a cough

1. Jerry is ready for the match. (Jerry đã sẵn sàng cho trận đấu.)

2. Ben’s temperature is high. (Nhiệt độ của Ben cao.)

3. Nathan is sneezing a lot. ( Nathan đang hắt hơi rất nhiều.)

4. James’s stomach is terrible. (Bụng của James thật khủng khiếp.)

5. Christ has got a cough. (Christ bị ho.)

Bài 5

5. Listen again and answer the questions.

(Nghe lại lần nữa và trả lời câu hỏi.)

1. Can Jerry play? (Jerry có thể chơi không?)

________________________________________

2. Why can’t Ben play? (Tại sao Ben không thể chơi?)

________________________________________

3. What is Nathan’s illness? (Bệnh của Nathan là gì?)

________________________________________

4. What is James’s illness? (Căn bệnh của James là gì?)

________________________________________

5. Why can’t Chris play? (Tại sao Chris không thể chơi?)

________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. Yes, he can (Có, anh ấy có thể)

2. He has got a flu. (Anh ấy bị cảm cúm.)

3. He has got a hay fever. (Anh ấy bị sốt cỏ khô.)

4. He has a stomachache. (Anh ấy bị đau bụng.)

5. He got on the wrong train. (Anh ấy lên nhầm chuyến tàu.)

Bài 6

6. In pairs, ask and answer the questions.

(Theo cặp hỏi và trả lời các câu hỏi.)

+ How often do you have a cold or the flu? (Bạn thường bị cảm lạnh, cảm cúm như thế nào?)

+ Are you allergic to anything? (Bạn có bị dị ứng với thứ gì không?)

+ What kind of things can give you a headache? ( Những việc gì có thể khiến bạn đau đầu?)

Lời giải chi tiết:

A: How often do you have a cold or the flu? (Bao lâu thì bạn bị cảm lạnh hoặc cảm cúm?)

B: I have a cold once or twice a year. (Tôi bị cảm lạnh một hoặc hai lần một năm.)

A: Are you allergic to anything? (Bạn có bị dị ứng với bất cứ thứ gì không?)

B: I am allergic to baby shrimp. (Tôi bị dị ứng với tôm con.)

A: What kind of things can give you a headache? (Những thứ gì có thể khiến bạn đau đầu?)

B: I think cigarette smoke. (Tôi nghĩ là khói thuốc lá.)

 

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 4.6

  1. In pairs, look at the photo. What do you think is happening? 2. Listen and read. Why did Bình go to see the school nurse? 3. Underline the words and phrases from the dialogue. 4. In pairs, complete the dialogues with one word in each gap. Listen and check. 5. In pairs, follow the instructions. Use the Speaking box and Exercise 4 to help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 4.7

  1. Look at the cartoons. Which version, A or B, matches the text? Read the information about phrasal verbs to check your answer. 2. Match the phrasal verbs in sentences 1 - 7 with meanings a - g. 3. Complete the text with one word in each gap. 4. Write four sentences about what you should do to keep fit. Use the phrasal verbs in Exercise 2 in your sentences.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Vocabulary in action

  1. Use the glossary to find: 2. Complete the phrasal verbs. 3. Complete the sentences with the words below. In pairs, say which sentences are true for you. 4. Listen to the words below and decide if you hear the underlined letter(s). Then listen again and repeat.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Revision

  1. Write the correct word for each definition. 2. In pairs, read the text and choose the correct option. Do you have anyone in your family like Grandpa George? 3. Choose the correct option. 4. Complete the text with the Past Simple form of the verbs in bracket. 5. In pairs, talk about feeling ill. Student A, look below. Student B, look at the page 102.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 4.4

  1. Look at the photo. Where was the boy? Read the text and check. 2. Find the past forms of the verbs below in the text. Add to the list 5 irregular verbs that you know. Then change them into Past Simple form. 3. Complete the sentences with Past Simple form of the verbs in bracket. 4. Write questions in Simple Past for these sentences. 5. In pairs, ask and answer about what you often did during the Covid-19 lockdown to keep fit and stay healthy.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close