Bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 137 SBT toán 6 tập 1

Giải bài 10.1 phần bài tập bổ sung trang 137 sách bài tập toán 6. Mỗi câu sau đây đúng hay sai?a) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A, B thì nó là trung điểm của đoạn thẳng AB. b) Nếu MA = MB thì M là trung điểm của đoạn thẳng AB...

Quảng cáo

Đề bài

Mỗi câu sau đây đúng hay sai?  

a) Nếu điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A, B\) thì nó là trung điểm của đoạn thẳng \(AB.\)

b) Nếu \(MA = MB\) thì \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB.\)

c) Nếu \(MA + MB = AB\) thì \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB.\)

d) Nếu \(\displaystyle AM = {{AB} \over 2}\) thì \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB.\)

e) Nếu \(MA + MB = AB\) và \(MA = MB\) thì \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB.\)

f) Nếu \(\displaystyle MA = MB = {{AB} \over 2}\) thì \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB.\)

g) Nếu ba điểm \(A, M, B\) thẳng hàng, điểm \(M\) nằm giữa hai điểm \(A, B\) và \(\displaystyle AM = {{AB} \over 2}\) thì \(M\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

* Để chỉ ra \(M\) là trung điểm của đoạn \(AB\), ta cần có 

+ \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B\)

+ \(MA=MB\)  

* Nếu \(M\) là trung điểm đoạn \(AB\) thì \(MA=MB=\dfrac{AB}{2}\)

Hay \(MA+MB=AB\) và \(MA=MB\)

Lời giải chi tiết

Câu đúng: e), f), g).

Câu sai: a), b), c), d). 

a) Sai vì thiếu điều kiện \(MA=MB.\)

b) Sai vì thiếu điều kiện \(M\) nằm giữa \(A\) và \(B.\)

c) Sai vì thiếu điều kiện \(MA=MB\)

d) Sai vì thiếu điều kiện \(MB=\dfrac{AB}{2}\) 

Loigiaihay.com

 • Bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 10.2 phần bài tập bổ sung trang 137 sách bài tập toán 6.Trên đường thẳng t lấy bốn điểm A, B, M, N. Biết M là trung điểm của đoạn thẳng AB và B là trung điểm của đoạn thẳng AN...

 • Bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 138 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 10.3 phần bài tập bổ sung trang 138 sách bài tập toán 6. Trên đường thẳng t vẽ một đoạn thẳng AB = 12cm. Lấy điểm N nằm giữa hai điểm A, B và AN = 2cm. Tính độ dài của đoạn thẳng BP.

 • Bài 65 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 65 trang 137 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB dài 4cm, C là điểm nằm giữa A, B. Gọi M là trung điểm của AC và N là trung điểm của CB. Tính MN.

 • Bài 64 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 64 trang 137 sách bài tập toán 6. Cho đoạn thẳng AB và trung điểm M của nó. Chứng tỏ rằng nếu C là điểm nằm giữa M và B...

 • Bài 63 trang 137 SBT toán 6 tập 1

  Giải bài 63 trang 137 sách bài tập toán 6. Vẽ lại hình 19. Không đo hãy vẽ trung điểm các đoạn thẳng CD, MN, RS (tính chất toán học sử dụng ở đây sẽ được học ở lớp 8)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close