Read - Unit 10 trang 92 SGK Tiếng Anh 8

Hãy làm việc với bạn em. Hoàn thành các câu sau để lập danh sách các thứ được tái sử dụng.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

READ.


The Green Gazette

Recycling Facts

Car tires

In the USA millions of old car tires are thrown way every year. But tires can be recycled to make pipes and floor coverings. Nowadays, many people wear shoes and sandals made from old car tires.

 

Drink cans

People throw away billions of cans every year all over the world. In Oregon, the government made a new law several years ago. They said that there must be a deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the cans back for recycling.

Bottles

In Britain, the milkman brings bottles of milk to houses and collects the empty ones. The empty bottles are then cleaned and filled. Every milk bottle can be reused thirty times.

 

Compost

Farmers have recycled their waste for thousands of years. They grow food for their animals and use the dung for fertilizing their fields. They also collect household and garden waste to make compost. Compost is a wonderful natural fertilizers. It helps plants grow.

Glass

In industry, most glass is recycled. The glass is collected and sent to the factories. There it is broken up, melted and made into new glassware.

Thought for the week:

One ton of recycled paper saves approximately eight trees.

Let us know

We are delighted that you are interested in protecting the environment.

Share your recycling story with our readers! Call or fax us at 5 265 456.


Dịch bài đọc:

The Green Gazette

Những thông tin về việc tái chế

Lốp xe ô tô

Hàng năm ớ Mỹ, hàng triệu lốp xe ô tô bị vứt đi. Nhưng lốp xe có thế được tái sử dụng để làm ống dẫn và tấm lót sàn. Ngày nay, nhiều người mang giày dép được làm từ lóp xe ô tô cũ. 

Lon nước uống

Hằng năm trên thế giới, người ta vứt bỏ hàng tỉ cái lon. Ở Oregon, cách đây một vài năm, chính phủ này đã đưa ra một đạo luật mới. Họ nói rằng chắc phải có tiền đặt cọc cho tất cả các loại nước uống. Và số tiền đặt cọc này chỉ được hoàn trả khi người ta mang những chiếc lon này trả lại để tái chế.

Chai

Ở Anh, người bán sữa giao sữa đến cho các gia đình và lấy lại chai không. Sau đó chai không này được rửa sạch và được đổ đầy sữa. Cứ mỗi chai sữa có thể được sử dụng lại ba mươi lần.

 

Phân xanh

Nông dân đã tải sử dụng chất thải trong hàng ngàn năm qua. Họ trồng thức ăn cho động vật và dùng phân của chúng đế bón cho những cánh đồng cùa họ. Họ cũng thu gom các chất thải ở trong nhà và trong vườn để làm phân xanh. Phân xanh là một loại phân tự nhiên tuyệt vời. Nó giúp cho cây trồng phát triển.

Thủy tinh

Trong công nghiệp, phần lớn thủy tinh tái sử đều được tái chế. Thủy tinh được thu gom và gửi đến các nhà máy. Ở đó thủy tinh được đập vụn ra, được nấu chảy và được làm thành đồ thủy tinh.

Ý kiến trong tuần:

Một tấn giấy được tái sử dụng tiết kiệm được gần 8 cây xanh.

 

Hãy cho chúng tôi biết

Chúng tôi rất vui rằng các bạn quan tâm đến việc bào vệ môi trường.

Hãy chia sẻ câu chuyện về việc tái chế với độc giả cùa chúng tôi! Các  bạn hãy gọi điện hay gửi fax cho chúng tôi theo số 5 265 456.


 

 

Bài 1

1. Answer.

(Trả lời.)

a) What do people do with empty milk bottles?

b) What happens to the glass when it is sent to the factories?

c) What did the Oregon government do to prevent people from throwing drink cans away?

d) What is compost made from?

e) If you have a recycling story to share, how can you share it?

Hướng dẫn giải:

a. People cleaned and refilled empty milk bottles with milk.

b. The glass is broken up, melted and made into new glassware when it is sent to factories.

c. The Oregon government made ạ new law that there must be deposit on all drink cans. The deposit is returned when people bring the cans back for recycling.

d. Compost is made from household and garden waste.

e. If we have a recycling story to share, we can call or fax the magazine at 5 265 456.

Tạm dịch:

a) Người ta làm gì với chai sữa rỗng?

=> Người ta làm sạch và đổ đầy sữa trong những chai đó.

b) Điều gì xảy ra với thủy tinh khi nó được gửi đến các nhà máy?

=> Thủy tinh bị đập vỡ, đun chảy và làm thành thủy tinh mới khi được gửi đến các nhà máy.

c) Chính phủ Oregon đã làm gì để ngăn chặn những người ném lon uống đi?

=> Chính phủ Oregon đã ban hành đạ luật mới rằng phải có tiền đặt cọc trên mỗi lon đồ uống. Tiền đặt cọc chỉ được trả lại khi mọi người mang lon trở lại để tái chế.

d) Phân hữu cơ là gì?

=> Phân hữu cơ được làm từ chất thải gia đình và vườn.

e) Nếu bạn có một câu chuyện tái chế để chia sẻ, làm thế nào bạn có thể chia sẻ nó?

=> Nếu chúng ta có một câu chuyện tái chế để chia sẻ, chúng tôi có thể gọi hoặc fax đến tạp chí theo số 5 265 456.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Work with a partner. Complete the sentences to make a list of recycled things.

(Hãy làm việc với bạn em. Hoàn thành các câu sau để lập danh sách các thứ được tái sử dụng.)

Car tires  ___________________________________ .

Milk bottles_________________________________ .

Glass      ___________________________________ .

Drink cans__________________________________ .

Household and garden waste ________________ .

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

Car tires are recycled to make pipes and floor coverings.

Milk bottles are cleaned and refilled with milk.

Glass is broken up, melted and made into new glassware.

Drink cans are brought back for recycling.

Household and garden waste is made into compost.

Tạm dịch:

Lốp xe được tái chế để làm đường ống và tấm lót sàn.

Chai sữa được làm sạch và đổ đầy sữa.

Thủy tinh bị đập vỡ, đun chảy và làm thành đồ thủy tinh mới.

Lon uống được đưa trở lại để tái chế.

Chất thải gia đình và vườn được làm thành phân ủ.

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close