Bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 81 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 8.2 phần bài tập bổ sung trang 81 sách bài tập toán 6. Nối tổng ở cột A với kết quả đúng ở cột B

Quảng cáo

Đề bài

Nối tổng ở cột A với kết quả đúng ở cột B

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy tắc dấu ngoặc:

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" - "\) đằng trước ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu \(" + "\) thành dấu \("-"\)  và dấu \("-"\) thành dấu \(" + "\).

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu \(" +"\) đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

  

Giải thích: 

* Ta có: \(( 2010 – 1000) – 2010\)

\(= 2010 – 1000 – 2010\)

\(=(2010 – 2010) – 1000\)

\(= 0 – 1000 = -1000\)

* Ta có: \(( 427 – 2009 ) – (27 – 2009)\)

\(= 427 -2009 – 27 + 2009\)

\(= ( 427 – 27) + (2009 – 2009)\)

\(= 400 + 0 = 400\)

* Ta có: \((-23) – (77 – 1000)\)

\(= (-23) – 77 + 1000\)

\(= [(-23) + (-77)] + 1000\)

\(= -100 +1000 = 900\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 8. Quy tắc dấu ngoặc
Gửi bài