Tiếng Anh 7 CLIL 3

1. Read the article and circle the location of Văn Miếu on the map.2. Read the article again. What happened in the following years? 3. Work in pairs. If you have an important exam, would you like to visit The Temple of Literature? Why / Why not? 4. Use the Internet to find out about a historic building in your area. Make notes about : 5. Write a paragraph (60-80 words) about the building in Exercise 4. Add pictures. Then present it to your class.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

HISTORY 

(Lịch sử)

Văn Miếu - The Temple of Literature

(Văn Miếu - Ngôi đền văn học)

 

The Temple of Literature - Văn Miếu - is in Hà Nội. It is at the corner of Nguyễn Thái Học Street, Tôn Đức Thắng Street and Quốc Tử Giám Street. King Lý Thánh Tông built the temple in 1070 to worship Confucius. Six years later, King Lý Nhân Tông built a school - Quốc Tử Giám - behind the Temple to teach members of the royal family. In 1253, King Trần Thái Tông opened the school to everybody and made it a place for all talented people. In 1484, King Lê Thánh Tông started to build stone stelae on tortoises to honor the most outstanding doctors. Today, students often visit the temple before exams. They come here and show respect to the tortoises. They believe that it will bring luck and help them do better in exams.

Tạm dịch:

Ngôi đền văn học - Văn Miếu - ở Hà Nội. Nằm ở góc đường Nguyễn Thái Học, đường Tôn Đức Thắng và đường Quốc Tử Giám. Vua Lý Thánh Tông cho xây đền vào năm 1070 để thờ Khổng Tử. Sáu năm sau, vua Lý Nhân Tông cho xây dựng một trường học - Quốc Tử Giám - phía sau ngôi đền để dạy học cho các thành viên trong hoàng tộc. Năm 1253, vua Trần Thái Tông mở trường dạy học cho mọi người và coi đây là nơi đào tạo nhân tài. Năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia đá đặt trên những chú rùa để vinh danh những vị tiến sĩ xuất sắc nhất. Ngày nay, học sinh thường đến thăm chùa trước các kỳ thi. Họ đến đây và bày tỏ sự kính trọng đối với những chú rùa. Họ tin rằng nó sẽ mang lại may mắn và giúp họ làm bài tốt hơn trong các kỳ thi.

1. Read the article and circle the location of Văn Miếu on the map.

(Đọc bài và khoanh tròn vị trí của Văn Miếu trên bản đồ)

Lời giải chi tiết:

A

Bài 2

2. Read the article again. What happened in the following years? 

(Đọc bài lần nữa. Cái gì xảy ra vào những năm sau đó?)

 1. in 1070 (vào năm 1070)
 2. in 1076 (vào năm 1076)
 3. in 1253 (vào năm 1253)
 4. in 1484 (vào năm 1484)

Lời giải chi tiết:

1. In 1070, King Lý Thánh Tông bulit the Temple of Literature

(Năm 1070, vua Lý Thánh Tông cho xây dựng Văn Miếu.)

2. The building of Beaulieu Abby was finished.

(Tòa nhà Beaulieu Abby đã hoàn thành.)

3. In 1253, King Trân Thái Tông opened the school (Quôc Tu Giám) to everybody.

(Năm 1253, vua Trân Thái Tông mở trường dạy học (Quôc Tử Giám) cho mọi người.)

4. In 1484, King Lê Thánh Tông started to build stone stelae on tortoises to honor the most outstanding doctors.

(Năm 1484, vua Lê Thánh Tông cho dựng bia đá trên rùa để tôn vinh những vị tiến sĩ xuất sắc nhất.)

Bài 3

3. Work in pairs. If you have an important exam, would you like to visit The Temple of Literature? Why / Why not? 

(Làm việc theo cặp. Nếu bạn có một kỳ thi quan trọng, bạn có muốn đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám không? Tại sao tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

Yeah I would visit The Temple of Literature to pray for good thing. I hope that I can pass that important exam with flying colors. I heard that temple is very sacred.

(Vâng, tôi sẽ đến thăm Văn Miếu để cầu mong những điều tốt đẹp. Tôi hy vọng rằng tôi có thể vượt qua kỳ thi quan trọng đó với màu sắc bay. Tôi nghe nói văn miếu đó rất linh thiêng.)

Bài 4

4. Use the Internet to find out about a historic building in your area. Make notes about : 

(Sử dụng Internet để tìm hiểu về một tòa nhà lịch sử trong khu vực của bạn. Ghi chú về:)

 • where it is (Nó ở đâu)
 • who built it and when (Ai xây nó và khi nào)
 • what's special about it (Điều gì đặc biệt về nó)
 • how people use it today (Người ta sử dụng nó thế nào ngày nay)
 • other interesting information (Những thông tin thú vị khác)

Lời giải chi tiết:

Independence Palace: Dinh Độc Lập

1. It’s on Nam Ky Khoi Nghia Street in Ho Chi Minh city

(Nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh)

2. It was built by President of the Republic of Vietnam in 1966

(Nó được xây dựng bởi Chủ tịch nước miền Nam Việt Nam vào năm 1966)

3. It was the site of the Fall of Saigon on 30 April 1975 that ended the Vietnam War, when a North Vietnamese Army tank crashed through its gates.

