Hỏi xin sự giúp đỡ - Asking for favors

Để hỏi xin sự giúp đỡ của ai, em dùng các cấu trúc sau: - Can/ Could you help me, please?

Quảng cáo

* Để hỏi xin sự giúp đỡ của ai, em dùng các cấu trúc sau:

Quảng cáo
decumar

- Can/ Could you help me, please? (Bạn có thể làm ơn giúp tôi được không?)

- Could you do me a favour? (Bạn có thể giúp tôi được không?)

- I need a favour. Can/ Could you...? (Tôi cần giúp đỡ. Bạn có thể...?)

* Để đáp lại, em có thế nói:

- Certainly/ Of course/ Sure. (Chắc chắn rồi.)

- No problem. (Không thành vấn đề.)

- What can I do for you? (Tôi có thể làm gì cho bạn?)

- How can I help you? (Tôi có thể giúp bạn như thế nào?)

- I'm sorry. I’m really busy. (Tôi xin lỗi. Tôi thật sự đang bận.)

* Đề nghị giúp đỡ (Offering assistance)

Đề nghị giúp đỡ ai, em dùng các cấu trúc sau:

- May I help you? (Tôi có thể giúp bạn được không?)

- Do vou need any help? (Bạn có cần giúp đỡ gì không?)

- Let me help you. (Hãy để tôi giúp bạn nhé.)

* Để đáp lại, em nói:

- Yes/ No, thanks/ thank you. (Vâng/ Không, cảm ơn.)

- Yes. That's very kind of you. (Vâng. Bạn thật tốt bụng.)

- No, thanks/ thank you. I'm fine. (Không, cảm ơn. Tôi ổn.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close