Language focus - Unit 16 trang 154 SGK Tiếng Anh 8

• Passive forms • Sequence markers

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Language Focus

        ● Passive forms

        ● Sequence markers

Bài 1

1. Change the sentences from the active into the passive.

(Chuyển câu chủ động sang câu bị động.)

Example:

     Miss Lien wrote the letter.

=> The letter was written by Miss Lien.

a)  Mrs. Quyen typed the document.

b)  Mr. Nhan repaired the computer.

c)  Ba drew the picture.

d)  Hoa turned off the lights.

e)  Lan baked the cake.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a)  The documents was typed by Mrs. Quyen.

b)  The computer was repaired by Mr. Nhan.

c)  The picture was drawn by Ba.

d)  The lights were turned off by Hoa.

e)  The cake was baked by Lan.

Tạm dịch:

Ví dụ: Cô Liên đã viết thư.

          => Bức thư đã được viết bởi Miss Lien.

a) Bà Quyền đã gõ văn bản.

=> Các tài liệu đã được gõ bởi bà Quyền.

b) Ông Nhân đã sửa máy tính.

=> Máy tính đã được sửa bởi ông Nhân.

c) Ba đã vẽ bức tranh.

=> Hình ảnh đã được vẽ bởi Ba.

d) Hoa đã tắt đèn.

=> Đèn đã được tắt bởi Hoa.

e) Lan đã nướng bánh.

=> Bánh đã được nướng bởi Lan.

Bài 2

2. Active or Passive? Use the correct form of the verbs in brackets to complete these sentences.

(Chủ động hay Bị động? Hoàn thành câu bằng dạng đúng của động từ trong ngoặc.)

a)  The grand prize________ to the Hoa Vinh Village team. (award)

b)  Viet Nam_____ two gold medals on the first day of the Games. (win)

c)  Last year Mrs. Jackson____ a small business around the corner. (run)

d)  The factory__________ by Quang Vinh Ltd. before it__________ to a foreign firm. (run / sell)

e) Thanh Ha School______ for two days last week due to a flood, (close)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a. The grand prize was awarded to Hoa Vinh Village team.

b. Viet Nam won two gold medals on the first day of the Games.

c. Last year Mrs. Jackson ran a small business around the corner.

d. The factory was run by Quang Vinh Ltd. before it was sold to a foreign firm.

e. Thanh Ha School was closed for two days last week due to a flood.

Tạm dịch:

a. Giải thưởng lớn đã được trao cho đội Làng Hoa Vinh.

b. Việt Nam đã giành hai huy chương vàng vào ngày đầu tiên của Thế vận hội.

c. Năm ngoái bà Jackson điều hành một doanh nghiệp nhỏ

d. Nhà máy được điều hành bởi Công ty TNHH Quang Vinh trước khi nó được bán cho một công ty nước ngoài.

e. Trường Thanh Hà bị đóng cửa hai ngày cuối tuần do lũ lụt.

Bài 3

3. Put a question for each of the underlined phrases in the sentences below.

(Đặt câu hỏi cho những từ được gạch chân trong những câu dưới đây.)

Example:

The facsimile was invented by Alexander Bain in 1843.

When was the facsimile invented?

a) The zipper was invented bv W.L. Judson in 1893.

b) Maize was brought into Viet Nam by Phung Khac Khoan in the 16th century.

c) The fountain pen was invented by Lewis Waterman in 1884.

d)  The ballpoint pen was invented in Hungary by brothers Lazio and Georg Biro in 1935.

e) Xerography is widely used in commerce and industry in copying machines.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

a. What was invented by W.L. Judson in 1893?

b. What was brought into Viet Nam by Phung Khac Khoan? When was it invented?

c. Who was the fountain pen invented by? When was it invented?

d. Where was the ballpoint pen was invented in 1935 by brothers Lazio and George Biro?

e. Where is Xeroraphy widely used in commerce and industry?

Tạm dịch:

Ví dụ: Máy fax được Alexander Bain phát minh năm 1843.

          - Máy fax được phát minh khi nào?

a) Bật lửa được phát minh bv W.L.Judson năm 1893.

- Cái gì được phát minh bởi W. L. Judson vào năm 1893?

b) Giống ngô đã được Phùng Khắc Khoan được đưa vào Việt Nam vào thế kỷ 16.

- Phùng Khắc Khoan đưa vào Việt Nam cái gì?

- Nó được phát minh khi nào?

c) Cây bút mực được phát minh bởi Lewis Waterman vào năm 1884.

- Cây bút được phát minh ra bởi ai?

- Nó được phát minh khi nào?

d) Bút bi được phát minh ở Hungary bởi hai anh em Lazio và Georg Biro vào năm 1935.

- Bút bi được phát minh vào năm 1935 bởi anh em Lazlo và George Biro ở đâu?

e) Phương pháp in chụp tĩnh điện được sử dụng rộng rãi trong thương mại và công nghiệp trong các máy phô tô.

- Phương pháp in chụp tĩnh điện được sử dụng rộng rãi trong thương mại và công nghiệp ở đâu?

Bài 4

4. Use the sequence markers first, then, next, after this and finally to describe how white rice is produced in the traditional way. The pictures and prompts will help you.

(Dùng các từ nối first, then, next, after this và finally mô tả quy trình sản xuất gạo trắng theo kiểu truyền thống. Những bức tranh và gợi ý sẽ giúp em.)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

At first, the rice crop is harvested. Next, the rice plants are threshed. Then, the rice grains are separated from the husk and put into the mill to produce brown rice. After this, the bran is removed by the mortar. Finally, it is winnowed to produce white rice.

Tạm dịch:

Đầu tiên, vụ lúa được thu hoạch. Tiếp theo, các cây lúa được đập. Sau đó, các hạt gạo được tách ra từ trấu và đưa vào nhà máy để sản xuất gạo lứt. Sau đó, cám được đưa ra khỏi cối. Cuối cùng, nó được sảy để sản xuất gạo trắng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close