Bài 191 trang 30 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 191 trang 30 sách bài tập toán 6. Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 15 cuốn, 18 cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ 200 đến 500. Tính số sách.

Quảng cáo

Đề bài

Một số sách khi xếp thành từng bó \(10\) cuốn, \(12\) cuốn, \(15\) cuốn, \(18\) cuốn đề vừa đủ bó. Biết số sách trong khoảng từ \(200\) đến \(500.\) Tính số sách.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số sách cần tìm chính là bội chung của các số \(10,\, 12,\,15,\,18.\)

Cách tìm bội chung thông qua tìm BCNN

Để tìm bội chung của các số đã cho ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

Muốn tìm BCNN của hai hay nhiều số lớn hơn \(1,\) ta thực hiện ba bước sau:

Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố 

Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.

Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Lời giải chi tiết

Gọi \(m \,(m ∈ N^*)\) là số sách cần tìm

Vì xếp thành từng bó \(10\) cuốn, \(12\) cuốn, \(15\) cuốn, \(18\) cuốn đều vừa đủ bó nên số sách \(m ∈ BC\, (10;\,12;\,15;\,18)\)

Ta có: \( 10 = 2.5\)           \(12 = {2^2}.3\)

\(15 = 3.5 \)                      \(18 = {2.3^2}\)

BCNN \( (10;12;15;18) \) \(= {2^2}{.3^2}.5 = 180\)

BC \((10;12;15;18) =B(180)\) \(= \{ 0; 180; 360; 540;...\} \)

 Vì số sách trong khoảng từ \(200\) đến \(500\) nên \(m = 360\)

Vậy có \(360\) cuốn sách.

Loigiaihay.com

 • Bài 192 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 192 trang 30 sách bài tập toán 6. Hai bạn Tùng và Hải thường đến thư viện đọc sách. Tùng cứ 8 ngày đến thư viện một lần, Hải 10 ngày 1 lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày...

 • Bài 193 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 193 trang 30 sách bài tập toán 6. Tìm các bội chung có ba chữ số của 63, 35 và 105.

 • Bài 194 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 194 trang 30 sách bài tập toán 6. Cho biết m ⋮ n, tìm BCNN (m; n). Cho ví dụ.

 • Bài 195 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 195 trang 30 sách bài tập toán 6. Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150.

 • Bài 196 trang 30 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 196 trang 30 sách bài tập toán 6. Một khối học sinh khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5, hàng 6 đều thiếu 1 người, nhưng xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 300. Tính số học sinh.

Quảng cáo
close