Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 138 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 138 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng t vẽ một đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa hai điểm A, B và AN = 2cm. Tính độ dài của đoạn thẳng BP.

Quảng cáo

Đề bài

Trên đường thẳng \(t\) vẽ một đoạn thẳng \(AB = 12cm.\) Lấy điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(A, B\) và \(AN = 2cm.\) Gọi \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(BN.\) Gọi \(P\) là trung điểm của đoạn thẳng \(MN.\) Tính độ dài của đoạn thẳng \(BP.\) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+ Trên tia \(Ox\) có \(OM=a;ON=b\). Nếu \(0<a<b\) thì điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(O\) và \(N\)

+ Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(B\) thì \(AM + MB = AB.\)

+ Nếu điểm \(M\) là trung điểm đoạn thẳng \(AB\) thì \(AM=BM=\dfrac{AB}{2}\)  

Lời giải chi tiết

Từ giả thiết \(AB = 12cm\) và điểm \(N\) nằm giữa hai điểm \(A, B\) nên \(AN+BN=AB\) hay \(BN=AB-AN\)\(=12-2=10cm\) 

Vì \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(BN\) nên \(BM = MN\) \(=BN:2\)\(=10:2= 5cm.\)

Lại có \(MN = 5cm\) và \(P\) là trung điểm của đoạn thẳng \(MN\) nên \(NP = PM\) \(=MN:2\)\(=5:2= 2,5cm.\)

Ta có hình vẽ sau:

 

Trên tia \(Nt\) có \(NP<NB\) \((do\,2,5cm<10cm)\) nên điểm \(P\) nằm giữa hai điểm \(N\) và \(B.\)

Do đó \(NP+BP=BN,\) suy ra \(BP=BN-NP\)\(=10-2,5\)\(=7,5cm.\)

Vậy \(BP=7,5cm.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 137 sách bài tập toán 6.Trên đường thẳng t lấy bốn điểm A, B, M, N. Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB và B là trung điểm của đoạn thẳng AN...

 • Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 137 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây đúng hay sai?a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A, B thì nó là trung điểm của đoạn thẳng AB. b) Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB...

 • Bài 65 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 65 trang 137 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN.

 • Bài 64 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 64 trang 137 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B...

 • Bài 63 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 63 trang 137 sách bài tập toán 6. Vẽ lại hình 19. Không đo hãy vẽ trung điểm các đoạn thẳng CD, MN, RS (tính chất toán học sử dụng ở đây sẽ được học ở lớp 8)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close