Read - Unit 14 trang 134 SGK Tiếng Anh 8

Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a list of what he thought were the seven wonders of the world. The seven included the Hanging Gardens of Babylon in present-day Iraq, the Statue of Zeus in Greece, and the Pyramid of Cheops in Egypt. The pyramid is the only wonder you can still see today.

Quảng cáo

Đề bài

READ.

Centuries ago in Ancient Greece, a man by the name of Antipater of Sidon compiled a list of what he thought were the seven wonders of the world. The seven included the Hanging Gardens of Babylon in present-day Iraq, the Statue of Zeus in Greece, and the Pyramid of Cheops in Egypt. The pyramid is the only wonder you can still see today.

Many people claim that there were other wonders, which the ancient Greeks knew nothing about. These include the Great Wall of China, the Taj Mahal in India and Angkor Wat in Cambodia.

Angkor Wat should really be known as a wonder because it is the largest temple in the world. The temple was built around the year 1100 to honor a Hindu God, but over the next three centuries it became a Buddhist religious center. The area surrounding the temple, Angkor Thom, used to be the royal capital city.

In the early 15th century, the Khmer rulers moved to Phnom Penh and Angkor was quiet. It now is a famous tourist attraction.

Complete the sentences.

(Hoàn thành các câu sau.)

a)  The only surviving wonder on Antipater’s list is ___________________

     A. the Great Wall of China

     B. die Statue of Zeus      

     C. the Pyramid of Cheops

     D. Angkor Wat

b)  Angkor Wat was originally built for_____________________________

     A. Hindus                                C. kings

     B. Buddhists                            D. the citizens of Phnom Penh

c) Angkor Wat ______________________________________________

    A. was a small temple

    B. is one of the seven wonders of the world

    C. is a pyramid

    D. was part of a royal Khmer city a lone time ago

d)  In the 1400s, the Khmer King _________________________________

    A. built Angkor Wat

    B. chose Phnom Penh as the new capital

    C. turned Angkor Wat into a Buddhist center

    D. moved the temple to Phnom Penh

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dịch bài đọc:

Cách đây hàng thế kỉ ở Hy Lạp cổ đại có một người tên là Antipater thành Sido đã biên soạn một danh mục cho biết về bảy kì quan của thế giới là gì. Bảy kì quan này bao gồm Vườn treo Babylon ở Iraq ngày nay, tượng thần Zeus ở Hy Lạp và Kim tự tháp Cheops ở Ai Cập. Kim tự tháp này là kì quan duy nhất bạn có thể thấy được cho đến tận bây giờ.

Nhiều người tuyên bố rằng còn có nhiều kì quan khác nữa mà người Hy Lạp cổ đại không biết đến. Những kì quan này bao gồm Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, đền thờ Taj Mahal ở Ấn Độ và Angkor Wat ở Cam pu chia.

Angkor Wat thật sự được biết đến như một kì quan vì nó là ngôi đền lớn nhất thế giới. Ngôi đền này được xây vào khoảng năm 1100 để tôn thờ vị thần đạo Hindu, nhưng hơn 3 thế kỉ sau đó nó trở thành trung tâm tín ngưỡng Phật giáo. Vùng đất xung quanh đền, Angkor Thom đã từng là thành phố thủ đô của hoàng gia.

Vào đầu thế kỉ 15, những kẻ thống trị Khmer đến Phnom Penh và Angkor chìm trong im lặng. Giờ đây nó là điểm hấp dẫn khách du lịch.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a) C. The only surviving wonder on Antipater's list is the Pyramid of Cheops.

b) A. Angkor Wat was originally built for Hindus.

c) D. Angkor Wat was part of a royal Khmer city a long time ago.

d) B. In the 1400s, the Khmer King chose Phnom Penh as the new capital.

Tạm dịch:

a) Kỳ quan duy nhất còn sót lại trong danh sách của Antipater là Kim tự tháp Cheops.

b) Angkor Wat ban đầu được xây dựng cho người Hindu.

c) Angkor Wat là một phần của thành phố Khmer hoàng gia từ lâu.

d) Vào những năm 1400, Vua Khmer đã chọn Phnom Penh làm thủ đô mới.

 

Loigiaihay.com

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close