Bài 193 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 193 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm các bội chung có ba chữ số của \(63, 35\) và \(105.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN

Để tìm bội chung của các số đã cho ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố 

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Ta có: \(63 = {3^2}.7\)                   

\(35 = 5.7\)                    

\(105 = 3.5.7\)

BCNN \((63; \,35;\, 105)\ =\) \({3^2}.5.7 = 315\)

BC \( \{63;\,35;\,105\}=B(315)\) \(= \{0;\,315;\,630;\,945;\,1260;...\}\)

Bội chung có ba chữ số của \(63, 35 \) và \(105\) là: \(\left\{ {315;630;945} \right\}\)

 Loigiaihay.com

 • Bài 194 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 194 trang 30 sách bài tập toán 6. Cho biết m ⋮ n, tìm BCNN (m; n). Cho ví dụ.

 • Bài 195 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 195 trang 30 sách bài tập toán 6. Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150.

 • Bài 196 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 196 trang 30 sách bài tập toán 6. Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính số học sinh.

 • Bài 197 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 197 trang 30 sách bài tập toán 6. Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp với nhau, bánh xe I có 18 răng cưa, bánh xe II có 12 răng cưa...

 • Bài 18.1 phần bài tập bổ sung trang 31 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 18.1 phần bài tập bổ sung trang 31 sách bài tập toán 6. Điền các từ thích hợp (ước chung, bội chung, ƯCLN, BCNN) vào chỗ trống.

Quảng cáo
close