Bài 155 trang 40 SBT toán 6 tập 2

Giải bài 155 trang 40 sách bài tập toán 6. Chứng minh : S = 1/5 + 1/13 + 1/14 + 1/15 + 1/61 + 1/62 + 1/63 < 1/2

Quảng cáo

Đề bài

Chứng minh

\(\displaystyle {{S}} = {1 \over 5} + {1 \over {13}} + {1 \over {14}} + {1 \over {15}} \)\(\displaystyle+ {1 \over {61}} + {1 \over {62}} + {1 \over {63}} < {1 \over 2}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhóm các phân số \(\displaystyle {1 \over {13}} ; {1 \over {14}} ; {1 \over {15}} \) lại thành một nhóm và so sánh từng phân số với phân số \(\displaystyle {1 \over {12}}\).

- Nhóm các phân số \(\displaystyle {1 \over {61}} ; {1 \over {62}} ; {1 \over {63}} \) lại thành một nhóm và so sánh từng phân số với phân số \(\displaystyle {1 \over {60}}\).

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle {{S}} = {1 \over 5} + {1 \over {13}} + {1 \over {14}} + {1 \over {15}} + {1 \over {61}} \)\(\displaystyle+ {1 \over {62}} + {1 \over {63}} \)

\(\displaystyle {{S}} = {1 \over 5} + \left( {{1 \over {13}} + {1 \over {14}} + {1 \over {15}}} \right) \)\(\displaystyle+ \left( {{1 \over {61}} + {1 \over {62}} + {1 \over {63}}} \right)\)            \((1)\)

Ta có :

\(\displaystyle {1 \over {13}} + {1 \over {14}} + {1 \over {15}} \)\(\displaystyle < {1 \over {12}} + {1 \over {12}} + {1 \over {12}} = {3 \over 12}= {1 \over 4}\)            \((2)\)

\(\displaystyle {1 \over {61}} + {1 \over {62}} + {1 \over {63}} \)\(\displaystyle< {1 \over {60}} + {1 \over {60}} + {1 \over {60}} = {3 \over 60}= {1 \over {20}}\)           \((3)\)

\(\displaystyle {1 \over 5} + {1 \over 4} + {1 \over {20}} = {4 \over {20}} + {5 \over {20}} + {1 \over {20}} \)\(\displaystyle= {{10} \over {20}} = {1 \over 2}\)            \((4)\)

Từ \((1)\), \((2)\), \((3)\) và \((4)\) suy ra:

\(\displaystyle {\rm{S}} = {1 \over 5} + {1 \over {13}} + {1 \over {14}} + {1 \over {15}} \)\(\displaystyle + {1 \over {61}} + {1 \over {62}} + {1 \over {63}} \)\(\displaystyle < {1 \over 5} + {1 \over 4} + {1 \over {20}} = {1 \over 2}.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close