Language focus - Unit 3 trang 34 SGK Tiếng Anh 8

Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box. (Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ cho trong khung.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use must or have to and the verbs in the box.

(Hãy nhìn tranh và hoàn thành hội thoại sau, sử dụng must hoặc have to và động từ cho trong khung.)

Lời giải chi tiết:

Nga: Can you come to the movies, Lan?

Lan: No. I have to do my chores.

Nga: What do you have to do?

Lan: I (1) must/ have to tidy my bedroom. Then I (2) must/ have to dust the living-room and I (3) must/ have to sweep the kitchen floor, too.

Nga: That won't take long. What else?

Lan: I (4) must/ have to clean the fish tank and then I (5) must/ have to empty the garbage. Finally, I (6) must/ have to feed the dog.

Nga: OK. Let’s start. Then we can go out.

Tạm dịch:

Nga: Bạn có thể đến xem phim không Lan?

Lan: Không. Mình phải làm công việc nhà.

Nga: Bạn phải làm gì?

Lan: Mình phải dọn dẹp phòng ngủ của mình. Sau đó, mình phải hút bụi phòng khách và quét sàn nhà bếp nữa.

Nga: Việc đó sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Còn gì nữa không?

Lan: Mình phải lau chùi bể cá và sau đó mình phải đổ rác. Cuối cùng, mình phải cho chó ăn.

Nga: OK. Hãy bắt đầu nào. Sau đó chúng ta có thể đi ra ngoài.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Look at the pictures. Use ought to to give advice to these people.

(Em hãy nhìn tranh rồi dùng ought to để khuyên những người này.)

Lời giải chi tiết:

a. You ought to study harder. 

(Bạn nên học chăm chỉ hơn.)

b. You ought to get up earlier.

(Bạn nên dậy sớm hơn.)

c. You ought to go on a diet.

(Bạn nên ăn kiêng.)

d. You ought to eat more fruit.

(Bạn nên ăn nhiều trái cây hơn.)

e. You ought to go to a dentist.

(Bạn nên đi gặp nha sĩ.)

Bài 3

3. Complete the diologues. Use the reflexive pronouns in the box. You will have to use some of the reflexive pronouns more than once.

(Em hãy hoàn thành các hội thoại sau, dùng các đại từ phản thân cho ở trong khung. Em sẽ phải dùng một vài đại từ phản thân nhiều hơn một lần.)

            myself        yourself         himself           yourselves             herself       ourselves       themselves

a.

Miss Lien: Did someone help Ba draw that picture?

(Có phải ai đó đã giúp Ba vẽ bức tranh đó?)

Bao: No. He did it (0) himself.

(Không. Em ấy tự vẽ.)

b.

Nga: The repairman can’t fix the washing machine until tomorrow.

Mrs. Linh: Come on. We’ll have to try and do it (1) _______.

c.

Aunt Thanh: What’s the matter, Hoa?

Hoa: I cut (2)_______.

Aunt Thanh: Let me see. Oh, it's all right. You didn't cut (3) _______ badly.

d.

Lan: Why are you crying, Nga?

Nga: I just watched the movie Romeo and Juliet. The boy killed (4)_______ and then the girl killed (5)_______ as well.

Lan: Why did they kill (6)_______?

Nga: It’s a long story.

e.

Mr. Nhat: Boys and girls, you'll do this experiment this afternoon.

Students: Will you come to help us?

Mr. Nhat: Yes, I will. But you'll have to do it (7)_______ first.

Lời giải chi tiết:

(0) himself (1) ourselves  (2) myself (3) yourself
(4) himself   (5) herself (6) themselves (7) yourselves

b.

Nga: The repairman can’t fix the washing machine until tomorrow.

(Thợ sửa chữa không thể sửa máy giặt cho đến ngày mai.)

Mrs. Linh: Come on. We’ll have to try and do it (1) ourselves.

(Thôi nào. Chúng ta sẽ phải cố gắng và tự sửa thôi.)

c.

Aunt Thanh: What’s the matter, Hoa?

(Có chuyện gì vậy. Hoa?)

Hoa: I cut (2) myself.

(Cháu bị đứt tay.)

Aunt Thanh: Let me see. Oh, it's all right. You didn't cut (3) yourself badly.

(Để dì xem. Ồ, sẽ ổn thôi. Vết cắt không sâu lắm.)

d.

Lan: Why are you crying, Nga?

(Tại sao bạn khóc, Nga?)

Nga: I just watched the movie Romeo and Juliet. The boy killed (4) himself and then the girl killed (5) herself as well.

(Mình vừa xem bộ phim Romeo và Juliet. Chàng trai tự sát và rồi cô gái cũng tự sát.)

Lan: Why did they kill (6) themselves?

(Tại sao họ tự sát?)

Nga: It’s a long story.

(Đó là một câu chuyện dài.)

e.

Mr. Nhat: Boys and girls, you'll do this experiment this afternoon.

(Các em sẽ làm thí nghiệm này vào chiều nay nhé.)

Students: Will you come to help us?

(Thầy sẽ đến để giúp chúng em phải không ạ?)

Mr. Nhat: Yes, I will. But you'll have to do it (7) yourselves first.

(Ừ. Nhưng các em sẽ phải tự mình làm trước.)

Bài 4

4. Work with a partner. Ask and answer questions about Hoa, Nam, Ha, Nga, and Mrs. Vui using Why -Because.

(Em hãy cùng bạn em hỏi và trả lời câu hỏi về Hoa, Nam, Hà và Nga, dùng Why - Because.)

Lời giải chi tiết:

a. Why did Hoa go to school late this morning? => Because she watched TV late last night.

(Tại sao sáng nay Hoa đi học muộn? => Bởi vì tối qua cô ấy đã xem TV đến khuya.)

b. Why does Nam have to cook dinner? => Because his mother will be home late.

(Tại sao Nam phải nấu bữa tối? => Vì mẹ cậu ấy sẽ về muộn.)

c. Why does Mrs. Vui/ Nam’s Mom come home late? => Because she has to come to see her mother. Maybe she’s ill.

(Tại sao bà Vui/ mẹ của Nam về muộn? => Bởi vì cô ấy phải đến gặp mẹ cô ấy. Có thể bà ấy bị ốm.)

d. Why did Hoa fail her English exam? => Because she didn't learn her lesson carefully.

(Tại sao Hoa trượt bài thi tiếng Anh? => Bởi vì cô ấy không học bài học cẩn thận.)

e. Why can’t Nga go to the movies? => Because she has to clean the house.

(Tại sao Nga không thể đi xem phim? => Bởi vì cô ấy phải dọn dẹp nhà cửa.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close