(Đây là địa điểm chứng kiến sự sụp đổ của Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc Chiến tranh Việt Nam, khi một chiếc xe tăng của Quân đội Bắc Việt Nam đâm qua cổng của nó.)

4. It becomes a place for tourists to visit

(Nó trở thành một nơi để khách du lịch đến thăm)

5. This complex covered an area of 12 hectares, including a palace with an 80-meter-wide façade, a guest-chamber capable of accommodating 800 people, with spacious gardens covered by green trees and a lawn. Most of the building materials were imported from France.

(Khu phức hợp này có diện tích 12 ha, bao gồm một cung điện với mặt tiền rộng 80 mét, một buồng khách có sức chứa 800 người, với những khu vườn rộng rãi được bao phủ bởi cây xanh và bãi cỏ. Hầu hết các vật liệu xây dựng được nhập khẩu từ Pháp.)

Bài 5

5. Write a paragraph (60-80 words) about the building in Exercise 4. Add pictures. Then present it to your class.

(Viết một đoạn văn (60-80 từ) về tòa nhà trong Bài tập 4. Thêm hình ảnh. Sau đó, trình bày nó trước lớp của bạn.)

Lời giải chi tiết:

The Independence Palace is located on Nam Ky Khoi Nghia Street in Ho Chi Minh city. It was built by President of the Republic of Vietnam in 1966. It was the site of the Fall of Saigon on 30 April 1975 that ended the Vietnam War, when a North Vietnamese Army tank crashed through its gates. Nowadays, it becomes a place for tourists to visit. This complex covered an area of 12 hectares, including a palace with an 80-meter-wide façade, a guest-chamber capable of accommodating 800 people, with spacious gardens covered by green trees and a lawn. Most of the building materials were imported from France.

Tạm dịch:

Dinh Độc Lập nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh. Nó được xây dựng bởi chủ tịch nước miền Nam Việt Nam vào năm 1966. Đây là địa điểm của sự sụp đổ của Sài Gòn vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, kết thúc Chiến tranh Việt Nam khi một chiếc xe tăng của Quân đội Bắc Việt Nam đâm qua cổng của nó. Ngày nay, nó trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch đến tham quan. Khu phức hợp này có diện tích 12 ha, bao gồm một cung điện với mặt tiền rộng 80 mét, một buồng khách có sức chứa 800 người, với những khu vườn rộng rãi được bao phủ bởi cây xanh và bãi cỏ. Hầu hết các vật liệu xây dựng được nhập khẩu từ Pháp.

 • Tiếng Anh 7 CLIL 4

  1. In groups of four, discuss all what you know about antibiotics. Then share with the class. 2. Read the text and match the information A-D with sections 1-4. 3. Read the text and decide whether the statements are true (T) or false (F).4. Work in pairs. Why do you think people often take unnecessary antibiotics? 5. PROJECT Use the Internet to search for information about : 6. PROJECT Write a report (60-80 words) about the information you find in Exercise 5. Present your report to the class. Re

 • Tiếng Anh 7 CLIL 5

  1. Work in pairs. Match the words with the photos.2. Work in pairs. Do you know the names of the places in the photos? 3. Read the text and answer the questions. 4. PROJECT Work in groups of 3 or 4. Use the Internet to find out about Đà Lạt. Make notes about: 5. PROJECT Make a PowerPoint presentation using the above information. Add pictures. Then present it to your class.

 • Tiếng Anh 7 CLIL 2

  1. Look at the covers of three books about animals. What do you know about them? 2. Read the text. Which of the books from Exercise 1 is the text about? 3. Read the text again and complete the fact file.4. Work in pairs. Take turns to ask your partner questions about the book. 5. PROJECT Think about your favourite book about animals, or use the Internet to research a book about an animal. Make notes about: 6. PROJECT Write a fact file and a short summary (60-80 words) about the book in Exercise

 • Tiếng Anh 7 CLIL 1

  1. Match the photos A-C with paragraphs 1-3. 2. Read the article again and tick the appropriate column.3. PROJECT. Work in groups. Use the Internet to find out about a popular type of art in your country. Make notes about : 4. PROJECT Project. Write a paragraph (60-80 words) about the dance in Exercise 3.

 • Tiếng Anh 7 English Discovery CLIL Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng CLIL Tiếng Anh 7 English Discovery

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close