Thì hiện tại tiếp diễn - Present progressive

*Lưu ý: Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng kèm với các trạng từ now (hiện giờ), right now (ngay lúc này), at the moment (đúng lúc này), at present (hiện nay) để nhấn mạnh tính chất đang tiến hành của hành động ở ngay lúc nói + Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra trong hiện tại nhưng không nhất thiết là ngay vào lúc nói.

Quảng cáo

Thì hiện tại tiếp diễn - Present progressive

Quảng cáo
decumar

Chúng ta hãy nhớ lại cấu tạo và cách dùng của thì hiện tại tiếp diễn:

*Cấu tạo:

am/ is/ are + V-ing

*Cách dùng:

+ Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra ngay vào lúc nói.

Ví dụ:

-    We’re learning English now. Bây giờ chúng tôi đang học tiếng Anh.

- Be quick! I'm waiting for you. Nhanh lên nào. Mình đang đợi bạn đây.

*Lưu ý: Thì hiện tại tiếp diễn thường được dùng kèm với các trạng từ now (hiện giờ), right now (ngay lúc này), at the moment (đúng lúc này), at present (hiện nay) để nhấn mạnh tính chất đang tiến hành của hành động ở ngay lúc nói

+ Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả một hành động đang xảy ra trong hiện tại nhưng không nhất thiết là ngay vào lúc nói.

Vi dụ:

-    He is writing a book about war.

Ông ấy đang viết một quyển sách về cuộc chiến ấy.

-    She’s learning English at a language school in London.

Cô ấy đang học tiếng Anh ở một trường dạy tiếng ớ Luân Đôn.

+ Thì hiện tại tiếp diễn mang ý nghĩa tương lai khi chúng ta nói về những việc mà ai đó đã sắp xếp để thực hiện.

Ví dụ:

-    What are you doing tomorrow evening?

- I’m going out with some friends. Bạn định làm gì vào tối mai? Mình định đi dạo với mấy người bạn.

-     Huong is coming tomorrow. Ngày mai Hương sẽ đến.

Bây giờ chúng ta học thêm một cách dùng nữa của thì hiện tại tiếp diễn:

+ Thì hiện tại tiếp diễn diễn tả sự thay đổi từ trạng thái này sang trạng thái khác. Động từ get và become được sử dụng trong cách dùng này.

Ví dụ:

-      Things are changing in the countryside. Many remote areas are getting electricity.

Ở nông thôn bây giờ mọi điều đang thay đổi. Nhiều vùng xa xôi hẻo lánh bây giờ đã có điện.

-    You should wear warm clothes. It is becoming cold.

Trời đang trở lạnh. Bạn nên mặc áo ấm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close